Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Náklady súvisiace s chorobou – Ťažká choroba – Náhrada nákladov vo výške 100 % – Podmienky (Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1; pravidlá pre zdravotné poistenie, článok 11 ods. 2 a príloha I bod IV) Pre náhradu liečebných nákladov podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku vo výške 100 % je potrebné, aby dotknutá choroba bola považovaná za jednu z chorôb taxatívne menovaných v danom článku alebo a
Staff case summary Abstrakt Konanie – Žiadosť o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci – Podmienky poskytnutia (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 94 ods. 3 Služobný poriadok úradníkov, článok 48; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4) Žiadosť o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa musí podľa článku 94 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa zamietnuť pri zjavne neprípustnej žalobe. To je prípad úradníka, ktorého odstúpenie z funkcie bolo prijaté a ktorý chce dosiahnu
Keywords Konanie – Právna sila rozhodnutej veci – Rozsudok Súdneho dvora, ktorý konštatuje záujem žalobcu na konaní o zrušenie rozhodnutia Komisie – Rozhodnutie, ktoré Súdny dvor označil za akt spôsobujúci ujmu (pozri body 33 – 35) 2. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Protiprávnosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Kumulatívne podmienky (článok 288 druhý odsek ES) (pozri body 39, 40) 3. Mimozmluvná zodpovednosť – Protiprávne konanie inštitúcií – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa po
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie opakujúce stanovisko prijaté v pôvodnom rozhodnutí – Výlučne potvrdzujúci akt – Neprípustnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Žaloba o neplatnosť nepodaná v stanovenej lehote –Žaloba o náhradu škody smerujúca k rovnakému výsledku – Neprípustnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Rozhodnutie, ktorým administratíva iba opätovne odmieta ustanoviť posudkovú k
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Žaloba namierená proti zamietnutiu povýšenia (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov – Implicitné rozhodnutia nepovýšiť iných úradníkov než žalobcu – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Aby úradník preukázal, že má záujem na zrušení implicitného rozhodnutia o jeho nepovýšení počas spornéh
Účastníci konania V spojených veciach F‑5/05 a F‑7/05, ktorých predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, Antonello Violetti , bydliskom v Cittiglio (Taliansko), a 12 ďalších úradníkov Komisie Európskych spoločenstiev, ktorých mená sú uvedené v prílohe tohto rozsudku, v zastúpení: É. Boigelot, advokát, žalobcovia vo veci F‑5/05, Nadine Schmit , bývalá úradníčka Komisie Európskych spoločenstiev, bydliskom v Ispra (Taliansko), v zastúpení: É. Boigelot, P.‑P. Van Gehuchten a P. Reyni
Staff case summary Abstrakt 1. Odvolanie – Predmet (Štatút Súdneho dvora, článok 56 druhý odsek) 2. Žaloba o neplatnosť – Obsolentnosť napadnutého aktu v priebehu konania – Žaloba zachovávajúca svoj predmet pri neexistencii zrušenia napadnutého aktu (Článok 230 ES a článok 233 prvý odsek ES; Služobný poriadok úradníkov, článok 29) 1. Keďže podľa článku 56 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora môže podať odvolanie účastník konania, ktorý vo svojich návrhoch nebol vôbec úspešný alebo bol len č
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Služobný poriadok úradníkov, článok 91; nariadenie Rady č. 1365/75, článok 17 ods. 2; nariadenie Komisie č. 91/88) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti [Rokovací poriadku Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1 písm. c)] 1. Jedine akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a individuálne zasahovať do záujmov dotknutých osôb tým, že závažným spôsobom menia ich právne postavenie,
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Prípravný akt – Správa Úradu Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia – Neprípustnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Povinnosť správneho orgánu poskytnúť pomoc – Rozsah (Služobný poriadok úradníkov, článok 24) 1. Pokiaľ ide o žaloby úradníkov, prípravné akty konečného rozhodnutia nespôsobujú ujmu, a preto ich možno napadnúť len incidenčne v rámci žaloby proti aktom, ktoré možno n
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Žaloba proti rozhodnutiu o nepripustení ku skúškam výberového konania – Možnosť dovolávať sa vád oznámenia o výberovom konaní (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Pracovná zmluva dočasného zamestnanca (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 3. Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia (Sl
MENU