Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Reorganizácia služieb, ktorá mení pracovné úlohy žalobcu – Zahrnutie (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov (Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1; príloha IX) 1. Žaloba podaná vedúcim útvaru proti rozhodnutiu o reorganizácii, ktorým sa menia úlohy a názov jeho útvaru a stanovuje, že bude naďalej vedúcim útvaru, je prípustná. Zmena pra
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov udelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok
Staff case summary Abstrakt 1. Odvolanie – Predmet – Návrh na zrušenie rozsudku Súdu pre verejnú službu v časti, v ktorej sa určilo, že nie je potrebné rozhodnúť o námietke neprípustnosti vznesenej voči žalobe zamietnutej ako nedôvodnej – Zamietnutie (Štatút Súdneho dvora, príloha I článok 9) 2. Odvolanie – Dôvody – Zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Súdu pre verejnú službu – Neprípustnosť – Spochybnenie výkladu alebo uplatnenia práva Spoločenstva Súdom pre verejnú službu – Prípustnos
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Prípustnosť žalôb – Posúdenie s ohľadom na pravidlá účinné v čase podania žaloby (Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 77) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Formálne náležitosti – Nedostatok (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 4. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť –
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem [Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. c)] Jedine akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasahovať do záujmov dotknutých osôb tým, že závažným spôsobom menia ich právne postavenie, možno považovať za akty spôsobujúce týmto osobám ujmu. V tomto zmysle každé formálne konanie o vymenovaní alebo prijatí na miesto patriac
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Odmena – Prechodné ustanovenia uplatniteľné po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004 (Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 7 ods. 7) 3. Úradníci – Odmena – Prechodné ustanovenia uplatniteľné po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004 (Služobný poriadok úradníkov, článok 66; príloha XIII článok 2 ods. 1 a článok 7 ods. 6 a 7; nar
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Náklady súvisiace s chorobou – Ťažká choroba – Náhrada nákladov vo výške 100 % – Podmienky (Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1; pravidlá pre zdravotné poistenie, článok 28, a príloha I bod IV) Pre náhradu liečebných nákladov podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku vo výške 100 % je potrebné, aby dotknutá choroba bola považovaná za jednu z chorôb taxatívne menovaných v danom článku alebo aby ju
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Náklady súvisiace s chorobou – Ťažká choroba – Náhrada nákladov vo výške 100 % – Podmienky (Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1; pravidlá pre zdravotné poistenie, článok 11 ods. 2 a príloha I bod IV) Pre náhradu liečebných nákladov podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku vo výške 100 % je potrebné, aby dotknutá choroba bola považovaná za jednu z chorôb taxatívne menovaných v danom článku alebo a
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Žaloba proti rozhodnutiu Komisie týkajúceho sa nezaradenia látky do prílohy I smernice 91/414 (Článok 230 ES a článok 233 prvý odsek ES; smernica Rady 91/414, článok 6 a článok 8 ods. 2) 2. Poľnohospodárstvo – Aproximácia právnych predpisov – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh – Smernica 91/414 (Smernica Rady 91/414, článok 8 ods. 2 a príloha I) 3. Poľnohospodárstvo – Aproximácia právnych predpisov – Uvádzanie prípravkov na och
Účastníci konania Vo veci F‑51/07, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, Philippe Bui Van , úradník Komisie Európskych spoločenstiev, s bydliskom v Hettange‑Grande (Francúzsko), v zastúpení: S. Rodrigues a R. Albelice, advokáti, žalobca, proti Komisii Európskych spoločenstiev , v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora), v zložení: predseda komory S. Van Raepenbusch (spravodajca), sudcovia I. Borut
MENU