Nájdené rozsudky pre výraz: akt spôsobujúci ujmu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Predloženie dôkazov – Lehota – Oneskorené podanie návrhov na vykonanie nových dôkazov – Podmienky (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 48 ods. 1) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1; príloha XIII) 3. Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Výhrady, ktoré sa vzťahujú na zmeny predchádzajúcich hierarchických vzťahov vykonané prechodnými pravidlami pre zaradenie po
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES) Summary 1. Aktmi, ktoré môžu byť predmetom žaloby o neplatnosť v zmysle článku 230 ES, sú opatrenia s právne záväznými účinkami, ktoré môžu zasiahnuť do záujmov žalobcu tým, že podstatným spôsobom menia jeho právne postavenie. Lis
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov pridelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predmet – Určenie návrhom na začatie konania v súlade s rámcom vymedze
Opinion of the Advocate-General 1. Otázka, ktorá sa nachádza v centre prejednávaného odvolania, sa týka toho, či si úradník zachováva záujem na napadnutí hodnotenia, keď je po podaní žaloby proti tomuto hodnoteniu uznaný za úplne trvale invalidného. 2. Vo svojom rozsudku zo 7. februára 2007, Gordon/Komisia,(2) sa Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev, pridržiavajúc sa v tomto argumentácie Komisie Európskych spoločenstiev, domnieval, že takýto úradník už nemá záujem na konaní a že jeho žalob
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom tejto veci je odvolanie podané viacerými vlastníkmi pozemkov(2) a združením poľnohospodárov a lesníkov(3) (ďalej len „odvolatelia“) proti uzneseniu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 22. júna 2006, Sahlstedt a i./Komisia.(4) 2. Napadnutým uznesením Súd prvého stupňa zamietol žalobu o neplatnosť podanú odvolateľmi proti rozhodnutiu Komisie 2005/101/ES z 13. januára 2005, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS(5) prijíma zoznam lokalít európ
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti oznámenej po implicitnom rozhodnutí o zamietnutí, ktoré sa stalo konečným – Potvrdzujúci akt (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Konanie – Trovy konania – Kompenzácia – Výnimočné prípady (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 3 prvý pododsek; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 122) 1. Výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažno
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie pripomínajúce dátum uplynutia zmluvy dočasného zamestnanca a ktoré treba vykladať ako rozhodnutie o nepredĺžení zmluvy (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 2. Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie – Predĺženie zmluvy na dobu určitú – Voľná úvaha administratívy (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 47) 3. Úradníci – Povinnosť administratívy poskytnúť pomoc – Rozsah
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Možnosť byť osobne dotknutý všeobecným rozhodnutím (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Narušenie hospodárskej súťaže – Štátne opatrenia smerujúce k priblíženiu podmienok hospodárskej súťaže v určitom hospodárskom odvetví podmienkam, ktoré prevládajú v iných členských štátoch – Vylúčenie kvalifikovania pomoci – Podmienky (Článok 87 ods. 1 ES) 3. Pomoc poskytovan
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Formálne náležitosti – Neexistencia (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Neformálnosť opatrenia administratívy nebráni tomu, aby bolo posúdené ako akt spôsobujúci
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Poznámka administratívy, ktorým informuje dotknutú osobu o svojom zámere požadovať náhradu neoprávnených platieb v prípade neexistencie uspokojivého vysvetlenia alebo doplňujúcich dokladov predložených touto osobou – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Náhrada neoprávnených platieb – Podmienky – Zjavná neoprávnenosť platby – Vedomosť dotknutej osoby – Prevod časti príjmov úradní
MENU