Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

253 dokumentov
55 dokumentov
707 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý predložil Bundesverwaltungsgericht (spolkový správny súd), poskytuje Súdnemu dvoru dva roky po rozhodnutí vo veci Trianel(2) príležitosť, aby znovu zaujal stanovisko k výkladu článku 10a smernice 85/337/EHS (ďalej len „smernica o posudzovaní vplyvov“)(3), zmenená a doplnená smernicou 2003/35/ES(4) v kontexte nemeckého správneho práva hmotného a správneho práva procesného. 2. Kým rozhodnutie vo veci Tr
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Povinnosť namietateľa jasne určiť skoršiu ochrannú známku – Rozsah – Povinnosť zobrazenia skoršej ochrannej známky – Neexistencia [Nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 15 ods. 2 písm. b) bod vi) a pravidlo 18 ods. 1] Summary Podľa pravidla 18 ods. 1 vykonávacieho nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva „… ak v oznámení o nám
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu Summary 1. Fyzická alebo právnická osoba môže tvrdiť, že sa jej všeobecne platný akt osobne týka len vtedy, ak ju tento akt zasahuje z dôvodu jej určitých osobitných vlastností alebo skutkovej situácie, ktorá ju charakterizuje v porovnaní s ktoroukoľvek inou osobou. Pokiaľ sa napadnutý akt d
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 22. júna 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Štátna pomoc – Domáce elektrospotrebiče – Pomoc na reštrukturalizáciu – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom s výhradou dodržania určitých podmienok – Rozhodnutie prijaté po zrušení skoršieho rozhodnutia týkajúceho sa toho istého konania Všeobecným súdom – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neexistencia podstatného ovplyvnenia konkurenčného postavenia – Neprípu
Účastníci konania Vo veci T‑381/11, Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen‑ und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL , so sídlom v Luxemburgu (Luxembursko), v zastúpení: S. Altenschmidt a C. Dittrich, advokáti, žalobca, proti Európskej komisii , v zastúpení: G. Wilms, K. Herrmann a K. Mifsud‑Bonnici, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľova
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 42 ods. 3 a článok 74 ods. 1; nariadenie Komisie č. 2868/95, prvý článok pravidlo 20 ods. 3) Summary Ak sa v rámci konania o námietke podanej proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva odôvodnenie námietky obmedzuje na strohú zmienku „Pravdepodobnosť zámeny“, pričom vysvetlenie dôvodov námietky predložené v inom jazyku, ako je jazyk námietky, nemôže námietko
Opinion of the Advocate-General 1. Front national, francúzska politická strana, podala odvolanie voči rozsudku Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2001 vo veci T-327/99, ktorý zamietol ako nedôvodnú jeho žalobu na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 1999, ktorým bola so spätným účinkom rozpustená „Technická skupina nezávislých poslancov (TDI) – Zmiešaná skupina“. 2. Európsky parlament v rámci vyjadrenia k odvolaniu podal vzájomné odvolanie, v ktorom navrhuje, aby Súdny dvor z
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 15. septembra 2016 (*) „Dumping – Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne – Konečné antidumpingové clo – Žaloba o neplatnosť – Priama dotknutosť – Osobná dotknutosť – Prípustnosť – Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 – Normálna hodnota – Výrobné náklady“ Vo veci T‑111/14, Unitec Bio SA, so sídlom v Buenos Aires (Argentína), v zastúpení: J.‑F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, advokáti, žalobkyňa, pro
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie konštatujúce zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Žaloba združenia založeného na presadzovanie kolektívnych záujmov osôb podliehajúcich súdnej právomoci a zahŕňajúca priamych spolusúťažiacich príjemcov uvedenej pomoci – Neprípustnosť (Článok 88 ods. 2 a 3 ES a 230 štvrtý odsek ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom prejednávaných spojených vecí, ktoré úzko súvisia s vecou Giordano/Komisia (C‑611/12 P), je odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu zo 7. novembra 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens a i./Komisia (T‑574/08), ktorým bola zamietnutá žaloba o určenie mimozmluvnej zodpovednosti Únie podaná viacerými vlastníkmi francúzskych plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami na lov tuniakov, ako aj odborovým združením zastupujúcim záujmy odvetvia lovu tuniak
MENU