Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

253 dokumentov
55 dokumentov
707 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci C‑33/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22. januára 2014, Mory SA, v likvidácii, so sídlom v Pantin (Francúzsko), Mory Team, v likvidácii, so sídlom v Pantin, Superga Invest, predtým Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS), so sídlom v Miraumont (Francúzsko), v zastúpení: B. Vatier a F. Loubičres, avocats, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, odvolateľky, ďalší účastník konania: Euró
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svojím odvolaním Regione Siciliana navrhuje zrušenie uznesenia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev(2), ktorým tento súd zamietol ako neprípustnú jeho žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia Komisie D(2002) 810439(3) o zastavení finančnej pomoci z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) z dôvodu, že nebol priamo dotknutý v zmysle článku 230 štvrtého odseku ES. 2. V posledných rokoch Súdny dvor pri viacerých príležitostiach(4) precizoval s
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 8. mája 2018 (*) „REACH – Hodnotenie dokumentácie – Kontrola súladu registrácií – Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie – Vyhlásenie o nesúlade – Právomoc Všeobecného súdu – Žaloba o neplatnosť – Napadnuteľný akt – Priama a osobná dotknutosť – Prípustnosť – Právny základ – Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“ Vo veci T‑283/15, Esso Raffinage, so sídlom v Courbevoie (Francúzsko), v 
Opinion of the Advocate-General 1. Tieto dve súvisiace odvolania podala Rada (Európskej únie alebo „EÚ“) proti rozsudkom Všeobecného súdu(2), ktorými boli zrušené rôzne opatrenia Rady v rozsahu, v akom nimi boli mená dvoch iránskych bánk (Bank Mellat a Bank Saderat Iran, ďalej len „banky“) zapísané do zoznamov osôb alebo subjektov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa mali zmraziť v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami voči Iránu s cieľom predchádzať šíreniu jadrových zbraní.
Opinion of the Advocate-General Úvod 1. Komisia podala v tejto veci opravný prostriedok proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2002 (ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým bola zamietnutá jej námietka neprípustnosti žaloby združenia Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV (ďalej len „ARE“ alebo „žalobca“), ktorou bolo napadnuté rozhodnutie Komisie z 22. decembra 1999 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(3) . 2. Opravný prostriedok sa týka dvoch zásadných otázok. Po prvé, za akých
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Možnosť založiť žalobu podanú pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy na článku 263 štvrtom pododseku ZFEÚ – Neexistencia (Článok 230 prvý a piaty odsek ES a článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ) 2. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Prípravné akty – Vylúčenie (Článok 230 ES) 3. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a o
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom prejednávaných vecí sú odvolania, ktoré podala Spolková republika Nemecko, ako aj spoločnosti Glunz AG a OSB Deutschland GmbH(2) proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 1. decembra 2004, Kronofrance/Komisia.(3) V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie Komisie z 25. júla 2001 o pomoci, ktorú Spolková republika Nemecko plánovala poskytnúť podniku Glunz.(4) V spornom rozhodnutí Komisia Európskych spoločenstiev po pr
Opinion of the Advocate-General 1. Svojím odvolaním sa Komisia Európskych spoločenstiev domáha zrušenia rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 10. decembra 2008, Kronoply a Kronotex/Komisia (T‑388/02, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým uvedený súd vyhlásil za prípustnú žalobu o neplatnosť, ktorú podali Kronoply GmbH & Co. KG (ďalej len „Kronoply“) a Kronotex GmbH & Co. KG (ďalej len „Kronotex“) proti rozhodnutiu Komisie K(2002) 2018 v konečnom znení z 19. júna 2002 o nevznes
Keywords 1. Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Prípustnosť – Opätovné preskúmanie po vydaní skoršieho uznesenia o pripustení vedľajšieho účastníka (Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek) 2. Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Dotknuté osoby – Reprezentatívne združenie, ktorého cieľom je ochrana jeho členov – Prípustnosť vo veciach, v ktorých ide o zásadné otázky, ktoré sa týkajú týchto členov (Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek a článok 53 prvý odsek) 3. Konanie – Návrh na vstup
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vnútroštátny súd sa pýta Súdny dvor na platnosť rozhodnutia vo veci štátnej pomoci z roku 1997, ktorým Komisia Európskych spoločenstiev rozhodla nepodať námietku proti zmenenému a doplnenému francúzskemu systému na podporu rozhlasového vysielania – pomoc č. N 679/97 (ďalej len „sporné rozhodnutie“). 2. Systém pomoci má za cieľ financovať malé rozhlasové stanice s miestnym publikom, tzv. radios associatives .(2) Na tento účel bol od osemdesiatych rokov
MENU