Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

253 dokumentov
55 dokumentov
707 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Front national, francúzska politická strana, podala odvolanie voči rozsudku Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2001 vo veci T-327/99, ktorý zamietol ako nedôvodnú jeho žalobu na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 1999, ktorým bola so spätným účinkom rozpustená „Technická skupina nezávislých poslancov (TDI) – Zmiešaná skupina“. 2. Európsky parlament v rámci vyjadrenia k odvolaniu podal vzájomné odvolanie, v ktorom navrhuje, aby Súdny dvor z
Opinion of the Advocate-General Úvod 1. Komisia podala v tejto veci opravný prostriedok proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2002 (ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým bola zamietnutá jej námietka neprípustnosti žaloby združenia Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV (ďalej len „ARE“ alebo „žalobca“), ktorou bolo napadnuté rozhodnutie Komisie z 22. decembra 1999 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(3) . 2. Opravný prostriedok sa týka dvoch zásadných otázok. Po prvé, za akých
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Procesné postavenie Úradu – Právo meniť rámec sporu v konaní pred Súdom prvého stupňa – Neexistencia – Možnosť Úradu podporiť návrhy jedného alebo druhého účastníka konania a uviesť tvrdenia na podporu návrhov tohto účastníka konania (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 133 ods. 2) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Povinnosť namietateľa jasne určiť skoršiu ochrannú známku – Rozsah – Povinnosť zobrazenia skoršej ochrannej známky – Neexistencia [Nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 15 ods. 2 písm. b) bod vi) a pravidlo 18 ods. 1] Summary Podľa pravidla 18 ods. 1 vykonávacieho nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva „… ak v oznámení o nám
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Ustanovenie stanovujúce odvodené intervenčné ceny pre biely cukor pre všetky oblasti Talianska na hospodársky rok – Žaloba talianskych výrobcov cukru – Neprípustnosť [Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Komisie č. 1216/2004, článok 1 písm. d)] 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne platné akty – Nevyhnutnosť, aby fyzické alebo právnické
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Procesné postavenie Úradu – Možnosť Úradu podporiť návrhy žalobkyne, aj keď má postavenie žalovaného – Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou – Nedostatok (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 133 ods. 2) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Smernica o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – Rozhodnutia o povolení uviesť určité látky na trh – Žaloby združení, ktoré majú postavenie poradcov pri inštitúciách Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych či nadnárodných orgánoch – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Rady 91/414) 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Smernica o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – Žaloby združení, ktoré majú postavenie poradcov pri inštitúciách Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych či nadnárodných orgánoch – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Komisie 2003/112) 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne platné akty – Nevyhnutnosť, aby fyzické alebo
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie konštatujúce zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Žaloba združenia založeného na presadzovanie kolektívnych záujmov osôb podliehajúcich súdnej právomoci a zahŕňajúca priamych spolusúťažiacich príjemcov uvedenej pomoci – Neprípustnosť (Článok 88 ods. 2 a 3 ES a 230 štvrtý odsek ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické
Opinion of the Advocate-General 1. Žaloba podaná na Súdny dvor predstavuje prvú priamu žalobu Poľskej republiky. Obsahuje viacero dôležitých nových právnych otázok, ktoré odôvodňujú jej prejednanie pred veľkou komorou. Táto žaloba nadväzujúca na ťažké rokovania o pristúpení v časti poľnohospodárstvo a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) v prvom rade vyzýva Súdny dvor, aby spresnil rozsah právomoci inštitúcií Spoločenstva pri upravovaní ustanovení prístupových zmlúv. Ro
MENU