Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 243

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2488 dokumentov
1250 dokumentov
11411 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Európskej únie sa má vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave upravujúcej podanie opravného prostriedku na súd príslušný na kontrolu zákonnosti aktov regulačného orgánu, ktorá za okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, neumožňuje priznať hospodárskemu subjektu aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu tohto regulačného orgánu, ktoré sa týka plynárenského sieťového predpisu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑510/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kúria (Maďarsko) z 2. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: E.ON Földgáz Trade Zrt proti Magyar Energetikai és Közmű‑szabályozási Hivatal, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villal
Právna veta: 1. Právo únie sa má sa má vykladať tak, že: – neodporuje výpočtu minimálnej hodinovej a/alebo úkolovej mzdy na základe zaradenia pracovníkov do platových tried, ako je stanovené v relevantných kolektívnych zmluvách hostiteľského členského štátu, pod podmienkou, že tento výpočet a toto zaradenie sú vykonané podľa záväzných a transparentných pravidiel, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu, – denné diéty, o aké ide v konaní vo veci samej, treba považovať za súčasť minimálnej mzdy za podmienok zhodných s podmienkami, akým podlieha zahrnutie týchto prídavkov do minimálnej mzdy vyplácanej miest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑396/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Satakunnan käräjäoikeus (Fínsko) z 12. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 15. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Sähköalojen ammattiliitto ry proti Elektrobudowa Spółka Akcyjna, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda šiestej komory S. Rodin, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca), M. Berger a F. Biltgen,
Právna veta: 1) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ sa napadnutý akt týka skupiny osôb, ktoré boli určené alebo ich bolo možné určiť v čase prijatia tohto aktu a v závislosti od kritérií vlastných členom tejto skupiny, tieto osoby môžu byť osobne dotknuté týmto aktom, pokiaľ tvoria súčasť uzavretého okruhu hospodárskych subjektov, a že o taký prípad môže ísť najmä vtedy, ak rozhodnutie mení práva nadobudnuté jednotlivcom v čase pred jeho prijatím (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2008, Komisia/Infront WM, C‑125/06 P, Zb. s. I‑1451, body 71 a 72 a citovanú judikatúru)....................2) Ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑132/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 29. februára 2012, Stichting Woonpunt, so sídlom v Maastrichte (Holandsko), Stichting Havensteder, predtým Stichting Com.wonen, so sídlom v Rotterdame (Holandsko), Woningstichting Haag Wonen, so sídlom v Haagu (Holandsko), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, so sídlom v Eindhovene (Holandsko), v zastúpení: P. Glazener a E. Henny, advocaten, odvolateľky, ďalší účastník konania:
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci likvidácie spoločnosti v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má svoje sídlo, možno voči tejto spoločnosti takisto viesť vedľajšie konkurzné konanie v inom členskom štáte, kde má svoje sídlo a kde má právnu subjektivitu.................. 2. Článok 29 písm. b) nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že otázka, ktorá osoba alebo orgán je oprávnená podať návrh na začatie vedľajšieho konkurzného konania sa musí posúdiť na základe vnútroštátneho práva č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑327/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) zo 7. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Burgo Group SpA proti Illochroma SA, v likvidácii, Jérôme Theetten, konajúci ako likvidátor Illochroma SA, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (spravodajkyňa) a S. Rodi
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – Jednotná právna úprava – Ochrana odrôd rastlín – Nariadenia č. 2100/94 a č. 1239/95 – Opravné prostriedky (Nariadenie Rady č. 2100/94; nariadenie Komisie č. 1239/95, článok 49 ods. 1) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Rady č. 2100/94, článok 68) 3. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 š
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania ide o preskúmanie rozhodnutí obstarávateľa o uzavretí zmluvy, a síce o aktívnu legitimáciu jednotlivých členov združenia ad hoc podľa belgického práva, ktoré sa posudzuje ako skupina zhotoviteľov v zmysle práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania (respektíve ako „skupiny hospodárskych subjektov“ podľa novej smernice o verejnom obstarávaní(2) ). II – Právny rámec A – Právo Spo
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto odvolacom konaní žiada odborový zväz 3F(2) Súdny dvor, aby zrušil uznesenie Súdu prvého stupňa z 23. apríla 2007 vo veci SID/Komisia, T‑30/03, neuverejnené v Zbierke, ktorým Súd prvého stupňa rozhodol o neprípustnosti žaloby o neplatnosť podľa článku 230 ES, ktorú podal 3F proti rozhodnutiu Komisie o nezačatí konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 ES(3) . Právny a skutkový rámec Ustanovenia práva Spoločenstva Zmluva ES 2. Podľa r
Opinion of the Advocate-General 1. Philips Lighting Poland SA(2) a Philips Lighting BV(3) sa svojím odvolaním domáhajú zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie Philips Lighting Poland a Philips Lighting/Rada(4), ktorým Všeobecný súd zamietol ich žalobu, ktorou sa domáhali zrušenia nariadenia Rady (ES) č. 1205/2007 z 15. októbra 2007, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 ukladajú antidumpingové clá na dovoz integrovaných e
Účastníci konania Vo veci C‑100/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Taliansko) z 25. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Fastweb SpA proti Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, za účasti: Telecom Italia SpA, Path‑Net SpA, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda desiatej komory A. Rosas, sudcovia E. Juhász a D. Šváb
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Smernica o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – Žaloby združení, ktoré majú postavenie poradcov pri inštitúciách Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych či nadnárodných orgánoch – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Komisie 2003/112) 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne platné akty – Nevyhnutnosť, aby fyzické alebo
MENU