Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaný

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1709 dokumentov
840 dokumentov
6387 dokumentov
5 dokumentov
6 dokumentov
74 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Európskej únie sa má vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave upravujúcej podanie opravného prostriedku na súd príslušný na kontrolu zákonnosti aktov regulačného orgánu, ktorá za okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, neumožňuje priznať hospodárskemu subjektu aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu tohto regulačného orgánu, ktoré sa týka plynárenského sieťového predpisu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑510/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kúria (Maďarsko) z 2. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: E.ON Földgáz Trade Zrt proti Magyar Energetikai és Közmű‑szabályozási Hivatal, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villal
Keywords Žaloba o neplatnosť – Fyzické a právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Nariadenie o zápise zemepisných označení a označení pôvodu – Žaloba medziprofesijnej organizácie poverenej ochranou kolektívnych záujmov usadenej v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má pôvod syr „feta“ – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Rady č. 2081/92; nariadenie Komisie č. 1829/2002) Summary Žaloba medziprofesijnej organizácie zloženej z Fédération
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto odvolacom konaní žiada odborový zväz 3F(2) Súdny dvor, aby zrušil uznesenie Súdu prvého stupňa z 23. apríla 2007 vo veci SID/Komisia, T‑30/03, neuverejnené v Zbierke, ktorým Súd prvého stupňa rozhodol o neprípustnosti žaloby o neplatnosť podľa článku 230 ES, ktorú podal 3F proti rozhodnutiu Komisie o nezačatí konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 ES(3) . Právny a skutkový rámec Ustanovenia práva Spoločenstva Zmluva ES 2. Podľa r
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – Jednotná právna úprava – Ochrana odrôd rastlín – Nariadenia č. 2100/94 a č. 1239/95 – Opravné prostriedky (Nariadenie Rady č. 2100/94; nariadenie Komisie č. 1239/95, článok 49 ods. 1) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Rady č. 2100/94, článok 68) 3. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 š
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom prebiehajúceho konania je spor medzi Ente per le Ville vesuviane (ďalej len „Ente“) a Komisiou Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) vo veci zastavenia finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na projekty Ente. 2. Ente je subjektom združujúcim taliansky štát, región Kampániu, provinciu Neapol a tiež niekoľko obcí. Má právnu subjektivitu podľa verejného práva. Bol zriadený talianskym zákonom č. 578 z 29. júla
Keywords 1. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Prima facie prípustnosť žaloby vo veci samej (Články 230 ES, 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 1; smernica Rady 91/414; rozhodnutie Komisie 2007/389) 2. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Návrh – Formálne náležitosti (Článok 242 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2 a 3) 3. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odk
6.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 155/31 Odvolanie podané 22. februára 2019: Maďarsko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia (Vec C-178/19 P) (2019/C 155/37)
Účastníci Vo veci T‑362/10, Vtesse Networks Ltd, so sídlom v Hertforde (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: H. Mercer, QC, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: B. Stromsky a L. Armati, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Poľská republika, v zastúpení: pôvodne M. Szpunar a B. Majczyna, neskôr B. Majczyna, splnomocnení zástupcovia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: pôvodne S. Behzadi‑Spencer a L. Seeboruth, neskôr L. Seeborut
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Smernica o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh – Rozhodnutia o povolení uviesť určité látky na trh – Žaloby združení, ktoré majú postavenie poradcov pri inštitúciách Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych či nadnárodných orgánoch – Neprípustnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Rady 91/414) 2. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmanie zákonnosti aktov inštitúcií – Všeobecne
Keywords Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť schémy pomoci so spoločným trhom [Článok 230 štvrtý odsek ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 1 písm. h) a článok 20] Summary Žaloby podané združením sú prípustné v určitých situáciách, konkrétne vtedy, ak zastupuje záujmy podnikov, ktoré by boli aktívne legitimované, alebo ak je individualizované z dôvodu dotknutosti jeho vlastných
MENU