Nájdené rozsudky pre výraz: ali

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

444 dokumentov
39 dokumentov
415 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 12 smernice Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby sa má vykladať v tom zmysle, že dotknutý členský štát je povinný prijať na svoje územie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa chce na jeho území zdržiavať dlhšie ako tri mesiace na účely štúdia, pokiaľ tento štátny príslušník spĺňa podmienky prijatia taxatívne stanovené v článkoch 6 a 7 tejto smernice a pokiaľ tento členský štát voči nemu neuplatňuje niektorý z dôvodov výslovne uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑491/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) z 5. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Mohamed Ali Ben Alaya proti Spolkovej republike Nemecko , SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny advokát: P. Mengozzi, t
Kľúčové slová: karnetzabezpečenie dane pri dovoze tovaru
Právna veta: Dohovor TIR najmä stanovuje, že tovary dopravované na podklade režimu TIR, ktorý zavádza, nie sú predmetom úhrady alebo zloženia colnej zábezpeky dovozných a vývozných ciel a poplatkov v pohraničných colných úradoch. Na účely uskutočnenia týchto výhod dohovor TIR vyžaduje, aby bol k tovarom počas celej dopravy pripojený jednotný dokument, teda karnet TIR, ktorý slúži na kontrolu dodržiavania predpisov. Vyžaduje tiež, aby bola doprava zabezpečovaná tak, že ručiteľmi budú združenia schválené zmluvnými stranami. 1. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1593/91, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 719/91 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Voľný pohyb tovaru – Tranzit Spoločenstva – Preprava vykonaná na podklade karnetu TIR (Nariadenie Komisie č. 1593/91, článok 2 ods. 1) 2. Voľný pohyb tovaru – Tranzit Spoločenstva – Preprava vykonaná na podklade karnetu TIR (Nariadenie Komisie č. 1593/91, článok 2 ods. 2 a 3) Summary 1. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1593/91, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 719/91 o používaní karnetov TIR a karnetov ATA ako tranzitných dokumentov v Spoločenstve, v spojení s článkom 11 ods. 1
SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi razširjeni senat) z dne 22. aprila 2016(*) „Državne pomoči – Direktiva 92/81/EGS – Trošarine za mineralna olja – Mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida – Oprostitev plačila trošarine – Legitimno pričakovanje – Pravna varnost – Razumni rok“ V zadevi T‑56/06 RENV II, Francoska republika, ki jo zastopajo G. de Bergues, D. Colas in R. Coesme, agenti, tožeča stranka, proti
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci tohto prípadu bol Súdny dvor požiadaný o výklad článku 7 prvého odseku prvej zarážky rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80(2) z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie.(3) 2. Toto ustanovenie priznáva rodinnému príslušníkovi tureckého pracovníka, ktorý získal povolenie pripojiť sa k tomuto pracovníkovi na území hostiteľského členského štátu a ktorý má v tomto štáte bydlisko aspoň tri roky, právo odpovedať na akúkoľvek pracovnú ponuku na tomto území. 3. Kon
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Žaloba, ktorá sa v skutočnosti týka sporu zmluvnej povahy – Nedostatok právomoci súdu Spoločenstva (Články 230 ES a 238 ES) 2. Verejné zmluvy Európskych spoločenstiev – Projekty financované Európskym rozvojovým fondom v krajinách AKT (Článok 230 ES) 3. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES) 4. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Protiprávnosť – Porušenie zásad riadnej správy
Keywords Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Charakter verejného poriadku – Preskúmanie súdom Únie bez návrhu (článok 263 šiesty odsek ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 102 ods. 1 a 2) (pozri body 15, 16) 2. Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Začiatok plynutia – Nariadenie o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku – Dátum oznámenia dôvodov založených na nariadení týmto osobám, subjektom alebo orgánom (článok 263 šiesty odsek ZFEÚ;
Keywords 1. Konanie – Nariadenie nahradzujúce počas konania napadnuté nariadenie – Nová skutočnosť – Rozšírenie pôvodných návrhov a dôvodov 2. Akty inštitúcií – Voľba právneho základu – Nariadenie, ktoré ukladá sankcie namierené proti niektorým osobám smerujúce k prerušeniu alebo obmedzeniu hospodárskych vzťahov s treťou krajinou –Články 60 ES a 301 ES – Prípustnosť (Články 60 ES a 301 ES; nariadenie Rady č. 467/2001) 3. Akty inštitúcií – Voľba právneho základu – Nariadenie, ktoré ukladá sank
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 24. mája 2016 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní v Iráne – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne právne posúdenie – Právny základ – Nesprávne posúdenie – Neexistencia dôkazov“ V spojených veciach T‑423/13 a T‑64/14, Good Luck Shipping LLC, so sídlom v Dubaji (Spojené arabské emiráty), v zastúpen
Účastníci konania Vo veci T‑110/12, Iranian Offshore Engineering & Construction Co., so sídlom v Teheráne (Irán), v zastúpení: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea a J. Iriarte Ángel, advokáti, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: P. Plaza García a V. Piessevaux a G. Ramos Ruano, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie jednak rozhodnutia Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštrik
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata rozšírená komora) z 15. septembra 2015 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Zaradenie mena žalobcu – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Právny základ – Právo na účinnú súdnu ochranu – Nedodržanie kritérií z
MENU