Nájdené rozsudky pre výraz: alternatívna možnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

742 dokumentov
36 dokumentov
1489 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Nedodržanie povinnosti vymáhania poskytnutej pomoci – Prostriedky na obranu – Absolútna nemožnosť vykonania – Kritériá posúdenia (Článok 10 ES a článok 88 ods. 2 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 14 ods. 3) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Vymáhanie protiprávnej pomoci – Povinnosť – Príjemca nachádzajúci sa v konkurznom konaní – Určenie dlžníka v prípade postúpenia aktív – Príjemca konkurenčnej výhody (Článok 88 ods. 2 ES) 3. Žaloba o nesplneni
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 10 ods. 2) 2. Žaloba o náhradu škody – Autonómia vo vzťahu k žalobe o neplatnosť a žalobe na nečinnosť (Článok 230 štvrtý odsek ES, články 235 ES a 288 druhý odsek ES) 3. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Dostatočne závažné porušenie práva Spoločenstva (Článok 288 druhý odsek ES) Summary 1.
Opinion of the Advocate-General 1. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy prinieslo významné zmeny inštitucionálneho rámca Európskej únie, ktorý je právnym pozadím na prijímanie opatrení týkajúcich sa policajnej a súdnej spolupráce EÚ v trestných veciach (bývalá hlava VI Zmluvy EÚ) (tiež „tretí pilier“). Pre tretí pilier bolo tradične typické medzivládne rozhodovanie a Európsky parlament mal len okrajový význam. „Lisabonizáciou“ však bol tretí pilier začlenený do nadnárodného rámca EÚ, v dôsl
Opinion of the Advocate-General 1. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy prinieslo významné zmeny inštitucionálneho rámca Európskej únie, ktorý je právnym pozadím na prijímanie opatrení týkajúcich sa policajnej a súdnej spolupráce EÚ v trestných veciach (bývalá hlava VI Zmluvy EÚ) (tiež „tretí pilier“). Pre tretí pilier bolo tradične typické medzivládne rozhodovanie a Európsky parlament mal len okrajový význam. „Lisabonizáciou“ však bol tretí pilier začlenený do nadnárodného rámca EÚ, v dôsl
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Nedodržanie rozhodnutia Komisie týkajúceho sa štátnej pomoci (Článok 88 ods. 2 druhý pododsek ES) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Nedodržanie povinnosti vymáhania poskytnutej pomoci – Prostriedky na obranu (Článok 88 ods. 2 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 14 ods. 3) Summary 1. Vzhľadom na to, že článok 88 ods. 2 druhý pododsek ES týkajúci sa konania o žalobe o nesplnenie povinnosti v oblasti štátnej pomoci na rozdiel od článku 226
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(2) . 2. Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) sa svojou prejudiciálnou otázkou pýta Súdneho dvora na rozsah náhrady škody, ktorej sa môže domáhať strana poškodená porušením práva duševného vlastníctva, a na prípadné vylúčenie nemajetkovej ujmy z tejto náhrad
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ustanovenie § 39 ods. 2 rakúskeho spolkového zákona z roku 2005 o karteloch a iných obmedzeniach hospodárskej súťaže (Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, ďalej len „KartG“) bráni prístupu tretích osôb k súdnym spisom z konaní o porušení hospodárskej súťaže, ktorá je súčasťou verejného práva, v prípade, že s tým účastníci konania nevyslovili súhlas. Verband Druck & Medientechnik (ďalej len „združenie“) zastupuje záujmy pod
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec je založená na návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Španielsko) (katalánsky súd pre verejné obstarávanie) v rámci konania o osobitnom správnom opravnom prostriedku vo veci verejného obstarávania. 2. Počas konania na Súdnom dvore vyvolala jeho právomoc určité pochybnosti s ohľadom na znaky Tribunal Català de Contractes del Sector Públic a s prihliadnutím na kritériá sta
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec je súčasťou dlhého zoznamu vecí týkajúcich sa štátnej pomoci, ktorú Francúzska republika poskytla spoločnosti Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA (ďalej len „SNCM“)(2) . 2. Svojou žalobou podanou 10. februára 2014 Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Francúzska republika si po prvé tým, že v stanovených lehotách neprijala všetky opatrenia potrebné na to, aby od príjemcu vymohla štátnu pomoc vyhlásenú za prot
Účastníci Vo veci C‑63/14, ktorej predmetom je žaloba o neplnenie povinnosti podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ podaná 10. februára 2014, Európska komisia , v zastúpení: B. Stromsky, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Francúzskej republike , v zastúpení: G. de Bergues a D. Colas, N. Rouam a J. Bousin, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (sprav
MENU