Nájdené rozsudky pre výraz: ambulantná starostlivosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

97 dokumentov
30 dokumentov
778 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: služby sociálnej pomoci
Právna veta: Článok 13 A ods. 1 písm. g) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia vykladaný vo svetle zásady daňovej neutrality bráni tomu, aby oslobodenie od DPH ambulantnej starostlivosti poskytovanej obchodnými poskytovateľmi podliehalo podmienke, aká je vo veci samej, podľa ktorej museli minimálne dve tretiny nákladov na túto starostlivosť znášať celkom alebo v prevažnej miere v predchádzajúcom kalendárnom roku zákonní poskytovatelia sociálneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑174/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 2. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 13. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Steglitz proti Ines Zimmermann, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda desiatej komory A. Rosas, vykonávajúci funkciu predsedu druhej komory, sudcovia M. Ilešič, U. Lõhmus (spravodajca), A. Arabadžiev a C. G. Fernlund, generálny advo
Právna veta: 1) Taká dodávka tovarov, ako sú cytostatické lieky dotknuté vo veci samej, predpísané v rámci ambulantnej liečby rakoviny zmluvnými lekármi, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci nemocnice, nemôže byť oslobodená od dane z priadnej hodnoty podľa článku 13 A ods. 1 písm. c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ibaže by táto dodávka nebola vecne a hospodársky oddeliteľná od hlavného poskytovania lekárskej starostlivosti, čo prináleží ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑366/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 15. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Dortmund-West proti Klinikum Dortmund gGmbH, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: A. Impe
Právna veta: 1) Článok 132 ods. 1 písm. b) a c) smernice Rady 2006/122/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že na poskytovanie služieb, akými sú služby vo veci samej spočívajúce v estetickej chirurgii a estetických zákrokoch, sa vzťahujú pojmy „zdravotná starostlivosť“ a „poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ v zmysle odseku 1 písm. b) a c), ak je cieľom týchto služieb diagnostikovať, liečiť, alebo vyliečiť choroby alebo zdravotné anomálie, ako aj chrániť a udržiavať zdravie ľudí alebo im ho prinavrátiť, jednoduché subjektívne pohľady, ktoré si o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑91/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) z 8. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 17. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Skatteverket proti PFC Clinic AB, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a C. G. Fernlund, generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: A. Cal
Opinion of the Advocate-General 1. Právo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) oslobodzuje od DPH na jednej strane „nemocničnú a lekársku starostlivosť a s ňou úzko súvisiace aktivity realizované orgánmi podliehajúcimi verejnému právu“ alebo za podobných sociálnych podmienok „nemocnicami, medicínskymi liečebnými a diagnostickými strediskami a inými riadne uznanými inštitúciami podobnej povahy“ a na druhej strane „poskytovanie lekárskej starostlivosti pri vykonávaní medicínskych a paramedicínskych prof
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto prejudiciálnom konaní sa Verwaltungsgerichtshof [správny súd (Rakúsko)] pýta Súdneho dvora na zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá na zriadenie a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vyžaduje vydanie predchádzajúceho úradného povolenia založeného na posúdení potreby zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo, s právom Spoločenstva. 2. Podľa rakúskej právnej úpravy povolenie na zriadenie a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu samos
Účastníci konania Vo veci C‑385/99, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Centrale Raad van Beroep (Holandsko) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi V. G. Müller-Fauré a Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA, a medzi E. E. M. van Riet, a Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen, rozhodol v prejudiciálnom konaní o výklade článku 59 Zmluvy o ES (zmenený, teraz článok 49 ES) a článku 60 Zmluvy o
Účastníci Vo veci C‑662/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) zo 4. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Surgicare ‑ Unidades de Saúde SA proti Fazenda Pública, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predsedníčka deviatej komory K. Jürimäe (spravodajkyňa), sudcovia J. Malenovský a M. Safjan, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: A.
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Po rozhodnutiach Súdneho dvora vo veciach Molenaar(2) a Chamier‑Glisczinski(3) sa teraz opäť preskúmava sociálne poistenie pre prípad odkázanosti v Spolkovej republike Nemecko z pohľadu práva Únie. Toto poistenie, ktoré bolo zavedené k 1. januáru 1995 „jedenástou knihou zákonníka sociálneho zabezpečenia“ (Elfte Buch Sozialgesetzbuch, ďalej len „SGB XI“),(4) ako povinné poistenie slúži na pokrytie rizika odkázanosti na starostlivosť tretej osoby. Z poh
Opinion of the Advocate-General 1. Tento prípad sa týka výkladu článku 13 A ods. 1 písm. g) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia(2) . Podľa tohto ustanovenia je od dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) oslobodené poskytovanie služieb a dodávky tovaru úzko súvisiace so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením, vrátane služieb pos
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca predchádzajúce správne povolenie vydané podľa potreby trhu na účely zriadenia samostatných zubných ambulancií – Neprípustnosť – Odôvodnenie dôvodmi verejného záujmu – Neexistencia (Články 43 ES a 48 ES) Summary Články 43 ES a 48 ES bránia vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej sa na zriadenie súkromného zdravotníckeho zariadenia typu samostatnej zubne
MENU