Nájdené rozsudky pre výraz: amnestia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

312 dokumentov
119 dokumentov
571 dokumentov
61 dokumentov
42 dokumentov
114 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Komisia navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Talianska republika si tým, že výslovne stanovila, že sa vzdáva overovania zdaniteľných plnení uskutočnených v priebehu niekoľkých zdaňovacích období, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo šiestej smernice o DPH(2) a článku 10 ES. 2. Predmetné vnútroštátne ustanovenia stanovili daňovú amnestiu, podľa ktorej nebude v prípade okamžitého podania určitých ohlásení a zaplatení určitých súm stíhané alebo preverované n
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania služieb – Smernica 92/50 – Uzavretie zmlúv [Smernica Rady 92/50, článok 29 prvý odsek písm. e) a f)] Summary Článok 29 prvý odsek písm. e) a f) smernice 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb umožňuje členským štátom vylúčiť z účasti vo verejnom obstarávaní každého záujemcu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní podľa vnútroštátnych prá
Keywords Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie zakazujúce odvetvovú schému pomoci – Žaloba podniku, ktorý nebol príjemcom individuálnej pomoci poskytnutej podľa tejto schémy (Článok 230 štvrtý odsek ES) Summary Iná fyzická alebo právnická osoba ako osoba, ktorej je rozhodnutie určené, sa môže považovať za osobne dotknutú týmto rozhodnutím len vtedy, ak sa jej týka na základe jej určitých osobitných vlastností
Účastníci konania Vo veci C‑417/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 27. mája 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate proti 3M Italia SpA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Prechal, L. Bay Larsen, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodaj
Opinion of the Advocate-General 1. Európsky zatykač, zavedený rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV(2) nahradil formálny postup vydávania osôb medzi členskými štátmi systémom vydávania medzi súdnymi orgánmi, založeným na vysokej miere dôvery medzi nimi. Je správne považovaný za nástroj súdnej spolupráce v trestných veciach, ktorý prináša najlepšie výsledky. 2. Rámcové rozhodnutie taxatívne vymenováva dôvody, ktoré môžu brániť vykonaniu európskeho zatykača. Toto prejudiciálne konanie sa po prvýk
Opinion of the Advocate-General 1. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV(2) (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) rozširuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania peňažných sankcií. Od členského štátu vyžaduje, aby vykonal rozhodnutie iného členského štátu o uložení peňažnej sankcie, pokiaľ toto rozhodnutie prijal, inter alia, iný orgán, než je súd, za predpokladu, že dotknutá osoba mala „možnosť prejednávať vec pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“. Týmto ná
Keywords 1. Rybolov – Zachovanie morských zdrojov – Kontrolné opatrenia – Povinnosti kontroly a sankcionovanie členských štátov – Dosah (Nariadenie Rady č. 2847/93) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nesplnenie povinnosti vykonať rozsudok – Peňažné sankcie – Penále – Paušálna pokuta – Kumulácia dvoch sankcií – Prípustnosť – Podmienky – Porušenie zásad ne bis in idem a rovnosti zaobchádzania – Neexistencia (Článok 228 ods. 2 ES) 3. Žalo
Účastníci konania Vo veci T‑332/09, Electrabel, so sídlom v Bruseli (Belgicko), v zastúpení: M. Pittie a P. Honoré, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Bouquet a V. Di Bucci, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 4416 v konečnom znení z 10. júna 2009, ktorým sa ukladá pokuta za uskutočnenie koncentrácie v rozpore s článkom 7 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (Vec COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie
Účastníci V spojených veciach T‑208/11 a T‑508/11, Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), so sídlom v Herning (Dánsko), v zastúpení: V. Koppe, A. M. van Eik a T. Buruma, advokáti, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: G. Étienne a E. Finnegan, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Holandské kráľovstvo, v zastúpení: vo veci T‑208/11 pôvodne M. Bulterman, N. Noort a C. Schillemans, splnomocnené zástupkyne, neskôr, rovnako ako vo veci T‑508/11, C. Wissels,
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom tejto veci je odvolanie podané spoločnosťou ArcelorMittal Luxembourg SA(2) (C‑201/09 P) a odvolanie podané Európskou komisiou (C‑216/09 P), v rámci ktorého ArcelorMittal Belval & Differdange SA(3) a ArcelorMittal International SA(4) podali vzájomné odvolanie. Tieto odvolania smerujú proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 31. marca 2009, ArcelorMittal Luxembourg a. i./Komisia(5) . 2. Na začiatku tohto sporu bolo rozhodnutie Komisi
MENU