Nájdené rozsudky pre výraz: analýza trhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 73

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
36 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 7 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) sa má vykladať v tom zmysle, že ak národný regulačný orgán uložil operátorovi, ktorý bol označený za operátora s významným vplyvom na trhu, povinnosť poskytovať služby ukončenia volania v mobilnej sieti a podrobil povoleniu poplatky za tieto služby po skončení postupu upraveného v tomto ustanovení, tento národný regulačný orgán musí znova vykonať tento postup pred každým vydaním povolenia týchto poplatkov tomuto ope ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 14. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 7 ods. 3 – Postup konsolidácie vnútorného trhu pre elektronické komunikácie – Smernica 2002/19/ES – Články 8 a 13 – Operátor označený ako operátor s významným vplyvom na trhu – Povinnosti uložené národnými regulačnými orgánmi – Kontrola cien a povinnosti týkajúce sa systému
Právna veta: 1. Článok 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) sa má vykladať v tom zmysle, že služba, ktorá pozostáva z poskytovania základného balíka televíznych a rozhlasových programov prístupných prostredníctvom káblovej televízie a ktorej fakturácia zahŕňa náklady na prenos, ako aj odmenu rozhlasovým a televíznym organizáciám a poplatky vyplácané organizáciám kolektívnej správy autorských práv za šírenie obsahov diel, spadá pod pojem „elektronická komunikačná služba“, a ted ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑518/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof te Amsterdam (Holandsko) zo 4. októbra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 10. októbra 2011, ktorý súvisí s konaním: UPC Nederland BV proti Gemeente Hilversum, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca), generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajo
Právna veta: 1. Na účely uplatnenia dane, akou je správny poplatok za koncesie, nebránia nahradeniu všeobecného povolenia alebo licencie na prevádzku rádiovej stanice zmluvou o predplatnom na služby mobilných operátorov, ktorá musí navyše obsahovať druh dotknutého koncového prístroja a jeho príslušné typové schválenie.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑416/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Commissione tributaria regionale di Mestre‑Venezia (Taliansko) z 8. augusta 2014 a doručený Súdnemu dvoru 3. septembra 2014, ktorý súvisí s konaním: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA proti Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda
Právna veta: 1) Články 12 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica „o povolení“) sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát uložil mobilným telefónnym operátorom, ktorí sú držiteľmi práv na používanie rádiových frekvencií, jednorazový poplatok, ktorý sa musí zaplatiť za nové nadobudnutie práv na používanie rádiových frekvencií, ako aj za predĺženie platnosti týchto práv a ktorý je nielen doplnkom ročného poplatku za poskytnutie frekvencií s cieľom podporovať optimálne využívanie zd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑375/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour constitutionnelle (Belgicko) zo 16. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 15. júla 2011, ktorý súvisí s konaním Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA proti Belgickému kráľovstvu, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J.‑C. Bonichot, C. Toader a A. Prechal a E. Jarašiūnas (spravodajca), generálny
Opinion of the Advocate-General 1. Prostredníctvom tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania položil Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) Súdnemu dvoru dve otázky týkajúce sa výkladu článkov 4 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)(2) . I – Skutkové okolnosti, právny rámec a prejudiciálna otázka 2. Tele2 UTA Telecommunication GmbH (ďalej len „žalobca“ alebo „Tele2“) je r
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernica 2002/21 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 4 ods. 1 a článok 16 ods. 3) 2. Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernica 2002/21 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, článok 4) Summary 1. Pojem užívateľ alebo podnik „dotknutý“ v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2002/21 o spoločnom regulačnom
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V súlade s článkom 234 ES Obvodní soud pro Prahu 3 (ďalej len „Obvodný súd pre Prahu 3“) predložil Súdnemu dvoru niekoľko otázok formulovaných relatívne zložito, ktoré však z právneho hľadiska predstavujú oveľa jednoduchší problém. 2. Vnútroštátny súd sa totiž pýta, či po pristúpení Českej republiky k Európskym spoločenstvám (1. mája 2004) a po skončení správneho konania začatého pred týmto dňom možno dominantnému podniku v odvetví telekomunikácií ulo
Opinion of the Advocate-General 1. Odvetvie telekomunikácií je upravené právnym rámcom Spoločenstva sledujúcim niekoľko cieľov, najmä zaručenie hospodárskej súťaže. Bol zriadený osobitný inštitucionálny režim poverujúci týmito cieľmi národné regulačné orgány (ďalej len „NRO“), ktorým boli zverené intervenčné právomoci uložiť povinnosti v prípade potreby operátorom telekomunikácií s významným vplyvom na trhu. 2. Tento spor sa v zásade týka miery voľnej úvahy ponechanej členským štátom pri prebera
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernice 2002/19, 2002/21 a 2002/22 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19, článok 8 ods. 4, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, články 6, 7 a článok 8 ods. 1 a 2, článok 15 ods. 3 a článok 16, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22, článok 17 ods. 2) Summary Členský štát, ktorý prijme právne ustanovenia obmedzujúce diskrečnú právomoc národného regulačného orgá
MENU