Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9281 dokumentov
1549 dokumentov
16917 dokumentov
232 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Právna veta: 1. Právo Únie a najmä článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je dotknutá vo veci samej, podľa ktorej všeobecné súdy rozhodujúce o odvolaní alebo v poslednej inštancii sú v prípade, že sa domnievajú, že vnútroštátny zákon je v rozpore s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, povinné obrátiť sa v rámci konania na ústavný súd s návrhom na všeobecné zrušenie zákona namiesto toho, aby len upustili od uplatnenia zákona v konkrétnom prípade, pokiaľ prednostná povaha tohto konania bráni, tak pred podaním takéhoto návrhu na vnútroštátny súd p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑112/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) zo 17. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 8. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: A proti B a i., SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz (spravodajca), sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: C. Strömholm, referentka, so zreteľom na písomnú časť ko
Účastníci konania Vo veci C‑453/99, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Courage Ltd a Bernard Crehan a medzi Bernard Crehan a Courage Ltd a i. Súdny dvor vydal prejudiciálne rozhodnutie o výklade článku 85 Zmluvy ES (teraz článok 81 ES) a ostatných ustanovení práva Spoločenstva, SÚDNY DVOR, v zložení: predseda G. C. Rodrígu
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento prípad, návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Rechtbank (oblastný súd) Utrecht, Holandsko, sa týka otázky, či smernica o samostatných obchodných zástupcoch(2) (ďalej len „smernica“) sa týka sprostredkovateľov, ktorí dohodli so zákazníkom iba jednu zmluvu, keď účinnosť tejto zmluvy bola predĺžená o niekoľko rokov. II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 2. Kapitola I smernice, ktorá určuje rozsah jej pôsobnosti, stanovuje: „Rozsah pô
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V týchto dvoch návrhoch rovnakého znenia na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke sa v podstate Dioikitiko Efeteio Piräus (Správny odvolací súd v Piraus) pýta, či je smernica 76/308/EHS (2) (ďalej len „smernica 76/308“) uplatniteľná v rámci vzájomného uznania a vymáhania talianskych colných pohľadávok v Grécku, ktoré vznikli pred prijatím smernice a pred účinnosťou smernice v Grécku. V spore pred vnútroštátnym súdom je v oboch prípadoch predmetom sporu
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Posúdenie platnosti – Konštatovanie neplatnosti ustanovení Spoločenstva porovnateľných s ustanoveniami, ktoré už Súdny dvor vyhlásil za neplatné – Nedostatok právomoci vnútroštátnych súdov – Povinnosť vnútroštátneho súdu (Článok 230 ES, článok 234 tretí odsek ES a článok 241 ES) 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Cukor – Obchod s tretími krajinami – Dodatočné dovozné clo – Určenie na základe dovoznej ceny CIF – Povinnosť dovozcu predložiť žia
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka zdaňovania skladovania tovaru daňou z pridanej hodnoty a otázky, ktorý členský štát má v tejto súvislosti právo vyberať daň. Toto právo vyberať daň závisí od miesta poskytnutia zdaneného plnenia, ktoré stanovuje právo týkajúce sa dane z pridanej hodnoty. 2. Uvedené právo vyberať daň zo služieb „vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok“ prislúcha podľa predpisov tomu členskému štátu, v ktorom sa p
Opinion of the Advocate-General I – Einleitung 1. V Dánsku sa štátnemu zamestnancovi zachová vyplácanie jeho pôvodnej odmeny počas troch rokov v prípade prepustenia z dôvodu zrušenia jeho miesta. Štátni zamestnanci, ktorí dosiahli vek 65 rokov – a tým môžu, ale nemusia ísť do dôchodku – však nemajú na túto odmenu za disponibilitu nárok. V predmetnom prípade vzniká otázka, či je možné toto obmedzenie považovať za diskrimináciu z dôvodu veku, ktorá je v rozpore so smernicou Rady 2000/78/ES z 27. 
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Najvyšším súdom Slovenskej republiky sa týka účinku článku 9 ods. 3 Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Århuský dohovor“)(2), a najmä otázky, či sa tento článok má alebo by sa mal vykladať tak, že má priamy účinok v právnom poriadku členského štátu. 2. Táto vec nastoľuje dôležité otá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania požiadal rakúsky Oberster Gerichtshof (ďalej „vnútroštátny súd“) formou viacerých otázok o výklad článku 141 ES, ako aj článku 1 smernice Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy(2) (ďalej „smernica 75/117“). 2. V podstate ide o otázku, či pre výpočet nárokov, závislých od počtu odpracovaný
MENU