Nájdené rozsudky pre výraz: Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 211

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. e) prvá zarážka prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že dôvod zamietnutia zápisu stanovený v tomto ustanovení možno uplatniť na označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, ktorý predstavuje jednu či viaceré druhové funkcie tohto tovaru, ktoré sú typické pre funkciu alebo druhové funkcie tohto tovaru, ktoré môže spotrebiteľ prípadne vyhľadávať aj pri tovaroch konkurentov............. 2. Článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka prvej smernice 89 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑205/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 12. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 18. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Petrovi Opsvikovi, Peter Opsvik A/S, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (spravodajca), J.
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %........................ 2. Ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑217/13 a C‑218/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundespatentgericht (Nemecko) z 8. marca 2013 a doručené Súdnemu dvoru 24. apríla 2013, ktoré súvisia s konaniami: Oberbank AG (C‑217/13) a Banco Santander SA (C‑218/13), Santander Consumer Bank AG (C‑218/13) proti Deutscher Sparkassen‑ und Giroverband eV , SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia
Právna veta: 1. . Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je situácia vo veci samej, možno majiteľovi ochrannej známky zrušiť práva priznané touto ochrannou známkou vo vzťahu k výrobku, pre ktorý je zapísaná, ak sa v dôsledku konania alebo nekonania tohto majiteľa stala bežným názvom tohto výrobku z pohľadu len konečných užívateľov tejto ochrannej známky............................. 2. Článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑409/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Patent‑ und Markensenat (Rakúsko) z 11. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny
Právna veta: 1) Článok 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, bráni tomu, aby majiteľ ochranných známok, ktorý v rámci ich zdieľania s treťou osobou súhlasil, aby táto tretia osoba používala na niektoré tovary patriace do tried, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky, a ktorý s tým už súhlasí, bol pripravený o akúkoľvek možnosť odvolať sa na svoje výlučné právo z uvedených ochranných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑661/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Belgicko) z 2. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Martin Y Paz Diffusion SA proti Davidovi Depuydtovi, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts ako sudca náhradník, sudcov
Právna veta: 1. Majiteľ ochrannej známky zapísanej v jednom alebo viacerých členských štátoch môže zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestnila do režimu s podmienečným oslobodením od spotrebnej dane tovar označený touto ochrannou známkou po tom, ako ho bez súhlasu tohto majiteľa doviezla do Európskeho hospodárskeho priestoru a prepustila do voľného obehu........2. Základná funkcia označenia pôvodu umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou ako pochádzajúce od určitého podniku, pričom identifikovaný podnik je podnik, pod ktorého kontrolou sa výrobok alebo služba uvádza na trh (rozs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑379/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof Den Haag (Holandsko) z 22. júla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. augusta 2014, ktorý súvisí s konaniami: TOP Logistics BV, Van Caem International BV proti Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd, a Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd proti TOP Logistics BV, Van Caem International BV, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: pre
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje zápis označenia, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru ako ochrannej známky, ak tento tvar obsahuje tri podstatné vlastnosti, z ktorých jedna vyplýva z povahy samotného tovaru, a zvyšné dve sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku avšak za predpokladu, že minimálne jeden z týchto dôvodov zamietnutia uvedených v tomto ustanovení je na dotknutý tvar uplatniteľný v celom rozsahu...................... 2. Na účely zápisu ochrannej známky, ktorá nadobudla na základe svojho používania v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 rozlišova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑215/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) z 27. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 28. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: Société des Produits Nestlé SA proti Cadbury UK Ltd, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, E. Levits, M. Berger a F. Biltgen (spravodajca), generál
Právna veta: 1. Ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Európskej únie, ktorá môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu, ktorý nemusí byť nevyhnutne členským štátom podania prihlášky neskoršej národnej ochrannej známky, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má v Európskej únii dobré meno. Kritériá vyplývajúce z judikatúry týkajúcej sa riadneho používania ochrannej známky Spoločenstva nie sú ako také relevantné na preukázanie existencie „dobrého mena“ v zmysle článku 4 ods. 3 tejto smernice........................ 2. Ak skoršia o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑125/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Törvényszék (Mestský súd v Budapešti, Maďarsko) z 10. marca 2014 a doručený Súdnemu dvoru 18. marca 2014, ktorý súvisí s konaním: Iron & Smith kft proti Unilever NV, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan, a A. Prechal, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: I
Právna veta: 1. Skutočnosť, že rozhodnutie vydané v členskom štáte je v rozpore s právom Únie, neodôvodňuje, aby toto rozhodnutie nebolo uznané v inom členskom štáte z dôvodu, že porušuje verejný poriadok tohto posledného uvedeného štátu, pretože uvedené nesprávne právne posúdenie nepredstavuje zjavné porušenie právnej normy považovanej za podstatnú v právnom poriadku Únie, a teda v právnom poriadku členského štátu, v ktorom sa žiada o uznanie, alebo práva uznaného ako základné v týchto právnych poriadkoch........2. Ak súd skúma prípadnú existenciu zjavného porušenia verejného poriadku štátu, v ktorom sa ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑681/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 20. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 23. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Diageo Brands BV proti Simiramida‑04 EOOD, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, E. Levits, M. Berger (spravodajkyňa) a F. Biltgen, generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: M. Ferreira, hla
Právna veta: 1. V prípade totožných alebo podobných tovarov a služieb môže existovať pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti medzi skoršou ochrannou známkou tvorenou sekvenciou písmen, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť a je dominantným prvkom tejto ochrannej známky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, a neskoršou ochrannou známkou, ktorá preberá túto sekvenciu písmen, ku ktorej sa priradí s ňou súvisiaca opisujúca syntagma zložená zo slov, ktorých začiatočné písmená korešpondujú s písmenami uvedenej sekvencie písmen, a to takým spôsobom, že táto sekvencia je vnímaná verejnosťou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑20/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundespatentgericht (Nemecko) z 25. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2014, ktorý súvisí s konaním: BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH, predtým BGW Marketing‑ & Management‑Service GmbH proti Bodo Scholz, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súdneho dvora A. Tizzano, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia F. Biltgen, A. 
MENU