Nájdené rozsudky pre výraz: arbitráž

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

259 dokumentov
120 dokumentov
9214 dokumentov
11 dokumentov
7 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Smernica 93/13/EHS Rady z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá tým, že v konaní o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou nestanovuje možnosť vzniesť námietky voči nekalej povahe zmluvnej podmienky, na základe ktorej bol vydaný exekučný titul, znemožňuje súdu rozhodujúcemu v určovacom konaní, ktorý je príslušný na posúdenie nekalej povahy tejto podmienky, prijať predbežné opatrenia, najmä tie, ktoré vedú k prerušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑415/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Španielsko) z 19. júla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 8. augusta 2011, ktorý súvisí s konaním: Mohamed Aziz proti Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano (spravodajca), sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.‑J. Kasel
Účastníci Vo veci C‑377/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) z 31. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 3. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta
Keywords 1. Pridruženie zámorských krajín a území – Ochranné opatrenia – Podmienky zavedenia – Voľná úvaha inštitúcií Spoločenstva – Súdne preskúmanie – Hranice (Rozhodnutie Rady 91/482, článok 109) 2. Pridruženie zámorských krajín a území – Ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu zo zámorských krajín a území v odvetví cukrovarských tovarov s kumuláciou pôvodu ES/ZKÚ – Zásada proporcionality – Súdne preskúmanie – Hranice (Rozhodnutie Rady 91/482, článok 109 ods. 2) 3. Pridruženie zámorských kr
Keywords 1. Pridruženie zámorských krajín a území – Ochranné opatrenia – Podmienky zavedenia – Voľná úvaha inštitúcií Spoločenstva – Súdne preskúmanie – Hranice (Rozhodnutie Rady 91/482, článok 109) 2. Pridruženie zámorských krajín a území – Ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu zo zámorských krajín a území v odvetví cukrovarských tovarov s kumuláciou pôvodu ES/ZKÚ – Zásada proporcionality – Súdne preskúmanie – Hranice (Rozhodnutie Rady 91/482, článok 109, ods. 2) 3. Pridruženie zámorských k
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bilaterálna investičná dohoda uzavretá v roku 1991 medzi Holandským kráľovstvom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou, ktorá sa stále uplatňuje medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou – Ustanovenie, ktoré umožňuje investorovi jednej zmluvnej strany obrátiť sa na rozhodcovský súd v prípade sporu s druhou zmluvnou stranou – Zlučiteľnosť s článkami 18, 267 a 3
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Preskúmanie Komisiou – Posúdenia ekonomickej povahy – Koncentrácia konglomerátneho typu – Diskrečná právomoc pri posúdení – Súdne preskúmanie – Hranice (Nariadenie Rady č. 4064/89, článok 2) 2. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Posúdenie zlučiteľnosti so spoločným trhom – Koncentrácia konglomerátneho typu – Predloženie presnej analýzy budúceho vývoja opierajúcej sa o presvedčivé dôkazy (Nariadenie Rady č. 4064/89, článok 2 ods. 2 a 3) 3. Hospod
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť (Články 43 ES, 48 ES a 56 ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Diskriminácia na základe štátnej príslušnosti – Vzťah medzi článkom 12 ES a článkami 43 ES a 56 ES (Články 12 ES, 43 ES a 56 ES) 3. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Daňová právna úprava – Daň z príjmov (Články 43 ES a 48 ES) Summary 1. Právna úprava členského štátu, na základe ktorej nezvyčajná alebo bezodplatná
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Smernica o DPH – Oslobodenie nájmu nehnuteľnosti od dane – Právo voľby v prospech zdaniteľných osôb – Vykonanie členskými štátmi – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Použitie na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby – Úprava pôvodne uplatneného odpočtu – Neprípustnosť“ Vo veci C–672/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho kon
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Lieky – Povolenie na uvedenie na trh – Žiadosť o vzájomné uznanie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83, článok 10 ods. 1, články 28 a 29) 2. Aproximácia právnych predpisov – Lieky – Povolenie na uvedenie na trh – Žiadosť o vzájomné uznanie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83, článok 10 ods. 1, články 28 a 29) Summary 1. Článku 28 smernice 2001/83, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, odporuje, a
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 [Smernica Rady 93/13, článok 3 ods. 1 písm. t) a článok 6 ods. 1] Summary Smernica 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby vnútroštátny súd, na ktorý je podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, posúdil neplatnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že uvedená zmluva obsahuje nekalú podmienku,
MENU