Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrážna doložka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 63

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
8 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Pravidlo koncentrácie právomocí v prípade plurality možno uplatniť na žalobu, ktorej cieľom je odsúdiť podniky, ktoré sa z hľadiska geografického a časového rôznym spôsobom zúčastnili na jedinom a pokračujúcom porušení zákazu kartelov podľa práva Únie konštatovanom rozhodnutím Európskej komisie, aby spoločne a nerozdielne nahradili škodu a v rámci toho tiež predložili určité informácie, a to aj v prípade, že žalobkyňa medzičasom vzala späť svoju žalobu proti jedinej zo žalovaných, ktorá má sídlo v členskom štáte sídla konajúceho súdu, ibaže by sa preukázala existencia tajnej dohody medzi ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑352/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Dortmund (Nemecko) z 29. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 26. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA proti Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret SA, za účasti: Evonik Degussa GmbH, Chemoxal SA, Edison SpA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudc
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto odvolacom konaní Súdny dvor bude musieť zaujať postoj k sčasti špecifickým a sčasti aj k zásadným otázkam. 2. Odvolanie je po prvé dôvodom preskúmať, či a za akých podmienok môže odvolanie, ktoré bolo spočiatku podané bez plnomocenstva, so zreteľom na nový Rokovací poriadok Súdneho dvora, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2012, vyvolať právne účinky, keď sa plnomocenstvo predloží dodatočne v priebehu konania. 3. Po druhé vzniká otázka, či a
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Súdnemu dvoru bol predložený spor týkajúci sa rozsahu oslobodenia od nepriamych daní, ktoré sa poskytuje Európskej centrálnej banke (ďalej len „ECB“) v štáte, kde je jej sídlo, teda v Spolkovej republike Nemecko. Ide v zásade o to, v akom rozsahu je Súdny dvor vo veci príslušný a či je potrebné takisto vrátiť daň z obratu, ktorá nebola fakturovaná osobitne. II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Štatút Európskeho systému centrálnych bánk 2. Pro
Účastníci konania Vo veciach T‑168/10 a T‑572/10, Európska komisia, v zastúpení: S. Petrova, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci E. Bouttier, advokát, žalobkyňa, proti Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), so sídlom v Millau (Francúzsko), v zastúpení: L. Hincker a F. Bleykasten, advokáti, žalovanej vo veci T‑168/10, Commune de Millau (Francúzsko), v zastúpení: L. Hincker a F. Bleykasten, advokáti, žalovanej vo veci T‑572/10, ktorých predmetom sú návrhy na zaviazanie
Účastníci Vo veci C‑531/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 19. novembra 2012, Commune de Millau, Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), so sídlom v Millau (Francúzsko), v zastúpení: L. Hincker a F. Bleykasten, avocats, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia , v zastúpení: S. Lejeune a D. Calciu, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci E. Bouttier, avocat, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, ž
Opinion of the Advocate-General 1. Uznesením z 15. februára 2005 Audiencia Provincial de Madrid (ďalej len „Audiencia Provincial“) položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica 93/13“ alebo len „smernica“)(2) . 2. Audiencia Provincial chce najmä vedieť, či systém ochrany spotrebiteľov upravený v smernici znamená, že vnútroštátne súdy, na ktoré je p
Keywords Konanie – Podanie návrhu na Všeobecný súd na základe arbitrážnej doložky – Právomoc súdu Spoločenstva vymedzená výlučne článkom 238 ES a arbitrážnou doložkou – Pohľadávka Komisie, ktorá nepochádza priamo zo zmluvných vzťahov, ale z výkonu rozsudkov vydaných vnútroštátnym súdom – Nedostatok právomoci Všeobecného súdu (články 238 ES a 240 ES) (pozri body 32 – 35) 2. Konanie – Podanie návrhu na Všeobecný súd na základe arbitrážnej doložky – Zmluva priznávajúca finančnú podporu Spoločenstv
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetné odvolanie proti uzneseniu Všeobecného súdu(2) (ďalej len „napadnuté uznesenie“) vyvoláva viaceré otázky prevažne procesného charakteru, ktoré majú značný praktický význam. 2. V zásade ide o to, či, a ak áno, za akých podmienok, môže byť na súdy Únie, pokiaľ majú tieto súdy na základe arbitrážnej doložky v zmysle článku 272 ZFEÚ právomoc rozhodovať o spore medzi Európskou komisiou a súkromným podnikom, podaná určovacia žaloba. II – Okolnosti
Keywords Konanie – Podanie návrhu na Všeobecný súd na základe arbitrážnej doložky – Zmluva priznávajúca finančnú podporu Spoločenstva na vykonanie projektu v oblasti neatómovej energie – Suma schválených spôsobilých nákladov nižšia než suma vopred zaplatená Komisiou – Žiadosť Komisie o vrátenie preplatku – Povinnosť zmluvného partnera preukázať existenciu a nevyhnutnosť nákladov vykázaných Komisii na vykonanie projektu (článok 238 ES) (pozri body 60, 61) 2. Konanie – Podanie návrhu na Všeobecný
MENU