Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrážne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
5 dokumentov
211 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ustanovenia Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ktorá je uvedená v prílohe 1A Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994, týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994), neudeľujú jednotlivcom práva, ktorých by sa títo jednotlivci mohli dovolávať priamo pred vnútroštátnym súdom s cieľom namietať voči uplatneniu colnej sadzby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑306/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) zo 17. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 4. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: LVP NV proti Belgische Staat, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász a D. Šváby, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: A. Calot Escobar,
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci tohto konania o nesplnenie povinnosti je potrebné, aby Súdny dvor po prvýkrát posúdil namietané porušenie článku 292 ES a článku 193 AE zo strany členského štátu. Komisia sa domnieva, že Írsko tým, že začalo konanie na urovnanie sporu s iným členským štátom (Spojené kráľovstvo) na Arbitrážnom tribunáli zriadenom podľa Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve (ďalej len „Unclos“), porušilo tieto ustanovenia, ako aj článok 10 ES a článok 192
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Žaloba, ktorá sa v skutočnosti týka sporu zmluvnej povahy – Nedostatok právomoci súdu Spoločenstva (Články 230 ES a 238 ES) 2. Verejné zmluvy Európskych spoločenstiev – Projekty financované Európskym rozvojovým fondom v krajinách AKT (Článok 230 ES) 3. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES) 4. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Protiprávnosť – Porušenie zásad riadnej správy
Keywords Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Zamietnutie návrhu (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 109) Summary Pod „novými skutočnosťami“ v zmysle článku 109 rokovacieho poriadku je potrebné rozumieť skutočnosti, ktoré nastanú po vydaní uznesenia zamietajúceho prvý návrh na nariadenie predbežného opatrenia, alebo ktoré navrhovateľ nemohol uviesť v prvom návrhu alebo počas konania vyúsťujúceho do prvého uznesenia, a ktoré sú relevantné pre posúdenie prís
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Otázky súvisiace s vecami samými, ktoré College van Beroep voor het bedrijfsleven (Správny súd v ekonomickej oblasti) (Holandsko) položil Súdnemu dvoru v tejto sérii vecí, sú zhodné s otázkami, ktoré predložil vo veci Dokter a i.(2) . Týkajú sa výkladu smernice Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985 o zavedení opatrení spoločenstva na boj proti slintačke a krívačke(3) . Tento raz však vnútroštátny súd žiada aj o vyjadrenie Súdneho dvora v súvislosti s pr
Keywords 1. Medzinárodné dohody – Dohody Spoločenstva – Dohovor o morskom práve (Článok 175 ods. 1 ES a článok 176 ES) 2. Medzinárodné dohody – Dohody Spoločenstva – Dohovor o morskom práve (Článok 220 ES, 227 ES a 292 ES) 3. Členské štáty – Povinnosti (Článok 227 ES a 292 ES; článok 142 AE a 193 AE) 4. Členské štáty – Povinnosti – Všeobecná povinnosť vyplývajúca z článku 10 ES (Článok 10 ES a 292 ES) 5. Členské štáty – Povinnosti – Povinnosť spolupráce (Článok 10 ES; článok 192 AE)
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť (Články 43 ES, 48 ES a 56 ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Diskriminácia na základe štátnej príslušnosti – Vzťah medzi článkom 12 ES a článkami 43 ES a 56 ES (Články 12 ES, 43 ES a 56 ES) 3. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Daňová právna úprava – Daň z príjmov (Články 43 ES a 48 ES) Summary 1. Právna úprava členského štátu, na základe ktorej nezvyčajná alebo bezodplatná
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou o nesplnenie povinnosti Komisia Európskych Spoločenstiev navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Belgické kráľovstvo si tým, že: – riadne neuvoľňovalo niektoré tranzitné dokumenty (karnety TIR), čo malo za následok, že z toho vyplývajúce vlastné zdroje neboli ani správne zaúčtované, ani poskytnuté Komisii v stanovených lehotách, – neoznámilo Komisii všetky ostatné nenamietané colné sumy, s ktorými bolo zaobchádzané podobne (zápis na „účet B“
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania Teleklagenævnet (Dánsko) žiada Súdny dvor, aby spresnil spôsoby financovania doplnkovej povinnej služby poskytnutej v zmysle článku 32 smernice 2002/22/ES(2) podnikom poskytujúcim univerzálnu službu. 2. Cieľom smernice univerzálnej služby je vytvoriť harmonizovaný právny rámec, ktorý v celej Európskej únii zabezpečí dostupnosť k základným a kvalitným komunikačným službám.(3) Tieto služby normotvorca Únie explicit
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Preskúmanie Komisiou – Zneužitie skôr schválenej štátnej pomoci – Nová pomoc – Dôkazné bremeno (Článok 10 ES, článok 87 ods. 1 ES a článok 88 ods. 2 a 3 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Správne konanie – Povinnosť Komisie vyzvať dotknuté osoby na predloženie ich pripomienok – Vylúčenie dotknutých osôb z možnosti uplatnenia práv na obhajobu (Článok 88 ods. 2 ES) 3. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Dôvody, ktoré možno uplatniť proti rozhodnutiu Komisie v o
MENU