Nájdené rozsudky pre výraz: asanácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
21 dokumentov
246 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Pomoc podliehajúca ratione materiae a ratione temporis právnemu režimu Zmluvy ESUO – Skončenie platnosti Zmluvy ESUO – Zachovanie kontroly zo strany Komisie konajúcej v právnom rámci článku 88 ods. 2 ES (Článok 88 ods. 2 ES) 2. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Procesné predpisy – Hmotnoprávne predpisy – Rozlišovanie – Retroaktivita hmotnoprávneho ustanovenia – Podmienky (Nariadenie Rady č. 1407/2002; oznámenie Komisie 2002/C 152/03) 3. Žaloba o nepl
Keywords Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 226 ES) (pozri bod 11) Subject of the case Predmet Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článkov 4, 8 a 9 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (Ú. v. ES L 194, s. 39; Mim. vyd. 15/001, s. 23), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 91/156/EHS z 18. marca 1991, ktorou sa mení a dopĺňa sm
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Všeobecná schéma pomoci schválená Komisiou – Individuálna pomoc prezentovaná ako spadajúca do rámca schválenia (Články 87 ES a 88 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Opatrenie sledujúce sociálny cieľ (Článok 87 ods. 1 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Finančná pomoc priznaná podniku verejným orgánom (Článok 87 ods. 1 ES) 4. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Uplatnenie kritéria súkromného investora (Článok 87 ods. 1 ES) 5. Pomoc poskyt
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu (Článok 226 ES) 2. Členské štáty – Povinnosti – Úloha vykonávať dohľad zverená Komisii – Povinnosť členských štátov (Články 10 ES, 211 ES a 226 ES; smernica Rady 75/442, zmenená a doplnená smernicami 91/156, 91/689 a 1999/31) 3. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom
Keywords 1. Žaloba o náhradu škody – Záujem na konaní – Právnická osoba (Článok 288 ES) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti [Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1 písm. c] 3. Žaloba o náhradu škody – Záujem na konaní – Profesijné združenie (Článok 288 ES) 4. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky (Článok 288 druhý odsek ES) 5. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky (Článok 288 druhý odsek ES) Summary 1. Pri žal
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou podanou podľa článku 88 ods. 2 druhého pododseku ES Komisia Európskych spoločenstiev žiada, aby Súdny dvor určil, že Francúzska republika si tým, že v stanovenej lehote nevykonala rozhodnutie 2002/14/ES(2) týkajúce sa štátnej pomoci poskytnutej niektorými francúzskymi územnými samosprávnymi orgánmi v prospech spoločnosti Scott Paper SA/Kimberley-Clark, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 249 štvrtého odseku ES, ako aj z čl
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Vykonanie – Opatrenia na ochranu zdravia ľudí (Článok 174 ES) 2. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – „Fumus boni iuris“ (Článok 242 ES; nariadenie Komisie č. 999/2001) 3. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – „Fumus boni iuris“ (Článok 242 ES; nariadenie Komisie č. 999/2001) 4. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výk
MENU