Nájdené rozsudky pre výraz: aspekty predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice 1999/44/ES.(2) V podstate ide o otázku, či súd musí znížiť ex offo kúpnu cenu veci, ktorá má vadu (v konkrétnej veci je to kabriolet s netesniacou strechou), ak je odstúpenie od zmluvy z dôvodu málo významnej vady vylúčené, dotknutý spotrebiteľ však na súde navrhoval výlučne odstúpenie od zmluvy. 2. Dôvodom predmetného návrhu na začatie prejudiciálneho konania je koncepcia španiel
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi 2. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi – Povinnosti členských štátov počas lehoty na prebratie (Článok 10 druhý odsek ES a článok 249 tretí odsek ES) 3. Aproximácia právnych predpisov – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Smernica 2005/29 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29) Summary 1. Nielen vnútroštátne predpisy, ktorých predmetom je výslovne prebratie tejto smern
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby – Smernica 2004/18 – Verejný obstarávateľ [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c)] 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby – Smernica 2004/18 – Zmiešané verejné zákazky, ktorých predmetom sú
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanom prejudiciálnom konaní požiadal Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao (ďalej iba „vnútroštátny súd“) Súdny dvor v návrhu na začatie prejudiciálneho konania o výklad smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.(2) 2. Konkrétne sa pýta, či na základe účelu smernice, ktorým je ochrana spotrebiteľa, má vnútroštátny súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia preskúmať ex offo neplatnosť rozhod
Opinion of the Advocate-General 1. Konanie vo veci samej sa týka žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok (ďalej len „incidenčná žaloba“) podanej dlžníkmi v rámci konkurzných konaní.(2) Dlhy, ktoré viedli k tomuto konaniu vznikli v dôsledku neschopnosti dlžníkov splniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Krajský soud v Praze (Krajský súd v Prahe), žiada o usmernenie, či vnútroštátne procesnoprávne nor
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 21. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Článok 7 – Vnútroštátna procesná úprava insolvenčného konania – Dlhy zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Účinná súdna ochrana – Bod 1 písm. e) prílohy – Neprimeraná výška odškodnenia – Smernica 2008/48/ES – Článok 3 písm. l) – Celková výška úveru – Bod I prílohy I – Výška čerpania úveru – Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov – Článok 10 ods. 2 –
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav a návrh na začatie prejudiciálneho konania A – Skutkový stav B – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne C – Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný House of Lords IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne 1. Prvá prejudici
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Zmluva ES 2. Smernica 85/577 B – Charta základných práv Európskej únie C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálna otázka IV – Konanie na Súdnom dvore V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – Posúdenie prejudiciálnej otázky 1. Úvodné poznámky o prejudiciálnej otázke a) Ustanovenia práva Spoločenstva, ktorých výklad vn
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav konania vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné pripomienky B – Úvodné úvahy o povahe a funkcii náhrady škody za používanie C – O etapách preskúmania vyplývajúceho z prejudiciálnej otázky D – Vzťahuje sa na náhradu škody pojem penalizácia a je teda nezlučiteľn
MENU