Nájdené rozsudky pre výraz: aspekty predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Vnútroštátny predpis môže ustanoviť, že spotrebiteľ musí na to, aby mohol využiť práva, ktoré mu vznikajú na základe tejto smernice, informovať predávajúceho o nesúlade v primeranej lehote, za podmienky, že tento spotrebiteľ na oznámenie tejto informácie disponuje lehotou, ktorá nie je kratšia ako dva mesiace od dátumu zistenia tohto nesúladu, že informácia, ktorú treba oznámiť, sa týka iba existencie uvedeného nesúladu a že nepodlieha pravidlám dokazovania, ktoré by uvedenému spotrebiteľovi znemožňovali alebo nadmerne sťažovali uplatňovanie jeho práv.............................. 2. Článo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑497/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Holandsko) z 10. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 16. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Froukje Faber proti Autobedrijf Hazet Ochten BV, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger (spravodajkyňa) a F. Biltgen, generálna advokátka: E. Sharpston, tajo
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom prejednávanej veci sú prejudiciálne otázky, ktoré položil Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Holandsko) (ďalej len „vnútroštátny súd“), týkajúce sa dvoch skupín problémov súvisiacich so smernicou 1999/44/ES, ktorou sa harmonizujú pravidlá o určitých aspektoch spotrebiteľských zmlúv(2) . Prvá skupina sa v podstate týka otázky, či právo EÚ vyžaduje, aby vnútroštátny súd bez návrhu preskúmal, či je zmluvná strana, ktorá si kúpila tovar, spotrebiteľom v zmysl
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi 2. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi – Povinnosti členských štátov počas lehoty na prebratie (Článok 10 druhý odsek ES a článok 249 tretí odsek ES) 3. Aproximácia právnych predpisov – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Smernica 2005/29 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29) Summary 1. Nielen vnútroštátne predpisy, ktorých predmetom je výslovne prebratie tejto smern
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav a návrh na začatie prejudiciálneho konania A – Skutkový stav B – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne C – Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný House of Lords IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne 1. Prvá prejudici
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Zmluva ES 2. Smernica 85/577 B – Charta základných práv Európskej únie C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálna otázka IV – Konanie na Súdnom dvore V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – Posúdenie prejudiciálnej otázky 1. Úvodné poznámky o prejudiciálnej otázke a) Ustanovenia práva Spoločenstva, ktorých výklad vn
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanom prejudiciálnom konaní požiadal Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao (ďalej iba „vnútroštátny súd“) Súdny dvor v návrhu na začatie prejudiciálneho konania o výklad smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.(2) 2. Konkrétne sa pýta, či na základe účelu smernice, ktorým je ochrana spotrebiteľa, má vnútroštátny súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia preskúmať ex offo neplatnosť rozhod
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci sa vnútroštátny súd pýta, či sú ustanovenia nemeckého občianskeho poriadku, ktoré predávajúcemu umožňujú, aby v prípade nahradenia vadného tovaru žiadal od kupujúceho zaplatenie peňažnej náhrady za užívanie tohto tovaru, v súlade so smernicou 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar(2) (ďalej len „smernica 1999/44“). Súdny dvor tak bude v rám
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby – Smernica 2004/18 – Verejný obstarávateľ [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c)] 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby – Smernica 2004/18 – Zmiešané verejné zákazky, ktorých predmetom sú
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 21. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Článok 7 – Vnútroštátna procesná úprava insolvenčného konania – Dlhy zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Účinná súdna ochrana – Bod 1 písm. e) prílohy – Neprimeraná výška odškodnenia – Smernica 2008/48/ES – Článok 3 písm. l) – Celková výška úveru – Bod I prílohy I – Výška čerpania úveru – Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov – Článok 10 ods. 2 –
Opinion of the Advocate-General 1. Konanie vo veci samej sa týka žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok (ďalej len „incidenčná žaloba“) podanej dlžníkmi v rámci konkurzných konaní.(2) Dlhy, ktoré viedli k tomuto konaniu vznikli v dôsledku neschopnosti dlžníkov splniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Krajský soud v Praze (Krajský súd v Prahe), žiada o usmernenie, či vnútroštátne procesnoprávne nor
MENU