Nájdené rozsudky pre výraz: aspekty predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 21. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Článok 7 – Vnútroštátna procesná úprava insolvenčného konania – Dlhy zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Účinná súdna ochrana – Bod 1 písm. e) prílohy – Neprimeraná výška odškodnenia – Smernica 2008/48/ES – Článok 3 písm. l) – Celková výška úveru – Bod I prílohy I – Výška čerpania úveru – Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov – Článok 10 ods. 2 –
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice 1999/44/ES.(2) V podstate ide o otázku, či súd musí znížiť ex offo kúpnu cenu veci, ktorá má vadu (v konkrétnej veci je to kabriolet s netesniacou strechou), ak je odstúpenie od zmluvy z dôvodu málo významnej vady vylúčené, dotknutý spotrebiteľ však na súde navrhoval výlučne odstúpenie od zmluvy. 2. Dôvodom predmetného návrhu na začatie prejudiciálneho konania je koncepcia španiel
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Ochrana spotrebiteľa – Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar – Práva spotrebiteľa – Nesúlad dodaného tovaru so zmluvou – Uvedenie tovaru do súladu so zmluvou vyžadujúce výmenu (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44, odôvodnenie 1 a článok 3 ods. 2 a 3) 2. Aproximácia právnych predpisov – Ochrana spotrebiteľa – Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar – Práva spotrebiteľa – Nesúlad dodaného tovaru so zmluvou – Uve
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Univerzálna služba a práva užívateľov – Smernica 2002/22 – Mimosúdne riešenie sporov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22, článok 34) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu Summary 1. Článok 34 smernice 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) sa má vykladať v tom zmy
Právna veta: 1. Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvy, ktorých predmetom je dodanie tovaru, ktorý sa má vyhotoviť alebo vyrobiť, sa majú napriek tomu, že si kupujúci stanovil určité požiadavky týkajúce sa zaobstarania, spracovania a dodania tovaru bez toho, aby poskytol materiál, a že dodávateľ je zodpovedný za kvalitu a súlad tovaru so zmluvou, kvalifikovať ako „predaj tovaru“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia. 2. Článok 5 bod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc v zmluvných veciach v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 1 písm. b)] 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc v zmluvných veciach v zmysle článku 5 bodu
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Bráni právo Spoločenstva takej vnútroštátnej právne úprave, ktorá stanovuje ako podmienku prípustnosti pre určité žaloby súvisiace s telekomunikačnými službami to, aby sa najskôr uskutočnil pokus o mimosúdne riešenie sporu? 2. Touto otázkou sa Súdny dvor bude zaoberať na základe návrhov, ktoré predložil Giudice di pace di Ischia. Dáva to Súdnemu dvoru príležitosť prijať stanovisko nielen k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav a návrh na začatie prejudiciálneho konania A – Skutkový stav B – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne C – Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný House of Lords IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne 1. Prvá prejudici
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby – Smernica 2004/18 – Verejný obstarávateľ [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c)] 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby – Smernica 2004/18 – Zmiešané verejné zákazky, ktorých predmetom sú
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanom prejudiciálnom konaní požiadal Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao (ďalej iba „vnútroštátny súd“) Súdny dvor v návrhu na začatie prejudiciálneho konania o výklad smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.(2) 2. Konkrétne sa pýta, či na základe účelu smernice, ktorým je ochrana spotrebiteľa, má vnútroštátny súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia preskúmať ex offo neplatnosť rozhod
MENU