Nájdené rozsudky pre výraz: aspekty predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Vnútroštátny predpis môže ustanoviť, že spotrebiteľ musí na to, aby mohol využiť práva, ktoré mu vznikajú na základe tejto smernice, informovať predávajúceho o nesúlade v primeranej lehote, za podmienky, že tento spotrebiteľ na oznámenie tejto informácie disponuje lehotou, ktorá nie je kratšia ako dva mesiace od dátumu zistenia tohto nesúladu, že informácia, ktorú treba oznámiť, sa týka iba existencie uvedeného nesúladu a že nepodlieha pravidlám dokazovania, ktoré by uvedenému spotrebiteľovi znemožňovali alebo nadmerne sťažovali uplatňovanie jeho práv.............................. 2. Článo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑497/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Holandsko) z 10. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 16. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Froukje Faber proti Autobedrijf Hazet Ochten BV, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger (spravodajkyňa) a F. Biltgen, generálna advokátka: E. Sharpston, tajo
Právna veta: 1. Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvy, ktorých predmetom je dodanie tovaru, ktorý sa má vyhotoviť alebo vyrobiť, sa majú napriek tomu, že si kupujúci stanovil určité požiadavky týkajúce sa zaobstarania, spracovania a dodania tovaru bez toho, aby poskytol materiál, a že dodávateľ je zodpovedný za kvalitu a súlad tovaru so zmluvou, kvalifikovať ako „predaj tovaru“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia. 2. Článok 5 bod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc v zmluvných veciach v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 1 písm. b)] 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc v zmluvných veciach v zmysle článku 5 bodu
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Ochrana spotrebiteľa – Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar – Práva spotrebiteľa – Nesúlad dodaného tovaru so zmluvou – Uvedenie tovaru do súladu so zmluvou vyžadujúce výmenu (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44, odôvodnenie 1 a článok 3 ods. 2 a 3) 2. Aproximácia právnych predpisov – Ochrana spotrebiteľa – Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar – Práva spotrebiteľa – Nesúlad dodaného tovaru so zmluvou – Uve
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci sa vnútroštátny súd pýta, či sú ustanovenia nemeckého občianskeho poriadku, ktoré predávajúcemu umožňujú, aby v prípade nahradenia vadného tovaru žiadal od kupujúceho zaplatenie peňažnej náhrady za užívanie tohto tovaru, v súlade so smernicou 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar(2) (ďalej len „smernica 1999/44“). Súdny dvor tak bude v rám
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Univerzálna služba a práva užívateľov – Smernica 2002/22 – Mimosúdne riešenie sporov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22, článok 34) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu Summary 1. Článok 34 smernice 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) sa má vykladať v tom zmy
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom prejednávanej veci sú prejudiciálne otázky, ktoré položil Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Holandsko) (ďalej len „vnútroštátny súd“), týkajúce sa dvoch skupín problémov súvisiacich so smernicou 1999/44/ES, ktorou sa harmonizujú pravidlá o určitých aspektoch spotrebiteľských zmlúv(2) . Prvá skupina sa v podstate týka otázky, či právo EÚ vyžaduje, aby vnútroštátny súd bez návrhu preskúmal, či je zmluvná strana, ktorá si kúpila tovar, spotrebiteľom v zmysl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Bráni právo Spoločenstva takej vnútroštátnej právne úprave, ktorá stanovuje ako podmienku prípustnosti pre určité žaloby súvisiace s telekomunikačnými službami to, aby sa najskôr uskutočnil pokus o mimosúdne riešenie sporu? 2. Touto otázkou sa Súdny dvor bude zaoberať na základe návrhov, ktoré predložil Giudice di pace di Ischia. Dáva to Súdnemu dvoru príležitosť prijať stanovisko nielen k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2
Opinion of the Advocate-General I – Okolnosti predchádzajúce veci 1. Rozsudkom z 25. apríla 2002, Komisia/Francúzsko(2), Súdny dvor vyhlásil, že Francúzska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 9 prvého odseku písm. b), článku 3 ods. 3 a článku 7 smernice Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácií zákonov, iných právnych predpisov a právnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky(3) (ďalej len „smernica“ alebo „smernica 85/374“), tým, že: – zahr
Opinion of the Advocate-General 1. Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev(2) ukladá v prípade úmrtia zamestnanca alebo pri nehode alebo chorobe zamestnanca Spoločenstvám niektoré peňažné povinnosti v prospech zamestnanca alebo jeho právnych nástupcov. Keď úmrtie, poranenie pri nehode alebo chorobu spôsobila tretia strana, služobný poriadok stanovuje v článku 85a, že na Spoločenstvá prejdú práva, vrátane súdnej vymáhateľnosti nárokov obete aleb
MENU