Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálna mediálna služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

288 dokumentov
31 dokumentov
173 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Posúdenie hlavného účelu služby sprístupnenia videí ponúkaných v rámci elektronickej verzie novín sa má zamerať na preskúmanie, či služba ako taká má samostatný obsah a funkciu vo vzťahu k obsahu a funkcii novinárskej činnosti prevádzkovateľa dotknutej internetovej stránky, a nie je iba neoddeliteľným doplnkom k tejto činnosti, predovšetkým z dôvodu vzájomného prepojenia audiovizuálnej ponuky s textovou ponukou. Toto posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑347/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 26. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 18. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: New Media Online GmbH proti Bundeskommunikationssenat, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, vykonávajúca funkciu predsedníčky druhej komory, predseda Súdneho dvora K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia J. L.
Právna veta: 1) Za okolností, aké existujú vo veci samej, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), neslúži na to, aby sa použila voči vydavateľom tlače, takže za týchto okolností sa uvedená smernica má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatňovaniu vnútroštátneho právneho pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑391/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 19. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 22. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: RLvS Verlagsgesellschaft mbH proti Stuttgarter Wochenblatt GmbH, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: M. Wathele
Právna veta: 1. Článok 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) sa má vykladať v tom zmysle, že služba, ktorá pozostáva z poskytovania základného balíka televíznych a rozhlasových programov prístupných prostredníctvom káblovej televízie a ktorej fakturácia zahŕňa náklady na prenos, ako aj odmenu rozhlasovým a televíznym organizáciám a poplatky vyplácané organizáciám kolektívnej správy autorských práv za šírenie obsahov diel, spadá pod pojem „elektronická komunikačná služba“, a ted ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑518/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof te Amsterdam (Holandsko) zo 4. októbra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 10. októbra 2011, ktorý súvisí s konaním: UPC Nederland BV proti Gemeente Hilversum, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca), generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajo
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 21. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 2010/13/EÚ – Vymedzenie pojmov – Pojem ‚audiovizuálna mediálna služba‘ – Pôsobnosť – Kanál propagačných videí modelov nových osobných automobilov na YouTube“ Vo veci C‑132/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) z 12. 
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) zo 4. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Smernica 2010/13/EÚ – Audiovizuálne mediálne služby – Televízne vysielanie – Článok 3 ods. 1 a 2 – Sloboda prijímania a vysielania – Podnecovanie nenávisti z dôvodu štátnej príslušnosti – Opatrenia prijaté prijímajúcim členským štátom – Dočasná povinnosť daná poskytovateľom mediálnych služieb a iným osobám, ktoré poskytujú služby vysielania televí
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. februára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2010/13/EÚ – Článok 19 ods. 1 – Oddelenie televíznej reklamy od programov – Rozdelenie obrazovky – Článok 23 ods. 1 a 2 – Časové obmedzenie vysielania reklamných televíznych spotov na 20 % v rámci príslušnej hodiny – Sponzorské odkazy – Iné odkazy na sponzora – ‚Čierne sekundy‘“ Vo veci C‑314/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho k
Účastníci konania Vo veci C‑234/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Taliansko) zo 7. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 14. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Sky Italia srl proti Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, za účasti: Reti Televisive Italiane (RTI) SpA, Maria Iaccarino, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Na väčšine európskych televízií sa vo viac či menej pravidelných intervaloch objavuje na obrazovke reklama. Táto televízna reklama, ktorú väčšina divákov považuje za nepríjemné prerušenie programu, sa už dávno stala hospodárskym faktorom, ktorý nemožno podceňovať, a pre vysielateľov predstavuje dôležitý zdroj príjmov. Nie je preto nijakým prekvapením, že ide o opakovaný dôvod vzniku právnych sporov. 2. S cieľom primerane chrániť záujmy divákov a vytvo
Účastníci konania Vo veci C‑283/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundeskommunikationssenat (Rakúsko) z 31. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 8. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: Sky Österreich GmbH proti Österreichischer Rundfunk, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz (spravodajca) a J. Malenovský, sudcovia A. Borg Bar
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania poskytuje Súdnemu dvoru prvýkrát príležitosť preskúmať vplyv práva Únie na právomoc členských štátov uložiť podnikom poskytujúcim služby šírenia rozhlasových a televíznych programov opatrenie obmedzujúce zvyšovanie maloobchodnej ceny za tieto služby. Zvláštnosť sporu vo veci samej spočíva v okolnosti, že obmedzujúce opatrenie sporné vo veci samej nadobudlo formu ustanovenia v zmluve, ktorou územný samosprávny celok
MENU