Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizualne dielo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
37 dokumentov
153 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ustanovenia článkov 1 a 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii na jednej strane a článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti v spojení s článkami 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Medzinárodné dohovory – Dohovory členských štátov – Dohovory uzavreté pred pristúpením členského štátu k Únii – Dohovor, ktorý ponecháva členskému štátu možnosť prijať opatrenie nezlučiteľné s právom Únie – Povinnosť členského štátu neprijať také opatrenie – Nezlučiteľnosť vyplývajúca z vývoja práva Únie – Nemožnosť členského štátu odvolávať sa na uvedený dohovor, aby sa zbavil povinností vyplývajúcich z tohto vývoja (Článok 351 ZFEÚ) 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské pr
Právna veta: Článok 9 ods. 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii sa má vykladať v tom zmysle, že ak sa ochranný zväz považuje za poverený spravovaním práv majiteľa autorských práv alebo držiteľa príbuzných práv bez toho, aby spravovanie týchto práv bolo na ochranný zväz prevedené, má tento ochranný zväz právomoc vykonávať právo tohto držiteľa spočívajúce v udelení alebo odmietnutí povolenia prevádzkovateľovi káblových rozvodov na káblovú retransmisiu vysielania, a spra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 93/83 – Satelitné vysielanie a káblová retransmisia (Smernica Rady 93/83, článok 9 ods. 2) Summary Článok 9 ods. 2 smernice Rady 93/83 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii sa má vykladať v tom zmysle, že ak sa ochranný zväz považuje za poverený spravovaním práv majiteľa autorských práv alebo držiteľa príbuzných p
Právna veta: Článok 9 ods. 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii umožňuje ochrannému zväzu, ktorý sa považuje za povereného spravovaním práv tých držiteľov, ktorí explicitne nepreviedli na spravovanie svojich práv na konkrétny ochranný zväz, udeľovať povolenie na použitie ich diel a vystúpení.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. S cieľom zjednodušiť výkon autorského práva a príbuzných práv a tým zabezpečiť právnu istotu vyžaduje smernica 93/83/EHS(2) v oblasti káblovej retransmisie kolektívnu správu autorského práva a príbuzných práv.(3) Na tieto účely stanovuje článok 9 ods. 2 uvedenej smernice kritériá na určenie organizácie poverenej správou v prípade, že držitelia práv nepreviedli spravovanie svojich práv na určitú organizáciu. 2. Cour de cassation (Belgicko) si nie je is
Právna veta: 1. Prevádzkovateľ hotelového zariadenia, ktorý poskytuje v izbách svojich hostí televízne alebo rozhlasové prijímače, do ktorých prenáša vysielaný signál, je „používateľom“, ktorý uskutočňuje „verejný prenos“ vysielaného zvukového záznamu v zmysle článku 8 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva. 2. Prevádzkovateľ hotelového zariadenia, ktorý poskytuje v izbách svojich hostí televízne alebo rozhlasové prijímače, do ktorých prenáša vysie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑162/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court (Commercial Division) (Írsko) z 23. marca 2010 a doručený Súdnemu dvoru 7. apríla 2010, ktorý súvisí s konaním: Phonographic Performance (Ireland) Limited proti Írsku, Attorney General, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia J. Malenovský (spravodajca), E. Juhász, G. Arestis a T. von Danwitz, generáln
Právna veta: 1. Ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marakeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994), a Zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch z 20. decembra 1996 sú v právnom poriadku Únie uplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑135/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte d’appello di Torino (Taliansko) z 10. februára 2010 a doručený Súdnemu dvoru 15. marca 2010, ktorý súvisí s konaním: Società Consortile Fonografici (SCF) proti Marcovi Del Corsovi, za účasti: Procuratore generale della Repubblica, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia J. Malenovský (spravodajca), E. Juhás
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Informačná spoločnosť – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Ochrana osobných údajov v sektore elektronických komunikácií (Charta základných práv Európskej únie, články 8 a 11; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31, článok 15 ods. 1, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48, článok 3 ods. 1) Summary Smernica 2000/31 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnú
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Článok 13 ods. 1 – Audiovizuálne dielo – Činnosť porušujúca právo – Náhrada škody – Spôsoby výpočtu – Paušálna suma – Nemajetková ujma – Zahrnutie“ Vo veci C‑99/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko)
Opinion of the Advocate-General 1. Týmito dvoma žalobami podanými Komisiou proti Portugalsku podľa článku 226 ES sa Komisia domáha určenia(2), že Portugalsko nesprávne prebralo články 2, 4 a 5 (v spojení s článkom 1) smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (ďalej len „smernica“)(3) . Smernica 2. Smernica bola prijatá okrem iného na základe článku 95 ES. Jej cieľom je od
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Nájomné a výpožičné právo chránených diel – Smernica 92/100 (Smernica Rady 92/100, článok 2 ods. 1) 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Nájomné a výpožičné právo chránených diel – Smernica 92/100 (Smernica Rady 92/100, článok 2 ods. 5 a 7 a článok 4) Summary 1. Článok 2 ods. 1 smernice 92/100 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými pr
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Možno vnútroštátnym zákonom uložiť prevádzkovateľom televízneho vysielania povinnosť vyhradiť určitý percentuálny podiel svojich príjmov na predbežné financovanie európskych kinematografických a televíznych filmov, ktorých pôvodné znenie navyše musí byť v niektorom z úradných jazykov dotknutého členského štátu? Táto otázka je predmetom prejednávaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý Súdnemu dvoru predložil španielsky Tribunal Supremo.(
MENU