Nájdené rozsudky pre výraz: autonómia vôle

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

136 dokumentov
112 dokumentov
1624 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 3 a článok 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980 sa majú vykladať v tom zmysle, že súd, ktorý začal konanie, so sídlom v inom členskom štáte môže odmietnuť uplatnenie zákona členského štátu Európskej únie, ktorý spĺňa podmienku minimálnej ochrany stanovenú smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov, zvoleného stranami zmluvy o obchodnom zastúpení, v prospech lex fori z toho dôvodu, že v právnom poriadku tohto posledného uvede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑184/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa Prvého protokolu z 19. decembra 1988 o výklade Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980, Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, podaný rozhodnutím Hof van Cassatie (Belgicko) z 5. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 20. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV proti Navigation Maritime Bulgare, SÚDNY D
Právna veta: Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: 1. Článok 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že: – daň z pridanej hodnoty, ktorú osoba uviedla na faktúre, je táto osoba povinná zaplatiť bez ohľadu na to, či skutočne došlo k zdaniteľnému plneniu, – len zo skutočnosti, že daňová správa v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú priznal, nemožno vyvodiť záver, že táto správa uznala, že uvedená faktúra zodpovedá skutočnému zdaniteľnému plneniu. 2. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. Súdnemu dvoru sa šiestimi otázkami, ktoré mu položil v prejednávanej veci portugalský Supremo Tribunal Administrativo, opäť adresovala výzva, aby objasnil rozsah pôsobnosti požiadaviek, ktoré sa musia splniť, aby sa verejný obstarávateľ mohol odvolávať na výnimku pre tzv. zadania zákazky in‑house . Na základe tejto výnimky, ktorú stanovil Súdny dvor už v rozsudku Teckal(2) a ktorá je v súčasnosti predmetom rozsiahlej judikatúry, verejný obstarávateľ je oslobode
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanom prejudiciálnom konaní požiadal Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao (ďalej iba „vnútroštátny súd“) Súdny dvor v návrhu na začatie prejudiciálneho konania o výklad smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.(2) 2. Konkrétne sa pýta, či na základe účelu smernice, ktorým je ochrana spotrebiteľa, má vnútroštátny súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia preskúmať ex offo neplatnosť rozhod
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec sa týka výkladu článku 3 a článku 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980(2) (ďalej len „Rímsky dohovor“) v spojení so smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov(3) . 2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý v tejto veci podal Hof van Cassatie, je súčasťou sporu medzi United A
Účastníci Vo veci C‑531/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 19. novembra 2012, Commune de Millau, Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), so sídlom v Millau (Francúzsko), v zastúpení: L. Hincker a F. Bleykasten, avocats, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia , v zastúpení: S. Lejeune a D. Calciu, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci E. Bouttier, avocat, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, ž
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Zmluva ES 2. Smernica 85/577 B – Charta základných práv Európskej únie C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálna otázka IV – Konanie na Súdnom dvore V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – Posúdenie prejudiciálnej otázky 1. Úvodné poznámky o prejudiciálnej otázke a) Ustanovenia práva Spoločenstva, ktorých výklad vn
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (ďalej len „vnútroštátny súd“) položil Súdnemu dvoru v súlade s článkom 234 ES(2) prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov(3) . 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania vznikol v rámci sporu medzi pani M
Opinion of the Advocate-General 1. Európska komisia na základe článku 226 ES vytýka Portugalskej republike porušenie smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií(2), pretože neprijala opatrenia nevyhnutné na jej uplatnenie na povolanie notára v tejto krajine. 2. Rovnako ako vo veciach C‑47/08, C‑50/08, C‑51/08, C‑53/08, C‑54/08 a C‑61/08, ktorých predmetom je tiež povolanie notára, je aj v tejto veci potrebné najskôr určiť, či sa článok 45 ods. 1 ES, ktorý upravuje výnimku pre činnosti,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetný návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný zo strany Landesgericht Korneuburg (krajinský súd Korneuburg, Rakúsko) sa týka určenia rozhodného práva pre návrh na náhradu škody, ktorý podal jednotlivec s bydliskom v Rakúsku proti prevádzkovateľovi lietadla a jeho poistiteľovi zodpovednosti za škodu v dôsledku leteckej nehody, ku ktorej došlo v Španielsku. 2. Tento návrh je z hľadiska vývoja práva Únie zaujímavý z dvoch dôvodov. Na jednej s
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ochranné známky sú súbory syntetizovaných informácií v akejkoľvek forme, ktoré však musia spĺňať základné požiadavky spôsobilosti na zápis a dostatočne odlišovať výrobky alebo služby jej majiteľa od výrobkov a služieb ponúkaných konkurentmi. Vlastným menám sa tieto vlastnosti pripisujú, o čom svedčí viacero príkladov na trhu. 2. Ak však zanikne väzba medzi menom a podnikom, ktorý poskytuje služby alebo vyrába výrobky pod týmto označením, vzniká dilema
MENU