Nájdené rozsudky pre výraz: autor diela

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
12 dokumentov
102 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného zásahu do majetkových autorských práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý začal konanie, má tento súd právomoc rozhodnúť o žalobe o určenie zodpovednosti podanej autorom diela proti spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ktorá v tomto inom členskom štáte rozmnožila uvedené dielo tak, že ho nahrala na hmotný nosič, ktorý potom predávajú spoločnosti usadené v treťom člen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑170/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) z 5. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Peter Pinckney proti KDG Mediatech AG, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (spravodajca) a A. Prechal, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: A. Calot Esc
Právna veta: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela nebráni vnútroštátnemu ustanoveniu, podľa ktorého právo na ďalší predaj po autorovej smrti prechádza len na dedičov zo zákona, s výnimkou dedičov zo závetu a právnych nástupcov.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. V roku 1859 Jean-François Millet dokončil a predal svoj známy obraz L’Angélus. Niekoľko rokov po jeho smrti, v čase, kedy jeho rodina, podobne ako mnoho iných postihnutých prvou svetovou vojnou, žila v biednych podmienkach, bol tento obraz predaný za cenu, ktorá významne obohatila predávajúceho. Tvrdí sa, že práve rozpor medzi týmito dvomi okolnosťami viedol francúzskeho normotvorcu v roku 1920 k prijatiu droit de suite , práva na ďalší predaj, podľa ktorého ná
Právna veta: 1. Ustanovenia článkov 1 a 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii na jednej strane a článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti v spojení s článkami 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Medzinárodné dohovory – Dohovory členských štátov – Dohovory uzavreté pred pristúpením členského štátu k Únii – Dohovor, ktorý ponecháva členskému štátu možnosť prijať opatrenie nezlučiteľné s právom Únie – Povinnosť členského štátu neprijať také opatrenie – Nezlučiteľnosť vyplývajúca z vývoja práva Únie – Nemožnosť členského štátu odvolávať sa na uvedený dohovor, aby sa zbavil povinností vyplývajúcich z tohto vývoja (Článok 351 ZFEÚ) 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské pr
Právna veta: 1.Držitelia autorských práv súhlas s distribúciou prenosu na plátno neposkytli, aspoň nie výslovne. Preto by uplatnenie pravidla vyčerpania distribučného práva zbavilo týchto držiteľov možnosti zakázať šírenie týchto objektov alebo v prípade šírenia požadovať primeranú odmenu za obchodné využívanie ich diel. V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že aby takáto odmena predstavovala primeranú odmenu, musí byť v zodpovedajúcom pomere k ekonomickej hodnote využívania objektu chráneného autorským právom (pozri analogicky rozsudok Football Association Premier League a i., EU:C:2011:631, body 107 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑419/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 12. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 24. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Art & Allposters International BV proti Stichting Pictoright, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu štvrtej komory, sudcovia K. Jürimäe (spravo
Právna veta: Článok 9 ods. 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii umožňuje ochrannému zväzu, ktorý sa považuje za povereného spravovaním práv tých držiteľov, ktorí explicitne nepreviedli na spravovanie svojich práv na konkrétny ochranný zväz, udeľovať povolenie na použitie ich diel a vystúpení.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. S cieľom zjednodušiť výkon autorského práva a príbuzných práv a tým zabezpečiť právnu istotu vyžaduje smernica 93/83/EHS(2) v oblasti káblovej retransmisie kolektívnu správu autorského práva a príbuzných práv.(3) Na tieto účely stanovuje článok 9 ods. 2 uvedenej smernice kritériá na určenie organizácie poverenej správou v prípade, že držitelia práv nepreviedli spravovanie svojich práv na určitú organizáciu. 2. Cour de cassation (Belgicko) si nie je is
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Smernica 2001/84 – Právo na odmenu z ďalšieho predaja v prospech právnych nástupcov autora pôvodného umeleckého diela po jeho smrti (Článok 95 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84, článok 6 ods. 1) Summary Článok 6 ods. 1 smernice 2001/84 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, ktoré vyhradzu
Opinion of the Advocate-General 1. Ochrana autorských práv predstavuje veľmi zložitú oblasť práva zahŕňajúcu rôzne záujmy, v rámci ktorej sa v dôsledku rýchleho technologického rozvoja zmenila a stále sa výrazne mení samotná povaha chránených diel, spôsob ich použitia, ako aj ich uvádzania na trh, čo neustále prináša nové výzvy týkajúce sa ochrany práv autorov týchto diel a nastolenia spravodlivej rovnováhy medzi dotknutými záujmami. 2. V rámci stratégie zameranej na podporu rozvoja informačnej
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Umelci často používajú pseudonymy, a preto môže verejnosť len ťažko zistiť, či jej obľúbené hviezdy zo sveta filmu, divadla, výtvarného umenia alebo hudby používajú svoje pravé meno, alebo či svoju totožnosť skrývajú pod nejakou prezývkou. Je len veľmi málo umelcov, ktorí dosiahnu rovnakú popularitu pod ich nepravým, ako aj skutočným menom (v prvej chvíli mi napadá iba Marilyn Monroe/Norma Jeane Baker). 2. Preto by asi spevák, o ktorého ide v prejedná
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 17. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Článok 13 ods. 1 – Audiovizuálne dielo – Činnosť porušujúca právo – Náhrada škody – Spôsoby výpočtu – Paušálna suma – Nemajetková ujma – Zahrnutie“ Vo veci C‑99/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko)
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a súvisiace práva – Lehota ochrany – Smernica 2006/116 – Pôsobnosť (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116, odôvodnenie č. 3 a článok 10 ods. 2) 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a súvisiace práva – Lehota ochrany – Smernica 2006/116 – Pôsobnosť (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116, odôvodnenia č. 3 a 17 a článok 10 ods. 2) Summary 1. Lehota ochrany upravená v smernici 2006/116 o lehote ochra
MENU