Nájdené rozsudky pre výraz: autorizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

217 dokumentov
152 dokumentov
4507 dokumentov
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Únie v zásade nevylučuje, aby odpad považovaný za nebezpečný mohol prestať byť odpadom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, ak zhodnotenie umožňuje jeho použiteľnosť bez ohrozenia zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia a ak sa okrem toho nezistí, že držiteľ daného predmetu sa ho zbavil alebo má úmysel alebo povinnosť zbaviť sa ho v zmysle článku 3 bodu 1 rovnakej smernice, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu. 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑358/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Korkein hallinto‑oikeus (Fínsko) zo 6. júla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 8. júla 2011, ktorý súvisí s konaním: Lapin elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri ‑vastuualue proti Lapin luonnonsuojelupiiri ry, za účasti: Lapin elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat ‑vastuualue, SÚDNY DVOR (druhá ko
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) zo 7. marca 2019 ( *1 ) „REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie“ Vo veci T‑837/16, Švédske kráľovstvo, v zastúpení: pôvodne A. Falk a F. Bergius, neskôr A. Falk, C.
Opinion of the Advocate-General 1. Högsta domstolen (Najvyšší súd, Švédsko; ďalej len „vnútroštátny súd“) sa v návrhu na začatie prejudiciálneho konania predloženom Súdnemu dvoru pýta, či požiadavka oznámiť chemické látky na účely registrácie stanovená v nariadení REACH(2) na jednej strane a ustanovenia Zmluvy zabezpečujúce voľný pohyb tovarov na druhej strane bránia tomu, aby členské štáty zaviedli podobnú požiadavku na oznámenie a registráciu v súvislosti s takými látkami na vnútroštátnej úrov
Účastníci konania Vo veci T‑94/10, Rütgers Germany GmbH, so sídlom v Castrope‑Rauxeli (Nemecko), Rütgers Belgium NV, so sídlom v Zelzate (Belgicko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Industrial Química del Nalón, SA, so sídlom v Oviede (Španielsko), Bilbaína de Alquitranes, SA, so sídlom v Luchane‑Baracalde (Španielsko), v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, solicitor, neskôr K. Van Maldegem a R. Cana, žalobkyne, proti Európskej c
Účastníci konania Vo veci T‑95/10, Cindu Chemicals BV, so sídlom vo Uithoorne (Holandsko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Koppers Denmark A/S, so sídlom v Nyborgu (Dánsko), Koppers UK Ltd, so sídlom v Scunthorpe (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, solicitor, neskôr K. Van Maldegem a R. Cana, žalobkyne, proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), v zastúpení: M. Heikkilä a W. Broere, splnomocnení zástupcov
Účastníci konania Vo veci T‑93/10, Bilbaína de Alquitranes, SA, so sídlom v Luchane‑Baracalde (Španielsko), Cindu Chemicals BV, so sídlom vo Uithoorne (Holandsko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Industrial Química del Nalón, SA, so sídlom v Oviede (Španielsko), Koppers Denmark A/S, so sídlom v Nyborgu (Dánsko), Koppers UK Ltd, so sídlom v Scunthorpe (Spojené kráľovstvo), Rütgers Germany GmbH, so sídlom v Castrope‑Rauxeli (Nemecko), Rütgers Belgium NV, so s
Účastníci konania Vo veci T‑96/10, Rütgers Germany GmbH, so sídlom v Castrope‑Rauxeli (Nemecko), Rütgers Belgium NV, so sídlom v Zelzate (Belgicko), Deza, a.s., so sídlom vo Valašskom Meziříčí (Česká republika), Koppers Denmark A/S, so sídlom v Nyborgu (Dánsko), Koppers UK Ltd, so sídlom v Scunthorpe (Spojené kráľovstvo), žalobkyne, v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem, R. Cana, advokáti, a P. Sellar, solicitor, neskôr K.Van Maldegem a R. Cana, proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), v 
Účastníci Vo veci T‑360/13, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom‑VI‑verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), so sídlom v Memmingene (Nemecko), a žalobkyne, ktorých názvy sú uvedené v prílohe I, v zastúpení: C. Mereu, K. Van Maldegem, advokáti, a J. Beck, solicitor, žalobcovia, ktorých v konaní podporuje: Assogalvanica, so sídlom v Padove (Taliansko), a ostatní vedľajší účastníci konania, ktorých mená a názvy sú uvedené v prílohe II, v zastúpení
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA YVES BOT prednesené 2. mája 2019 (1) Vec C‑42/18 Finanzamt Trier proti Cardpoint GmbH, právny nástupca Moneybox Deutschland GmbH [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Spolkový finančný súd, Nemecko)] „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Oslobodenia – Článok 13 B písm. d) bod 3 – Platby – Transakcie týkajúce sa platieb –
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 13. marca 2018 (*) „Odvolanie – Prípravky na ochranu rastlín – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408 – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a zostavenie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť – Zahrnutie účinnej látky metalaxyl do tohto zoznamu – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia – Osobne dotknutá osoba“ Vo veci C‑244/16 P, ktorej predmetom je
MENU