Nájdené rozsudky pre výraz: autorská odmena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
28 dokumentov
138 dokumentov
9 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Článku 5 ods. 1 smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva odporuje právna úprava, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá zavádza systém, podľa ktorého sa odmena pre autorov v prípade verejného vypožičiavania vypočíta výlučne v nadväznosti na počet vypožičiavateľov zapísaných vo verejných zariadeniach na základe paušálnej sumy stanovenej za vypožičiavateľa a rok.

Úryvok z textu:
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a príbuzné práva – Nájomné a výpožičné právo chránených diel – Smernica 92/100 – Odmeňovanie autorov v prípade verejného vypožičiavania (Smernica Rady 92/100, článok 5 ods. 1) Summary Článku 5 ods. 1 smernice 92/100 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva odporuje právna úprava, ktorá zavádza systém, podľa ktorého sa odmena pre autorov v prípade verejn
Právna veta: Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: 1. Články 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/E[H]S, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá v súlade s cieľom podpory používania biopalív v doprave, stanoveným pre členské štáty smernicami Európskeho parlamentu a Rady… 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑351/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni (Česká republika) z 10. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. proti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu su
Opinion of the Advocate-General 1. Rozhlasové a televízne prijímače v izbách jedného liečebného kúpeľného ubytovacieho zariadenia v Českej republike poskytujú prístup k vysielaným dielam. Podľa smernice 2001/29/ES(2) majú nositelia autorských práv k takýmto dielam výlučné právo udeliť povolenie na ich „verejný prenos“ a môžu za to požadovať zaplatenie odmien. Kolektívny správca autorských práv s výlučným právom uzatvárať licenčné zmluvy a vyberať odmeny na účet autorov hudobných diel v Českej re
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V rámci trestného konania začatého proti pánovi Schwibbertovi z dôvodu držby kompaktných diskov (ďalej len „CD“), na ktorých nebolo uvedené rozlišovacie označenie vnútroštátnej organizácie poverenej výberom autorských odmien (Società Italiana degli Autori ed Editori, ďalej len „SIAE“), sa Tribunale di Forlì (Taliansko) na návrh advokáta pána Schwibberta pýta Súdneho dvora na zlučiteľnosť vnútroštátnych ustanovení ukladajúcich povinnosť uvádzať takéto
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 31. mája 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Článok 3 ods. 1 – Smernica 2006/115/ES – Článok 8 ods. 2 – Pojem ‚verejný prenos‘ – Nainštalovanie televíznych prijímačov prevádzkovateľom rehabilitačného centra s cieľom umožniť pacientom pozerať televízne vysielanie“ Vo veci C‑117/15, ktorej predmetom je návrh na
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Prípustnosť – Nevyhnutnosť predložiť Súdnemu dvoru dostatočne presné údaje o skutkovom a právnom kontexte (Článok 234 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 20) 2. Aproximácia právnych predpisov – Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby poskytované informačnou spoločnosťou – Smernica 98/34 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34, článok 1 body 3 a 11 a článok 8 ods. 1) Summary 1. Údaje uveden
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Verejný prenos – Pojem (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 3 ods. 1) Summary Samotné zabezpečenie fyzických zariadení, akým je umiestnenie televíznych prijímačov v hotelových izbách, nepredstavuje ako také verejný prenos v zmysle smernice 2001/29 o zosúladení niektorýc
Účastníci konania Vo veci T‑442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), so sídlom v Neuilly‑sur‑Seine (Francúzsko), v zastúpení: J.‑F. Bellis a K. Van Hove, advokáti, žalobkyňa, ktorú v konaní podporuje: European Broadcasting Union (EBU), so sídlom v Grand‑Saconnex (Švajčiarsko), v zastúpení: D. Slater, solicitor, a D. Waelbroeck, advokát, vedľajší účastník konania, proti Európskej komisii, v zastúpení: F. Castillo de la Torre a A. Biolan, splnomocnení z
Účastníci konania Vo veci T‑401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, so sídlom v Helsinkách (Fínsko), v zastúpení: H. Pokela, advokát, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre a P. Aalto, neskôr E. Paasivirta a F. Castillo de la Torre, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 5
Opinion of the Advocate-General 1. Ochrana autorských práv predstavuje veľmi zložitú oblasť práva zahŕňajúcu rôzne záujmy, v rámci ktorej sa v dôsledku rýchleho technologického rozvoja zmenila a stále sa výrazne mení samotná povaha chránených diel, spôsob ich použitia, ako aj ich uvádzania na trh, čo neustále prináša nové výzvy týkajúce sa ochrany práv autorov týchto diel a nastolenia spravodlivej rovnováhy medzi dotknutými záujmami. 2. V rámci stratégie zameranej na podporu rozvoja informačnej
MENU