Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávna ochrana

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
8 dokumentov
93 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že „databáza“ v zmysle článku 1 ods. 2 tejto smernice je chránená autorským právom upraveným touto smernicou pod podmienkou, že výber alebo usporiadanie údajov, ktoré obsahuje, predstavuje originálne vyjadrenie tvorivej slobody jej autora, čo musí posúdiť vnútroštátny súd. V dôsledku toho: – duševné úsilie a schopnosti venované tvorbe týchto údajov nie sú relevantné na určenie, či sa na túto databázu vzťahuje ochrana týmto právom, – na tento účel je bezvýzna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑604/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 10. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 21. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd proti Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdo
Právna veta: Pojem databáza v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa vzťahuje na akúkoľvek zbierku, ktorá obsahuje diela, údaje alebo ďalšie materiály, ktoré možno od seba oddeliť bez toho, aby tým bola dotknutá hodnota ich obsahu, a ktorá obsahuje metódu alebo systém akéhokoľvek charakteru, ktoré umožňujú opätovne nájsť každý z jej základných materiálov. Rozpis futbalových zápasov, ako je ten vo veci samej, je databázou v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 96/9. Pojem vklad do získania obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 – Pojem databáza – Rozpis futbalových zápasov – Začlenenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 1ods. 2) 2. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 – Pojem vklad do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy – Prostriedky určené na vypracovanie rozpisu futbalových zápasov – Vylúčenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 7ods. 1) Summary
Právna veta: 1. Článok 8 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie), resp. smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva sa má vykladať tak, že prevádzkovateľ hotela alebo izieb na ubytovanie, ktorý v izbách poskytuje televízne alebo rozhlasové prijímače, do ktorých šíri vysielaný signál, používa zvukové záznamy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Uplatniteľné právo A – Medzinárodné právo 1. Rímsky dohovor 2. WPPT B – Právo Únie 1. Smernica 92/100 2. Smernica 2006/115 3. Smernica 2001/29 C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav IV – Konanie pred vnútroštátnym súdom a prejudiciálne otázky V – Konanie pred Súdnym dvorom VI – Predbežné poznámky VII – O prvej a druhej prejudiciálnej otázke A – Podstatné tvrdenia účastníkov konania B – Právne posúdenie 1. O výklade pojmu verejný prenos v čl
Právna veta: 1.Vymedzenie pojmov „trvalý transfer“ a „dočasný transfer“ v zmysle článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz spočíva v kritériu dĺžky doby uchovania materiálov extrahovaných z chránenej databázy na inom nosiči než je nosič tejto databázy. Okamihom, v ktorom došlo k extrakcii v zmysle tohto článku 7 z chránenej databázy, ktorá je prístupná elektronickými prostriedkami, je okamih, v ktorom boli prenesené materiály uložené na iný nosič než je nosič tejto databázy. Tento pojem extrakcia je nezávislý od cieľa sledovaného osobou, ktorá sa dopu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 7) 2. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 7) 3. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 1 ods. 2 a článok 7) Summary 1. Zo samotného znenia článku 7 ods. 2 písm. a) smernice 96/9 o 
Právna veta: 1) Pojem vklad do získania obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 9/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má chápať ako označujúci prostriedky určené na vyhľadávanie existujúcich materiálov a na ich zhromažďovanie do uvedenej databázy. Pod pojmom vklad nemožno rozumieť prostriedky použité na vytvorenie základných materiálov obsahu databázy. Pojem vklad do overenia obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 96/9 sa má chápať tak, že sa vzťahuje na prostriedky, ktoré sú určené na kontrolu presnosti vyhľadávaných materiálov počas zosta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 – Pojem vklad do získania a overenia obsahu databázy – Prostriedky určené na vypracovanie a overenie zoznamov koní, ktorým bola povolená účasť na dostihoch – Vylúčenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 7ods. 1) 2. Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 – Pojem extrakcia a reutilizácia obsahu databázy – Právo autora databázy zakázať takéto konania – Databáza spr
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 – Pojem vklad do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy – Prostriedky určené na vypracovanie rozpisu futbalových zápasov – Vylúčenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 7ods. 1) Summary Pojem vklad do získania obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 96/9 o právnej ochrane databáz sa má chápať ako vklad určený na zostavenie tejto databázy. Označuje teda prostriedky určen
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Právna ochrana databáz – Smernica 96/9 – Pojem vklad do získania, overenia alebo prezentácie obsahu databázy – Prostriedky určené na vypracovanie rozpisu futbalových zápasov – Vylúčenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9, článok 7 ods. 1) Summary Pojem vklad do získania obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 96/9 o právnej ochrane databáz sa má chápať ako vklad určený na zostavenie tejto databázy. Označuje teda prostriedky urče
Opinion of the Advocate-General 1. Článok 6 smernice 2001/29(2) od členských štátov vyžaduje, aby poskytli primeranú právnu ochranu proti rôznym konaniam alebo činnostiam, ktoré obchádzajú alebo ktorých účelom je obchádzať účinné technologické opatrenia určené na to, aby predchádzali konaniu, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva, alebo aby toto konanie obmedzovali. 2. Výrobca videohier a konzol, na ktorých sa hrajú, zostavuje obidva predmety tak, že sa m
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Uplatniteľné právo A – Medzinárodné právo 1. Rímsky dohovor 2. WPPT 3. TRIPS B – Právo Únie 1. Smernica 92/100 2. Smernica 2006/115 3. Smernica 2001/29 C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie pred vnútroštátnymi súdmi a prejudiciálne otázky IV – Konanie na Súdnom dvore V – Predbežné poznámky VI – O štvrtej a piatej prejudiciálnej otázke A – Podstatné tvrdenia účastníkov konania B – O prípustnosti prejudiciálnych otázok C – Právne po
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky v súvislosti s konaním o určenie zodpovednosti medzi pánom Pinckneym, ktorý má bydlisko vo Francúzsku a ktorý tvrdí, že je okrem iného autorom hudobných diel, a spoločnosťou KDG Mediatech AG (ďalej len „Mediatech“), usadenou v Rakúsku, založeným na údajnom falšovaní uvedených diel touto spoločnosťou. 2. Prejednávaná vec mohla viesť Súdny dvor k tomu, aby sa vyja
MENU