Nájdené rozsudky pre výraz: autorstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
25 dokumentov
166 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ustanovenia článkov 1 a 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii na jednej strane a článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti v spojení s článkami 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Medzinárodné dohovory – Dohovory členských štátov – Dohovory uzavreté pred pristúpením členského štátu k Únii – Dohovor, ktorý ponecháva členskému štátu možnosť prijať opatrenie nezlučiteľné s právom Únie – Povinnosť členského štátu neprijať také opatrenie – Nezlučiteľnosť vyplývajúca z vývoja práva Únie – Nemožnosť členského štátu odvolávať sa na uvedený dohovor, aby sa zbavil povinností vyplývajúcich z tohto vývoja (Článok 351 ZFEÚ) 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské pr
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Právomoc Súdu prvého stupňa – Preskúmanie skutočností s prihliadnutím na dôkazy po prvýkrát predložené pred Súdom prvého stupňa – Vylúčenie (Články 229 ES a 230 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 135 ods. 4; nariadenie Rady č. 40/94, článok 63) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody výmazu – Ochranná známka spôsobilá zavádzať verejnosť [Nariadenie
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora) z 3. mája 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty, ktoré má Komisia k dispozícii – Dokumenty pochádzajúce od členského štátu – Dokumenty vymenené v rámci kontroly zameranej na dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybolovu – Článok 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 – Prístup verejnosti k dokumentom v nadväznosti na žiadosť, ktorú podala mimovládna organizácia – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Pov
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie (Nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03) 2. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Kritériá (Nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03) 3. Odvolanie – Právomoc Súdneho dvora – Preskúmanie posúdenia závažnosti porušenia vykonaného Komisiou na určenie výšky pokuty – Vylúčenie (Článok. 81 ES; nariadenie Rady č. 17 článok 15) 4. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie
Opinion of the Advocate-General 1. Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria položil Súdnemu dvoru v predmetnom návrhu na začatie prejudiciálneho konania niekoľko otázok týkajúcich sa výkladu článkov 14 a 88 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva(2) (ďalej len „nariadenie“). 2. Tieto otázky boli položené v rámci sporu, ktorého predmetom je údajné porušenie práv k nezapísaným dizajnom Spoločenstva, objednaným a vytvoreným v rámci pro
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaná vec predbežne nastoľuje problém vymedzenia zmluvných a mimozmluvných sporov, čiže v tomto prípade vecných právomocí súdu Únie, pričom vznáša úplne novú otázku vertikálneho rozdelenia právomocí medzi súdom Únie a vnútroštátnymi súdmi. Podstata tejto veci spočíva podľa môjho názoru v zadefinovaní postupov, na základe ktorých sa musí súd Únie pri dodržaní zásady pridelených právomocí vysloviť k svojej právomoci rozhodnúť o žalobe o určenie mimozmluvne
Opinion of the Advocate-General 1. Hierarchia právnych noriem je bežnou črtou moderných právnych systémov. To implikuje model vertikálneho usporiadania právnych aktov, v rámci ktorého sa akty nižšej právnej sily prijímajú s cieľom vykonať akty vyššej právnej sily. Teda primárnu právnu úpravu vydanú v súlade s legislatívnymi postupmi a prijatú zákonodarným orgánom dopĺňa sekundárna právna úprava(2) prijatá orgánom výkonnej moci na základe vykonávacej právomoci stanovenej v primárnom legislatívnom
Účastníci konania Vo veciach T‑566/11 a T‑567/11, Viejo Valle, SA, so sídlom v L’Ollerii (Španielsko), v zastúpení: I. Temiño Ceniceros, advokát, žalobkyňa, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: V. Melgar, splnomocnená zástupkyňa, žalovanému, ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom: Établissements Coquet, so sídlom v Saint‑Léonard‑de‑Noblat (Francúzsko), v zastúpení: C. Bouchenard
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Nariadenie č. 17 B – Usmernenia III – Skutkový stav IV – Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok V – Konanie pred Súdnym dvorom VI – Odvolanie A – Neprihliadnutie na údajne obligatórne kritérium pre výpočet pokút, konkrétne na kritérium „nevyhnutnosti“ pri zvýšení sumy pokuty, a v tejto súvislosti nedodržanie povinnosti odôvodnenia (prvý a druhý odvolací dôvod) 1. Úvodné poznámky 2. Povinnosť odôvodnenia v súvislo
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Používanie vína pri varení má v Európe tisícročnú tradíciu. Už rímsky labužník Marcus Gavius Apicius(2), ktorému je prisudzované autorstvo najstaršej kuchárskej knihy(3), používal vo svojich omáčkach víno(4) . 2. V prejednávanom prípade nie je sporné správne používanie vína v kuchyni. Účastníci konania vo veci samej sa dokonca výslovne zhodli na tom, že pri odbornom používaní vína podľa tradičného receptu – ako napríklad na prípravu bœuf bourguignon
MENU