Nájdené rozsudky pre výraz: azylová politika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
35 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako ani zásada efektivity a právo na riadnu správu vecí verejných nebránia takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci samej, ktoré skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu podmieňuje predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, pokiaľ jednak žiadosť o priznanie postavenia uteč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑604/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court (Írsko) z 19. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: H. N. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia K. Lenaerts, podpredseda Súdneho dvora vykonávajúci funkciu sudcu št
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Články 68 ES a 234 ES) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Zánik postavenia utečenca [Smernica Rady 2004/83, článok 2 písm. c), článok 7 ods. 1 a článok 11 ods. 1 písm. e)] 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Zánik postaven
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Žiadosť o výklad týkajúci sa uplatnenia ustanovení práva Únie vyplývajúceho z vnútroštátneho práva, ktoré odkazuje na medzinárodný dohovor prebratý uvedenými ustanoveniami – Právomoc poskytnúť tento výklad (Články 68 ES a 234 ES) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Vylúčenie priznania postavenia utečenca [Spoločná pozícia R
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Podmienky na priznanie doplnkovej ochrany [Smernica Rady 2004/83, článok 15 písm. b) a c)] 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Podmienky na priznanie doplnkovej ochrany [Smerni
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Článok 202 ES; smernica Rady 2005/85, odôvodnenia č. 19 a 24) 2. Akty inštitúcií – Postup vypracovania – Pravidlá Zmluvy – Kogentná povaha (Článok 67 ods. 2 druhá zarážka ES) 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca [Článok 63 prvý odsek bod 1 a bod 2 písm. a), článok 67 ods.
Účastníci konania Vo veci C‑277/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court (Írsko) z 1. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 6. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: M. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.‑J. Kasel (spravodajca) a M. Berger, generálny advokát: Y. Bot, tajom
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, podaný do kancelárie Súdneho dvora 20. októbra 2011, sa týka najmä výkladu článku 2 ods. 1 v spojení s odôvodnením 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území(2) (ďalej len „smernica o návrate“), a spojenia týchto ustanovení so
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Európska únia zharmonizovala tak postupy(2), ako aj hmotnoprávne pravidlá utečeneckého práva(3), ktorými sa vytvára úplný systém pravidiel v rámci spoločného európskeho azylového systému. Tento systém je založený na dodržiavaní relevantných pravidiel medzinárodného práva, vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Obmedzuje posúdenie žiadosti o azyl len na jeden členský štát a upravuje odovzdanie žiadateľa o azyl do členského štátu zodpovedného
Keywords Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Nariadenie č. 343/2003 [Nariadenie Rady č. 343/2003, článok 20 ods. 1 písm. d) a článok 20 ods. 2] Summary V rámci konania o odovzdaní žiadateľa o azyl, s cieľom zachovania potrebného účinku článku 20 ods. 1 písm. d) a ods. 2 nariadenia č. 343/2003 ustanovujúceho krité
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Azylová politika – Charta základných práv Európskej únie – Článok 4 – Smernica 2004/83/ES – Článok 2 písm. e) – Podmienky, ktoré musia byť splnené na priznanie doplnkovej ochrany – Článok 15 písm. b) – Hrozba vážneho bezprávia na duševnom zdraví žiadateľa v prípade jeho návratu do krajiny pôvodu – Osoba, ktorá bola mučená vo svojej krajine pôvodu“ Vo veci C‑353/16, ktorej pred
MENU