Nájdené rozsudky pre výraz: azylový systém

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
6 dokumentov
199 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania vyzývajú Súdny dvor, aby definoval, ktoré činy môžu predstavovať „činy prenasledovania“ v kontexte závažného porušenia slobody náboženského vyznania. Ide o podstatnú otázku, pretože odpoveď na túto otázku vymedzí, kto spomedzi žiadateľov o azyl môže mať nárok na postavenie utečenca a požívať medzinárodnú ochranu v zmysle smernice 2004/83/ES(2) . 2. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania boli predlo
Opinion of the Advocate-General 1. High Court (Írsko) svojou prejudiciálnou otázkou v podstate žiada Súdny dvor, aby spresnil rozsah práva byť vypočutý v rámci konania o preskúmaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej rwandským štátnym príslušníkom na základe smernice 2004/83/ES(2) . Táto doplnková ochrana je určená každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého nemožno považovať za utečenca, ale vzhľadom ku ktorému boli preukázané podstatné dôvody domnievať sa, že v prípade, ak by bol v
Účastníci Vo veci C‑481/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Bamberg (Nemecko) z 29. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 9. septembra 2013, v trestnom konaní proti: Mohammad Ferooz Qurbani, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal a K. Jürimäe, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: A. Calot Escobar, so z
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 1. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohovor o právnom postavení utečencov, podpísaný v Ženeve 28. júla 1951 – Články 23 a 26 – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2011/95/EÚ – Normy týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany – Postavenie vyplývajúce z doplnkovej ochrany – Článok 29 – Sociálna ochrana – Podmienky prístupu – Článok 33 – Sloboda pohybu v hostiteľskom členskom štáte – Pojem – Obm
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Určenie členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Článok 12 – Vydávanie povolení na pobyt alebo víz – Článok 27 – Opravné prostriedky – Rozsah súdneho preskúmania“ Vo veci C‑63/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciál
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci konania o určení členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadostí o azyl podaných tromi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú maloletí a navyše sú bez sprievodu a nemajú príbuzných oprávnene sa zdržiavajúcich na území Únie, kladie Court of Appeal Súdnemu dvoru otázku, ktorou sa Súdny dvor ešte nezaoberal, týkajúcu sa výkladu článku 6 druhého odseku nariadenia Dublin II(2) . 2. Kritériá na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiad
Účastníci konania Vo veci C‑175/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court (Írsko) z 8. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 13. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: H. I. D., B. A. proti Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsku, Attorney General, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda desiatej komory A. Rosas (spravodajca), vykonávajú
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Podmienky na priznanie doplnkovej ochrany [Smernica Rady 2004/83, článok 15 písm. b) a c)] 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Podmienky na priznanie doplnkovej ochrany [Smerni
Účastníci konania Vo veci C‑245/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Asylgerichtshof (Rakúsko) z 20. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: K proti Bundesasylamt, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen (spravodajca), A. Rosas, M. Berger a E. Jarašiūnas, sudcovia E. Juhász, J.‑C. Bo
Opinion of the Advocate-General 1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Štátna rada, Správna sekcia, ďalej len „Raad van State“ (Holandsko); ďalej len „vnútroštátny súd“) položil širokú abstraktnú otázku, či právne predpisy EÚ stanovujú obmedzenia pre postup členských štátov pri posudzovaní žiadosti o azyl podanej žiadateľom, ktorý sa obáva prenasledovania v krajine pôvodu z dôvodu jeho sexuálnej orientácie. Táto otázka vyvoláva zložité a citl
MENU