Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092260
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63917
USSR: 34957
NSČR: 122225
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422331
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ
  • clanok nájdené 408657 krát v 8296 dokumentoch
  • 20 nájdené 32840 krát v 7158 dokumentoch
  • zfeu nájdené 25842 krát v 2990 dokumentoch
  • a nájdené 1129931 krát v 10387 dokumentoch
  • 21 nájdené 31460 krát v 7021 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, ako je tá, o ktorú ide vo veci samej, ktorá v zásade podmieňuje poskytnutie pomoci na vzdelávanie na štúdium v inom členskom štáte jedinou podmienkou preukázania trvalého pobytu v zmysle tejto právnej úpravy v tuzemsku a ktorá v prípade, ak je žiadateľom tuzemský štátny príslušník, ktorý nemá v tuzemsku trvalý pobyt, stanovuje pomoc na vzdelávanie v zahraničí len v štáte pobytu žiadateľa alebo v susednom štáte tohto štátu a jedine vtedy, ak to odôvodňujú osobitné okolnosti.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑220/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Hannover (Nemecko) z 20. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Andreas Ingemar Thiele Meneses proti Region Hannover, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: .
Právna veta: 1. Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá podmieňuje zachovanie nároku na financovania vysokoškolského štúdia uskutočneného mimo tohto štátu tým, aby študent žiadajúci o získanie takéto financovania, býval v uvedenom štáte aspoň počas najmenej troch zo šiestich rokov pred jeho zápisom na uvedené štúdium.

Úryvok z textu:
... obdobie od novembra 2008 do júna 2011 alebo na časť tohto obdobia nepriznalo financovanie štúdia: 2. Majú sa články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že členskému štátu Únie (konkrétne Holandskému kráľovstvu), bránia v tom, aby predĺžil ... trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. Výrok Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci .
Právna veta: 1. Smernica o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že na rezidenta členského štátu, ktorý patrí do pôsobnosti tohto nariadenia v znení zmien a doplnení a na základe zmluvy o výpomoci pracuje niekoľko dní mesačne na území iného členského štátu, sa vzťahujú právne predpisy štátu výkonu práce, a to tak v dňoch, keď vykonáva činnosť v rámci zamestnania, ako aj v dňoch, keď túto činnosť nevykonáva.......................... 2. Právo Únie nebrán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výklad ustanovení práva Únie týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov, ako aj občanov, konkrétne článku 45 ZFEÚ na jednej strane a článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ na strane druhej. 38. Za týchto podmienok Centrale Raad van Beroep rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne .
Právna veta: 1) V situácii, o akú ide vo veci samej, sa majú články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odoprel štátnemu príslušníkovi tretej krajiny právo na pobyt na svojom území, hoci tento príslušník sa sám stará o maloleté deti, ktoré sú občanmi Únie a ktoré s ním bývajú v tomto členskom štáte od svojho narodenia, pričom nemajú štátnu príslušnosť tohto členského štátu a nevyužili svoje právo na voľný pohyb, ak títo občania Únie nespĺňajú podmienky stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na pojednávaní 21. marca 2013, vyhlásil tento Rozsudok Odôvodnenie 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu ustanovení článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ... úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že v situácii, o akú ide vo veci samej, sa majú články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odoprel štátnemu príslušníkovi tretej krajiny právo na pobyt na .
Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného s tými, ktoré udeľuje odborná škola v štáte poskytovania pomoci, zatiaľ čo ak by sa dotknutá osoba rozhodla, že bude v tomto štáte navštevovať štúdium rovnocenné s tým, ktoré chcela navštevovať v inom čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Za týchto okolností Verwaltungsgericht Hannover rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku: „Bránia články 20 [ZFEÚ] a 21 [ZFEÚ] vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa nemeckej štátnej príslušníčke, ktorá má trvalé bydlisko v Nemecku ... bez jej návrhov, vyhlásil tento Rozsudok Odôvodnenie 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ. 2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pani Elrickovou, nemeckou štátnou príslušníčkou, a .
Právna veta: Článok 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, naposledy zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že na účely uplatnenia uvedeného nariadenia nemôže mať osoba súčasne dve miesta zvyčajného bydliska na území dvoch rôznych členských štátov. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . b) nariadenia č. 1408/71 uplatnia len v prípade, že nie sú nevýhodnejšie než ustanovenia tohto nariadenia, nesmú byť podľa článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj článku 10 uvedeného nariadenia, nároky J. Wencelovej na dávky znížené z dôvodu, že viac ako 30 rokov mala .
... sprístupnia túto výhodu. Táto skutočnosť nemôže sama osebe postačovať na odôvodnenie obmedzenia práva na voľný pohyb podľa článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ. Skôr sa domnievam, že členský štát musí posúdiť skutočné alebo potenciálne riziká, ktoré vzniknú, ak ... nemeckom území aspoň tri roky, právom Únie neodôvodnené obmedzenie práva na voľný pohyb a pobyt priznaného občanom Únie článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ?“ 19. Písomné pripomienky predložili rakúska, dánska, fínska, nemecká, grécka holandská a švédska vláda a Komisia .
... na ktorých sa vypláca rakúsky prídavok na dieťa, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj z článku 24 smernice 2004/38, – zaviazal Rakúsku republiku na náhradu trov konania. 18. Rakúska republika ... o všeobecnú zásadu zákazu diskriminácie na základe článku 18 ZFEÚ v spojení s voľným pohybom občanov Únie na základe článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj článku 24 smernice 2004/38 o voľnom pohybe a pobyte. 28. Možnosť uplatniť všeobecnú zásadu zákazu .
... študentom, ktorých rodičia poberajú rakúske rodinné prídavky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj z článku 24 smernice 2004/38. O trovách 67. Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník ... , ktorých rodičia poberajú rakúske rodinné prídavky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj z článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve .
... pohyb, nesprevádzal ani sa k nemu nepripojil, nemožno mu priznať právo na pobyt na základe smernice 2004/38. O výklade článkov 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ 66. Na úvod treba uviesť, že ustanovenia Zmluvy týkajúce sa občianstva Únie nepriznávajú štátnym príslušníkom tretích krajín nijaké samostatné právo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.