Nájdené rozsudky pre výraz: článok 107 ods. 1 ZFEÚ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 126
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že mechanizmus úplnej náhrady dodatočných nákladov, ktoré musia podniky znášať v dôsledku povinnosti nakupovať elektrickú energiu veterného pôvodu za cenu vyššiu, ako je trhová cena, ktorú v tuzemsku platia všetci koneční spotrebitelia, vyplývajúci zo zákona č. 2000‑108 z 10. februára 2000 o modernizácii a rozvoji verejnej služby v oblasti elektrickej energie, zmenený a doplnený zákonom č. 2006‑1537 zo 7. decembra 2006 o energetickom odvetví, predstavuje intervenciu zo štátnych prostriedkov...................2) v súlade s ustálenou judikat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑262/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Francúzsko) z 15. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 29. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Association Vent De Colčre! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean‑Pierre Le Gorgeu, Marie‑Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan‑Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean‑Louis Moret, Didier Jocteu
Právna veta: 1. Skutočnosť, že londýnskym taxíkom je na účely vytvorenia bezpečného a účinného dopravného systému umožnená jazda v pruhoch pre autobusy vyznačených na verejných cestách v čase, keď platia obmedzenia premávky týkajúce sa týchto pruhov, pričom súkromne prenajímaným vozidlám s vodičom je zakázané uvedené pruhy používať, s výnimkou nastupovania a vystupovania vopred objednaných cestujúcich, sa nejaví ako skutočnosť znamenajúca použitie štátnych prostriedkov a ani neposkytuje týmto taxíkom selektívnu hospodársku výhodu v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, čo však prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑518/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 24. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 26. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: The Queen , na návrh: Eventech Ltd, proti Parking Adjudicator, za účasti: London Borough of Camden, Transport for London, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapu
Právna veta: 1. Záruka poskytnutá Maďarskou republikou na základe § 25 ods. 1 a 2 nariadenia vlády č. 12/2001 z 31. januára 2001 o pomoci na uľahčenie prístupu k bývaniu, priznaná výlučne úverovým inštitúciám a priori predstavuje „štátnu pomoc“ v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha posúdiť podrobnejšie selektívnosť takej záruky, najmä tým, že určí, či v dôsledku zmeny predmetného nariadenia, ku ktorej údajne došlo v priebehu roka 2008, môže byť táto záruka priznaná iným hospodárskym subjektom než len samotným úverovým inštitúciám a, pokiaľ je to tak, či táto okolnosť môže spoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑672/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) z 30. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: OTP Bank nyrt proti Magyar Állam, Magyar Államkincstár, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: sudcovia A. Borg Barthet, vykonávajúci funkciu predsedu šiestej komory, E. Levits a F. Biltgen (spravodajca), generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: I.
Právna veta: 1. Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že pravidlo vnútroštátneho práva, akým je pravidlo vo veci samej, ktoré na zabezpečenie ochrany záujmov poľnohospodárskych podnikov zakazuje subjektu prepojenému so štátom predať poľnohospodársky pozemok vo verejnom obstarávaní záujemcovi s najvyššou ponukou, ak sa príslušný miestny orgán domnieva, že táto najvyššia ponuka je v hrubom nepomere k odhadovanej hodnote uvedeného pozemku, nie je možné označiť za „štátnu pomoc“, pokiaľ uplatnenie uvedeného pravidla umožňuje dospieť k cene, ktorá je najbližšie k trhovej hodnote predmetného poľnoh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑39/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 29. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 27. januára 2014, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh: BVVG Bodenverwertungs‑ und ‑verwaltungs GmbH za účasti: Thomas Erbs, Ursula Erbs, Landkreis Jerichower Land, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano (spravodajca), sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, M. 
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane z nehnuteľností v prípade parcely pozemku vo vlastníctve štátu a poskytnutého na užívanie podniku, ktorého celé základné imanie vlastní štát, a ktorý na uvedenej parcele vyrába tovary a poskytuje služby, ktoré môžu byť predmetom obchodu medzi členskými štátmi na trhu otvorenom hospodárskej súťaži, môže predstavovať štátnu pomoc, ktorá je uvedeným ustanovením zakázaná. Vnútroštátnemu súdu však prináleží overiť, či s ohľadom na všetky relevantné informácie v spore, ktorý prejednáva, posudzované s ohľadom na výklad posk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑522/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado Contencioso‑Administrativo n° 1 de Ferrol (Španielsko) z 12. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 1. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Ministerio de Defensa, Navantia SA proti Concello de Ferrol, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Arabadžiev (spravodajca) a J. L. da Cruz Vilaça, generálny advokát:
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že na účely určenia, či sú záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom pripísateľné orgánu verejnej moci, ktorý ho ovláda, sú spolu so súborom indícií vyplývajúcich z okolností veci samej a kontextu, v ktorom nastali, relevantné okolnosti, podľa ktorých jednak jediný konateľ tohto podniku, ktorý poskytol tieto záruky, konal neoprávnene, prevzatie záruk vedome utajoval a porušil stanovy svojho podniku a jednak tento orgán verejnej moci by nesúhlasil s poskytnutím týchto záruk, ak by o nich bol informovaný. Tieto okolnosti sú v situácii, ako j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑242/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 26. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 29. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Commerz Nederland NV proti Havenbedrijf Rotterdam NV, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravodajca), generálny advok
Právna veta: 1) Ak Európska komisia v súvislosti s opatrením, ktoré počas vykonávania nebolo oznámené, začala podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ konanie vo veci formálneho zisťovania stanovené v odseku 2 uvedeného článku, vnútroštátny súd rozhodujúci o návrhu smerujúcom k pozastaveniu vykonávania tohto opatrenia a k vráteniu súm, ktoré už boli vyplatené, je povinný prijať všetky opatrenia nevyhnutné na vyvodenie dôsledkov z prípadného porušenia povinnosti pozastaviť vykonávanie uvedeného opatrenia. Vnútroštátny súd môže na tento účel rozhodnúť o pozastavení vykonávania sporného opatrenia a uložiť vrátenie súm, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑284/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Koblenz (Nemecko) z 30. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Deutsche Lufthansa AG proti Flughafen Frankfurt‑Hahn GmbH, za účasti: Ryanair Ltd, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev
Právna veta: 1. Činnosť poštových peňažných prevodov umožňujúca vyplácanie dôchodkov predstavuje hospodársku činnosť, sa toto ustanovenie nevzťahuje na skutočnosť, že členský štát udelil podniku, výlučné právo vyplácať dôchodky poštovými peňažnými prevodmi, pokiaľ je táto služba službou všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorej kompenzácia predstavuje protihodnotu plnení poskytovaných týmto podnikom pri výkone jeho záväzku služby vo verejnom záujme.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑185/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) z 9. apríla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: „EasyPay“ AD, „Finance Engineering“ AD proti Ministerski savet na Republika Bălgarija, Nacionalen osiguritelen institut, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, vykonávajúca funkciu predsedníčky
Právna veta: 1. Právo Únie vo všetkých prípadoch nenúti vnútroštátny súd neuplatniť vnútroštátne procesné normy, na základe ktorých súdne rozhodnutie nadobúda právnu silu rozhodnutej veci, napriek tomu, že by sa tým umožnila náprava porušenia práva Únie prostredníctvom tohto rozhodnutia (rozsudky Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, bod 22; Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, C:2009:506, bod 23; Komisia/Slovenská republika, C‑507/08, EU:C:2010:802, bod 60; Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, bod 59, a Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, bod 29).................. 2. Ak neexistuje právna úprava Únie v predme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑505/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Münster (Nemecko) zo 17. septembra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 12. novembra 2014, ktorý súvisí s konaním: Klausner Holz Niedersachsen GmbH proti Land Nordrhein‑Westfalen, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, vykonávajúca funkciu predsedníčky druhej komory, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadžiev (s
MENU