Nájdené rozsudky pre výraz: Článok 41 Charty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 89

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že údaje týkajúce sa žiadateľa o azyl nachádzajúce sa v takom správnom dokumente, akým je „zápisnica“ dotknutá vo veci samej, v ktorej sú uvedené dôvody, ktoré úradník uvádza na podporu návrhu rozhodnutia, ktoré je poverený vyhotoviť v rámci konania predchádzajúceho prijatiu rozhodnutia o žiadosti o takéto povolenie, a prípadne takéto údaje nachádzajúce sa v právnej analýze obsiahnutej v tomto d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑141/12 a C‑372/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Rechtbank Middelburg (C‑141/12) a Raad van State (C‑372/12) (Holandsko) z 15. marca 2012 a z 1. augusta 2012 a doručené Súdnemu dvoru 20. marca 2012 a 3. augusta 2012, ktoré súvisia s konaniami: YS (C‑141/12) proti Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel , a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑372/12) proti M, S, SÚDN
Právna veta: 1) Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako ani zásada efektivity a právo na riadnu správu vecí verejných nebránia takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci samej, ktoré skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu podmieňuje predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, pokiaľ jednak žiadosť o priznanie postavenia uteč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑604/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court (Írsko) z 19. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: H. N. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia K. Lenaerts, podpredseda Súdneho dvora vykonávajúci funkciu sudcu št
Právna veta: 1) Za okolností, ako sú okolnosti vo veci samej, sa právo byť vypočutý v akomkoľvek konaní, ako sa uplatňuje v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, a najmä jej článku 6, má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby vnútroštátny orgán nevypočul štátneho príslušníka tretej krajiny osobitne k otázke rozhodnutia o návrate, ak po konštatovaní nezákonnosti jeho pobytu na štátnom území vychádzajúcom z konania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑166/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif de Melun (Francúzsko) z 8. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Sophie Mukarubega proti Préfet de police, Préfet de la Seine‑Saint‑Denis, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosas (spravodajca), E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. Wa
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že na posúdenie, za okolností, akými sú okolnosti v spore vo veci samej, či licenčná zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie know‑how, ktoré umožňuje prevádzkovanie internetovej stránky, ktorou sa poskytujú interaktívne audiovizuálne služby, uzatvorená so spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, ako je členský štát, na ktorého území je usadená spoločnosť, ktorá poskytuje túto licenciu, predstavuje zneužitie práva s cieľom získať prospech z nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na tieto služby v tomto inom členskom štáte, sa skutočnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑419/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság (Správny a pracovný súd v Budapešti, Maďarsko) z 3. septembra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 8. septembra 2014, ktorý súvisí s konaním: WebMindLicenses Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Kiemelt Adó‑ és Vám Főigazgatóság, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, vykonávajúci funkciu preds
15.4.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 139/62 Žaloba podaná 31. januára 2019 — Othman/Rada (Vec T-58/19) (2019/C 139/65) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Žalobkyňa: Razan Othman (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat, advokát) Žalovaná: Rada Európskej
20.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 172/15 Odvolanie podané 21. februára 2019: Ehab Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2019 vo veci T-409/16, Makhlouf/Rada (Vec C-157/19 P) (2019/C 172/18) Jazyk konania: francúzština Účastníci konania Odvolate
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania opäť vyvoláva otázku organizácie konania o poskytnutí medzinárodnej ochrany v Írsku a nadväzuje na rozsudky M.(2) a D. a A.(3) . 2. Supreme Court (Najvyšší súd, Írsko) sa konkrétne pýta Súdneho dvora, či vnútroštátna procesná norma, ktorá podmieňuje preskúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti o priznanie postavenia utečenca, zodpovedá požiadavkám smernice 2004/83/ES(4) a naj
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci má Súdny dvor rozhodnúť o odvolaní, ktoré podal bývalý poslanec Európskeho parlamentu Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (ďalej len „odvolateľ“) proti uzneseniu Súdu prvého stupňa z 24. apríla 2007 vo veci T‑132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlament(2) . 2. Súd prvého stupňa v tomto uznesení zamietol žalobu odvolateľa o neplatnosť rozhodnutia generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 22. marca 2006, ktorým malo byť upravené vráte
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/34 Odvolanie podané 1. marca 2019: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-53/16, Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Vec C-204/19 P) (2019/C 164/37) Jazyk
MENU