Nájdené rozsudky pre výraz: článok 49 ZFEÚ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 146

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nie je v rozpore s ním taká vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide vo veci samej, ktorá neumožňuje farmaceutovi, odborne spôsobilému na vykonávanie povolania a zapísanému v príslušnej komore, k torý však nie je majiteľom lekárne, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry, distribuovať v paralekárni, ktorej je majiteľom, formou maloobchodu aj lieky, ktoré sú na lekársky predpis a nie sú hradené národným zdravotníckym systémom, ale sú plne hradené kupujúcim.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑159/12 až C‑161/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Taliansko) z 29. februára 2012 a 15. marca 2012 a doručené Súdnemu dvoru 2. apríla 2012, ktoré súvisia s konaniami: Alessandra Venturini proti ASL Varese, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Saronno, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C‑159/12), a Maria R
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ, a najmä požiadavka koherencie pri sledovaní vytýčeného cieľa, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá ako hlavné kritérium na posúdenie existencie potreby zriadenia novej verejnej lekárne stanovuje striktnú hranicu „osôb, ktoré budú naďalej zásobované“, pokiaľ príslušné vnútroštátne orgány nemajú možnosť odchýliť sa od tejto hranice s cieľom zohľadniť miestne špecifiká.......2. Na jednej strane existujú osoby, ktoré bývajú mimo okruhu 4 kilometrov po ceste od miesta prevádzky najbližšej lekárne a z tohto dôvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑367/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Rakúsko) z 24. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh: Susanne Sokollovej‑Seebacherovej, za účasti: Agnes Hemetsbergerovej, právnej zástupkyne Susanny Zehetnerovej, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovi
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá s cieľom ochrany národného kultúrneho a historického dedičstva vyhradzuje právo odpočítať výdavky súvisiace s chránenými pamiatkami výlučne vlastníkom pamiatok nachádzajúcich sa na jeho území, pokiaľ toto právo je priznané vlastníkom pamiatok, ktoré môžu patriť do kultúrneho a historického dedičstva tohto členského štátu, napriek tomu, že sa nachádzajú na území iného členského štátu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑87/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 1. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 21. februára 2013, ktorý súvisí s konaním: Staatssecretaris van Financiën proti X, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, sudcovia J.‑C. Bonichot (spravodajc
Právna veta: 1. Vo veciach C‑39/13 a C‑41/13 sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, na základe ktorej materská spoločnosť rezident, môže vytvoriť jedinú daňovú jednotku so svojou dcérskou spoločnosťou druhého stupňa rezidentom, ak túto spoločnosť vlastní prostredníctvom jednej alebo viacerých spoločností rezidentov, ale takúto jednotku nemôže vytvoriť, ak svoju dcérsku spoločnosť druhého stupňa vlastní prostredníctvom spoločností nerezidentov, ktoré v tomto členskom štáte nemajú stálu prevádzkareň........... 2. Vo veci C‑40/13 sa články 49 ZFEÚ a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑39/13, C‑40/13 a C‑41/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Gerechtshof te Amsterdam (Holandsko) zo 17. januára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 25. januára 2013, ktoré súvisia s konaniami: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen proti SCA Group Holding BV (C‑39/13); X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding GmbH, D1 BV, D2 BV, D3 BV proti Inspecteur van de Be
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému daňovému režimu členského štátu, o aký ide vo veci samej, podľa ktorého keď spoločnosť rezident v prípade prevodu prevedie stálu prevádzkareň nachádzajúcu sa v inom členskom štáte na spoločnosť nerezidenta, patriacu do toho istého koncernu ako prvá uvedená spoločnosť, straty, ktoré boli predtým zohľadnené prevádzanou prevádzkarňou, sa dodatočne započítajú do zdaniteľného hospodárskeho výsledku spoločnosti prevodcu, keď podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia príjmy takejto stálej prevádzkarne nepodliehajú zdaneniu v členskom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑388/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Köln (Finančný súd v Kolíne, Nemecko) z 19. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: Timac Agro Deutschland GmbH proti Finanzamt Sankt Augustin, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, vykonávajúci funkciu predsedu tretej komory, sudcovia C. Toader, A. Rosas, E. Jarašiūnas a C. G
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá v rámci zdaňovania skupiny spoločností umožňuje materskej spoločnosti, aby v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti rezidentovi, ktorá sa stane členkou takejto skupiny, odpísala goodwill podniku až do 50 % kúpnej ceny podielu, hoci to zakazuje v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti nerezidentovi.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑66/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 30. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Linz proti Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz, za účasti: IFN‑Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu daňovej právnej úpravy členského štátu, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá znemožňuje manželskému páru s bydliskom v tomto štáte a s príjmom pochádzajúcim tak z tohto štátu, ako aj z iného členského štátu, aby si uplatnil konkrétnu daňovú výhodu z dôvodu spôsobov jej uplatnenia, hoci by daný manželský pár na túto výhodu mal nárok, ak by ten z manželov, koho príjmy sú vyššie, nepoberal celý svoj príjem v inom členskom štáte.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑303/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal de premičre instance de Ličge (Belgicko) z 31. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 21. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Guido Imfeld, Nathalie Garcet proti Belgickému kráľovstvu, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: P. Cruz
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej,ktoré ukladá koncesionárovi pri ukončení činnosti z dôvodu uplynutia doby platnosti koncesie povinnosť bezodplatného prevodu práva na využívanie hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve koncesionára, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hier a prijímania stávok, pokiaľ by toto obmedzenie išlo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, ktoré toto ustanovenie skutočne sleduje, čo musí preskúmať vnútroštátny súd.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 28. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Hazardné hry – Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa vnútroštátna právna úprava týkajúca sa koncesií na činnosť spočívajúcu v prijímaní stávok vyhlasuje za nezlučiteľnú s právom Únie – Reorganizácia systému prostredníctvom nového verejného obstarávania – Bezodplatný prevod práva na využívan
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že hospodársky subjekt určitého členského štátu sa môže pred súdmi tohto členského štátu odvolávať na porušenie povinnosti transparentnosti vyplývajúcej z týchto článkov, ku ktorému došlo v súvislosti s uzatvorením dohody, ktorou jeden alebo niekoľko verejných subjektov uvedeného členského štátu buď previedlo na hospodársky subjekt toho istého členského štátu koncesiu na služby, ktoré majú nepochybný cezhraničný význam, alebo previedlo na hospodársky subjekt výlučné právo vykonávať ekonomickú činnosť majúcu takýto význam. 2. Články 49 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑221/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Raad van State van België (Belgicko) z 2. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Belgacom NV proti Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter‑Media, West‑Vlaamse Energie‑ en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Proviniciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), za účasti: Telenet NV
MENU