Nájdené rozsudky pre výraz: Dávky splatné tomu istému rodinnému príslušníkovi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) V súlade so znením článku 4 ods. 1 nariadenia č. 1408/71, ktorý výslovne uvádza „právne predpisy, ktoré sa týkajú… častí sociálneho zabezpečenia“, sa vecná pôsobnosť tohto nariadenia vzťahuje na všetky právne úpravy členských štátov týkajúce sa častí sociálneho zabezpečenia uvedených v bodoch a) až h) toho istého ustanovenia..................... 2) Konkrétnejšie Súdny dvor opakovane rozhodol, že rozdiel medzi dávkami vylúčenými z pôsobnosti nariadenia č. 1408/71 a dávkami, ktoré do pôsobnosti tohto nariadenia patria, spočíva v podstate v prvkoch, ktoré tvoria každú dávku, najmä v účele ta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑177/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný rozhodnutím Cour de cassation (Luxembursko) z 29. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 17. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Caisse nationale des prestations familiales proti Salim Lachheb, Nadia Lachheb, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. 
Právna veta: 1. Požiadavka právnej istoty a transparentnosti vyžaduje, aby právna situácia migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín bola jasná a presná v tej miere, aby mohli poznať nielen všetky svoje práva, ale prípadne aj ich obmedzenia (pozri analogicky rozsudok Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, bod 58, ako aj 59). 2. Článok 76 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑4/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 27. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse proti Susanne Fassbenderovej‑Firmanovej, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosas (spravodajca), E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. Wathelet
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71, v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑347/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Luxembursko) z 12. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 20. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Caisse nationale des prestations familiales proti Ulrike Wieringovej, Markusovi Wieringovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Predpisy Spoločenstva na zamedzenie súbehu – Článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia č. 574/72 – Pracovník, ktorý má v štáte zamestnania nárok na dávky pre dieťa a takisto nárok na dávky v inom členskom štáte, mieste svojho bydliska a zamestnania svojho manžela – Pozastavenie nároku na dávky v štáte zamestnania až do výšky príspevkov vyplácaných v štáte bydliska [Nariadenie Rady č. 574/72, článok 10 ods. 1 písm. b) bod
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Uplatniteľná právna úprava – Právna úprava členského štátu zamestnania [Článok 42 ES; nariadenie Rady č. 1408/71, zmenené a doplnené nariadením č. 647/2005, článok 13 ods. 2 písm. a)] Summary Článok 13 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71, zmeneného a doplneného nariadením č. 647/2005, podľa ktorého sa na pracovníka zamestnaného na území jedného členského štátu vzťahujú právne predpisy tohto štátu dokonca aj vtedy, ak má bydlisko n
Keywords 1. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Únie – Osobná pôsobnosť – Rozšírenie na štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí nemajú prospech z tejto právnej úpravy z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Dohoda medzi ES a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb, príloha II oddiel A; nariadenia Rady č. 1408/71, č. 574/72 a č. 859/2003) 2. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má legálny pobyt v členskom štát
Keywords 1. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Spoločenstva – Osobná pôsobnosť – Pracovník v zmysle nariadenia č. 1408/71 – Pojem – Osoba poistená v systéme sociálneho zabezpečenia – Posúdenie vnútroštátnym súdom [Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 1 písm. a)] 2. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Protisúbehové pravidlá Spoločenstva – Článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 574/72 – Pracovník majúci nárok na dávky pre člena svojej rodiny
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Pravidlá Spoločenstva na zamedzenie súbehu (Nariadenie Rady č. 1408/71, články 73 a 76, nariadenie Rady č. 574/72, článok 10) Summary Článok 76 nariadenia č. 1408/71 a článok 10 nariadenia č. 574/72, zmenených doplnených a aktualizovaných nariadením č. 118/97, a zmenených a doplnených nariadením č. 647/2005, sa majú vykladať v tom zmysle, že nárok nepodliehajúci podmienkam poistenia, zamestnania alebo samostatnej zár
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 30. októbra 2008, ktoré bolo doručené Súdnemu dvoru 15. januára 2009, položil Bundesfinanzhof (Nemecko) Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu článku 76 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, zmeneného, doplneného a aktualizovaného nariadením Rady (
MENU