Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, uzavretá 6. júna 1997, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, osobitne jej doložka 5 bod 2, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni, za okolností o aké ide vo veci samej, vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej môže zamestnávateľ rozhodnúť o zmene pracovného pomeru na kratší pracovný čas na pracovný pomer na plný úväzok bez súhlasu dotknutého pracovníka..............2) V rozsahu, v akom sa vnútroštátny súd zrejme domnieva, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑221/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale ordinario di Trento (Taliansko) z 11. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Teresa Mascellani proti Ministero della Giustizia, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. Impe
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právne úprave, ktorá stanovuje, že medziobdobia neplatenia príspevkov, ktoré sú zahrnuté v referenčnom období na účely výpočtu invalidného dôchodku príspevkového typu a ktoré nasledovali po období zamestnania na kratší pracovný čas, sa zohľadnia do výšky platných minimálnych príspevkových základov znížených o redukčný koeficient za toto zamestnanie, zatiaľ čo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑527/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) z 10. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 7. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Lourdes Cachaldora Fernández proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsed
Právna veta: 1) Doložka 4 ods. 2 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, uzatvorenej 6. júna 1997, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 98/23/ES zo 7. apríla 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že zásada časového pomeru sa uplatňuje na výpočet výšky príspevku na vyživované dieťa, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na kratší pracovný čas na základe takej kolektívnej zmluvy, akou je kolektívna zmluva pre rakúskych zamestnancov bán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑476/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 13. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Österreichischer Gewerkschaftsbund proti Verband Österreichischer Banken und Bankiers, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca) a M. Berger, generálna advokát
Právna veta: 1) Článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa na účely určenia dňa, ktorý je rozhodujúci na postup zamestnancov samosprávneho celku do vyšších platových stupňov v ich triede, zohľadnia v plnom rozsahu obdobia zamestnania, počas ktorých boli zamestnanci nepretržite v služobnom pomere s týmto samosprávnym celkom, zatiaľ čo všetky ostatné obdobia zamestnania sa zohľadnia len čiastočne...............2) Všetk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑514/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landesgericht Salzburg (Rakúsko) z 23. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzbursger Landeskliniken Betriebs GmbH proti Land Salzburg, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bon
Právna veta: 1. Rámcová dohoda o práci na dobu určitú uzatvorená 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na pracovníkov, akými sú navrhovatelia vo veci samej, zamestnaných ako námorníci v rámci pracovnej zmluvy na dobu určitú na trajektoch, ktoré premávajú na námornej trase medzi dvoma prístavmi nachádzajúcimi sa v rovnakom členskom štáte............................. 2. Ustanovenia rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa majú vykladať v to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑362/13, C‑363/13 a C‑407/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 3. apríla 2013 a doručené Súdnemu dvoru 28. júna a 17. júla 2013, ktoré súvisia s konaniami: Maurizio Fiamingo (C‑362/13), Leonardo Zappalà (C‑363/13), Francesco Rotondo a i. (C‑407/13) proti Rete Ferroviaria Italiana SpA, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. 
Opinion of the Advocate-General 1. Je zlučiteľné so smernicou 97/81/ES(2), ak členský štát prijme predpisy, ktoré umožňujú zamestnávateľovi jednostranne zmeniť pracovný pomer, čím vznikne pracovníkovi povinnosť prejsť z práce na kratší pracovný čas na prácu na plný úväzok proti vlastnej vôli pracovníka? To je v podstate otázka, o ktorej má Súdny dvor v prejednávanom prípade rozhodnúť. I – Právny rámec A – Právo Únie 2. Smernicou 97/81 sa do práva Únie preberá rámcová dohoda o práci na kratší p
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Keď členský štát prijme opatrenia, aby podporil zamestnávanie zahraničných pracovníkov v tuzemsku, na prvý pohľad sa nepredpokladá, že by sa tým identifikoval problém pre voľný pohyb na vnútornom trhu. Holandské kráľovstvo však v prejednávanom prípade obmedzilo túto podporu na určitých zahraničných pracovníkov tým, že vzdialenosť ich bydliska od holandskej hranice považovalo za znak ich odkázanosti na podporu. Len ak je táto vzdialenosť dostatočne veľ
Účastníci konania Vo veci C‑393/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) z 28. júla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 4. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Dermod Patrick O’Brien proti Ministry of Justice, predtým Department for Constitutional Affairs, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoim
Opinion of the Advocate-General 1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Cour administrative (Luxembursko) v podstate žiada Súdny dvor, aby upresnil, či vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava zavedená článkom 157b loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu (luxemburského zákona o dani z príjmu v znení neskorších predpisov zo 4. decembra 1967, ďalej len „LIR“) odporuje zásade voľného pohybu pracovníkov (článok 39 ES). Na základe tohto ustanovenia sa na účely
MENU