Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Právo rodinných príslušníkov na prístup k zamestnaniu (Nariadenie Rady č. 1612/68, článok 11) Summary Článok 11 nariadenia č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva nepriznáva štátnemu príslušníkovi tretieho štátu právo na prístup k zamestnaniu v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom jeho manžel/manželka, príslušník Spoločenstva, ktorý využil svoje právo voľného pohybu, vykonáva alebo vykonával zamestnanie. (pozri bod 28 a vý
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Rovnosť zaobchádzania – Čakateľský príspevok pre mladých ľudí hľadajúcich svoje prvé zamestnanie – Poskytnutie príspevku podmienené ukončením stredoškolského štúdia v školskom zariadení v dotknutom členskom štáte – Neprípustnosť – Odôvodnenie – Nedostatok (Článok 39 ES) Summary Článok 39 ES odporuje tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi iného členského štátu, ktorý hľadá svoje prvé zamestnanie a nie je ako dieťa závislý od migrujúc
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Rovnosť zaobchádzania – Prístup k zamestnaniu – Výberové konanie pre prijatie do zamestnania pedagogických pracovníkov do verejných škôl v členskom štáte – Nezohľadnenie alebo nedostatočné zohľadnenie odbornej praxe získanej v iných členských štátoch – Neprípustnosť (Článok 39 ES; nariadenie Rady č. 1612/68, článok 3 ods. 1) Summary Členský štát si tým, že na účely účasti štátnych príslušníkov Spoločenstva na výberových konaniach pre prijatie do za
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Sloboda usadiť sa – Občianstvo Európskej únie – Daňová právna úprava (Články 18 ES, 39 ES a 43 ES; Dohoda o EHP, články 28 a 31) Summary Prijatím a zachovávaním v účinnosti ustanovení daňovej právnej úpravy, ktoré podriaďujú možnosť odkladu platenia dane z príjmov z prevodu vlastníctva súkromnej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo z prevodu členských práv k súkromnej družstevnej nehnuteľnosti podmienke, že novonadobudnutá nehnuteľnosť určená na
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 45 ZFEÚ a 48 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Článok 15 ods. 2 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 67 ods. 3 – Sociálne zabezpečenie – Dávky v nezamestnanosti určené na doplnenie príjmu zo zamestnania na kratší pracovný čas – Priznanie tejto dávky – Dosiahnutie dôb zamestnania – Úhrn dôb poistenia alebo zamestnania – Zohľadnenie dôb poistenia alebo z
Keywords 1. Členské štáty – Povinnosti – Nesplnenie povinnosti – Odôvodnenie založené na vnútroštátnom poriadku – Neprípustnosť (Článok 226 ES) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nesplnenie povinnosti vykonať rozsudok (Článok 228 ods. 2 ES) Summary 1. Členský štát sa nemôže odvolávať na ustanovenia, zvyky alebo stav svojho vnútroštátneho poriadku, akým je systém úpravy pracovného pomeru založený na kolektívnom vyjednávaní, aby tým
Účastníci konania Vo veci C‑55/00, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Tribunale ordinario di Roma (Taliansko) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Elide Gottardo a Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Súdny dvor vydal prejudiciálne rozhodnutie o výklade článku 12 ES a článku 39 ods. 2 ES, SÚDNY DVOR, v zložení: predseda G. C. Rodríguez Iglesias, predsedovia komôr F. Macken a S. von Bahr, sudcovia C. Gulmann, D. A. O.
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Nariadenie č. 1612/68 – Pojem „migrujúci pracovník“ (Nariadenie Rady č. 1612/68) 2. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody (Nariadenie Rady č. 1612/68, článok 7 ods. 2) Summary 1. Štátny príslušník členského štátu, ktorý zmenil svoje bydlisko do iného členského štátu, pričom zostal pracovať v uvedenom členskom štáte a odvtedy pracuje ako cezhraničný pracovník, sa môže dovolávať postavenia „migrujúceho pracovník
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – Nárok na platenú každoročnú dovolenku v závislosti od počtu rokov, ktoré pracovník odpracoval u zamestnávateľa – Len čiastočné započítanie predchádzajúcich dôb zamestnania získaných u iných zamestnávateľov – Sociálne
Opinion of the Advocate-General 1. V tejto veci podala Komisia Európskych spoločenstiev podľa článku 226 ES žalobu proti Dánskemu kráľovstvu týkajúcu sa právnej úpravy a správnej praxe upravujúcej používanie vozidiel registrovaných v inom členskom štáte dánskymi rezidentmi v Dánsku. 2. Uvedená situácia vzniká najčastejšie vtedy, keď je dánsky rezident zamestnaný v podniku usadenom v inom členskom štáte a uvedený zamestnávateľ chce zamestnancovi poskytnúť vozidlo registrované na zamestnávateľovo
MENU