Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Obmedzenia – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca samostatne zárobkovo činnej osobe s bydliskom na vnútroštátnom území povinnosť registrovať vozidlo poskytnuté jej zamestnávateľom usadeným v inom členskom štáte – Neprípustnosť – Odôvodnenie – Nedostatok (Článok 43 ES) Summary Článku 43 ES odporuje to, aby vnútroštátna právna úprava členského štátu ukladala samostatne zárobkovo činnej osobe s bydliskom v tomto členskom štáte povinnosť v tomt
Keywords Právo Únie – Priamy účinok – Individuálne práva – Ochrana vnútroštátnymi súdmi – Vnútroštátne procesné pravidlá – Podmienky uplatňovania – Dodržiavanie zásad ekvivalencie a efektivity Summary Nie je v rozpore s právom Únie právna úprava, ktorá podriaďuje premlčacej lehote troch rokov nároky na zaplatenie mimoriadnych príplatkov za odpracované roky, ktoré neboli priznané pracovníkovi, ktorý vykonával svoje práva na voľný pohyb pred vydaním rozsudku z 30. septembra 2003, Köbler (C‑2
Účastníci konania Vo veci C‑100/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Conseil d’État (Francúzsko) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Ministre de l’Intérieur a Aitor Oteiza Olazabal Súdny dvor rozhodol o prejudiciálnych otázkach týkajúcich sa výkladu článkov 6, 8a a 48 Zmluvy ES (zmenené, teraz články 12 ES, 18 ES a 39 ES), ako aj smernice Rady 64/221/EHS z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cud
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Sloboda usadiť sa – Občianstvo Európskej únie – Daňová právna úprava (Články 18 ES, 39 ES a 43 ES; Dohoda o EHP, články 28 a 31) Summary Tým, že ponecháva v platnosti daňovú právnu úpravu, ktorá podriaďuje oslobodenie príjmu získaného odplatným prevodom nehnuteľného majetku určeného na vlastné a trvalé bývanie daňovníka alebo jeho rodiny od dane podmienke, že získaný príjem bude opätovne investovaný do nadobudnutia nehnuteľného majetku na vnútroštá
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Prístup k profesijnému vzdelávaniu (Článok 39 ES) Summary Právu Spoločenstva neodporuje to, aby vnútroštátna právna úprava, ktorá dočasne upravuje školenie určené na odstránenie nedostatku kvalifikovaných učiteľov v členskom štáte, vyžadovala, aby uchádzači o uvedené školenie boli zamestnaní v školskom zariadení tohto štátu, avšak pod podmienkou, že vykonané uplatňovanie predmetného nariadenia nevedie k zamietnutiu prihlášky každého učiteľa, ktorý
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vzhľadom na demografické zmeny v Európe a požiadavky, ktoré tieto zmeny kladú na verejné dôchodkové systémy, je získanie súkromného doplnkového dôchodku pre občanov Únie stále dôležitejšie. 2. Zamestnanecké dôchodkové systémy zohrávajú v tomto smere úlohu, ktorú netreba podceňovať. Na nadobudnutie práv na doplnkový dôchodok v rámci zamestnaneckého systému je však vo všeobecnosti potrebné buď trvanie pracovného pomeru počas minimálnej lehoty, alebo pla
Účastníci konania Vo veci C‑172/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Nemecko) zo 4. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 11. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Georges Erny proti Daimler AG – Werk Wörth, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas, A. Arabadžiev a C. G. Fernlund, generálny advokát: J. Ma
Účastníci konania Vo veci C‑367/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Belgicko) z 27. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 11. júla 2011, ktorý súvisí s konaním: Déborah Prete proti Office national de l’emploi, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J.‑C. Bonichot, C. Toader, A. Prechal (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomn
Účastníci konania Vo veci C‑431/11, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 16. augusta 2011, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: C. Murrell, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci A. Dashwood, QC, žalobca, ktoré v konaní podporuje: Írsko, v zastúpení: E. Creedon, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci N. Travers, BL, vedľajší účastník konania, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Veiga, A. De Elera a G. Marhic, splnom
Opinion of the Advocate-General 1. Každá osoba sa môže zadlžiť tak, že nemožno dôvodne predpokladať, že svoje dlhy v blízkej budúcnosti uhradí. Takýto dlžníci môžu vo Švédsku požiadať o odpustenie dlhov(2) („skuldsanering“), v dôsledku čoho ich správny orgán (Kronofogdemyndigheten, ďalej len „KFM“) úplne alebo čiastočne zbaví povinnosti zaplatiť dlhy. Podmienkou odpustenia dlhov vo Švédsku je však bydlisko žiadateľa vo Švédsku. Zdá sa, že táto podmienka bola zavedená z dôvodov týkajúcich sa i) ú
MENU