Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vzhľadom na demografické zmeny v Európe a požiadavky, ktoré tieto zmeny kladú na verejné dôchodkové systémy, je získanie súkromného doplnkového dôchodku pre občanov Únie stále dôležitejšie. 2. Zamestnanecké dôchodkové systémy zohrávajú v tomto smere úlohu, ktorú netreba podceňovať. Na nadobudnutie práv na doplnkový dôchodok v rámci zamestnaneckého systému je však vo všeobecnosti potrebné buď trvanie pracovného pomeru počas minimálnej lehoty, alebo pla
Opinion of the Advocate-General 1. Erazmus Rotterdamský bol jedným z prvých študentov, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky na štúdium v zahraničí. Henry z Bergenu, v tom čase biskup z Cambrai (pre ktorého Erazmus začal pracovať ako tajomník), mu v roku 1495 udelil povolenie a poskytol štipendium, aby mohol študovať na Parížskej univerzite. Erazmus neváhal a v rámci kariéry, ktorá ho zaviedla do Paríža, Leuvenu, Cambridgeu a Bazileja, sa nepochybne stal najvýznamnejším učencom svojej dob
Právna veta: 1) Článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa na účely určenia dňa, ktorý je rozhodujúci na postup zamestnancov samosprávneho celku do vyšších platových stupňov v ich triede, zohľadnia v plnom rozsahu obdobia zamestnania, počas ktorých boli zamestnanci nepretržite v služobnom pomere s týmto samosprávnym celkom, zatiaľ čo všetky ostatné obdobia zamestnania sa zohľadnia len čiastočne...............2) Všetk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑514/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landesgericht Salzburg (Rakúsko) z 23. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzbursger Landeskliniken Betriebs GmbH proti Land Salzburg, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bon
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Účastníci konania Vo veci C‑431/11, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 16. augusta 2011, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: C. Murrell, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci A. Dashwood, QC, žalobca, ktoré v konaní podporuje: Írsko, v zastúpení: E. Creedon, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci N. Travers, BL, vedľajší účastník konania, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Veiga, A. De Elera a G. Marhic, splnom
Keywords Právo Únie – Priamy účinok – Individuálne práva – Ochrana vnútroštátnymi súdmi – Vnútroštátne procesné pravidlá – Podmienky uplatňovania – Dodržiavanie zásad ekvivalencie a efektivity Summary Nie je v rozpore s právom Únie právna úprava, ktorá podriaďuje premlčacej lehote troch rokov nároky na zaplatenie mimoriadnych príplatkov za odpracované roky, ktoré neboli priznané pracovníkovi, ktorý vykonával svoje práva na voľný pohyb pred vydaním rozsudku z 30. septembra 2003, Köbler (C‑2
Keywords 1. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 97/81 (Smernica Rady 97/81, zmenená a doplnená smernicou 98/23, príloha, doložka 4 bod 2) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4) 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 96/34 (Smernic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu doložky 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.(2) 2. Tento návrh bol predložený v rámci konania medzi Francescou Sorge a jej zamestnávateľom, akciovou spoločnosťou Poste Italiane SpA (ďalej len „
Účastníci konania Vo veci C‑55/00, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Tribunale ordinario di Roma (Taliansko) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Elide Gottardo a Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Súdny dvor vydal prejudiciálne rozhodnutie o výklade článku 12 ES a článku 39 ods. 2 ES, SÚDNY DVOR, v zložení: predseda G. C. Rodríguez Iglesias, predsedovia komôr F. Macken a S. von Bahr, sudcovia C. Gulmann, D. A. O.
MENU