Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Sloboda usadiť sa – Občianstvo Európskej únie – Daňová právna úprava (Články 18 ES, 39 ES a 43 ES; Dohoda o EHP, články 28 a 31) Summary Prijatím a zachovávaním v účinnosti ustanovení daňovej právnej úpravy, ktoré podriaďujú možnosť odkladu platenia dane z príjmov z prevodu vlastníctva súkromnej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo z prevodu členských práv k súkromnej družstevnej nehnuteľnosti podmienke, že novonadobudnutá nehnuteľnosť určená na
Opinion of the Advocate-General 1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania Cour administrative (Luxembursko) v podstate žiada Súdny dvor, aby upresnil, či vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava zavedená článkom 157b loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu (luxemburského zákona o dani z príjmu v znení neskorších predpisov zo 4. decembra 1967, ďalej len „LIR“) odporuje zásade voľného pohybu pracovníkov (článok 39 ES). Na základe tohto ustanovenia sa na účely
Opinion of the Advocate-General 1. Táto žaloba o nesplnení povinnosti ma vedie k preskúmaniu, či nemecký zákon o podpore bývania v časti, v ktorej podriaďuje poskytnutie tejto podpory podmienke, aby sa podporené nehnuteľnosti nachádzali na nemeckom území, predstavuje prekážku voľnému pohybu osôb, voľnému pohybu pracovníkov a slobode usadiť sa. 2. Okrem toho rovnako vzniká otázka, či potreba zaistenia existencie dostatočného počtu nehnuteľností v Nemecku môže byť považovaná za naliehavý dôvod vše
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour d’arbitrage (rozhodcovský súd)(2), teraz Cour constitutionnelle (ústavný súd), Belgicka(3) sa týka zlučiteľnosti systému poistenia sociálnej starostlivosti, ktorý bol zavedený Flámskym spoločenstvom, s rôznymi ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71(4)(4) a s článkami 18 ES, 39 ES a 43 ES. 2. Širšie položenou otázkou je, či právo Spoločenstva bráni autonómnemu celku členského štátu, aby uplatňova
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 13. júla 2005 Nederlandse Raad van State (Holandsko) položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES viacero prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu právnych predpisov Spoločenstva v oblasti voľného pohybu osôb, s osobitným zreteľom na problematiku práva na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka členského štátu. 2. Tieto otázky boli položené v rámci sporu medzi Minister voor Vreemdelin
Opinion of the Advocate-General 1. Bundesverwaltungsgericht (najvyšší nemecký spolkový správny súd) požiadal Súdny dvor v rámci prejudiciálneho konania o výklad článku 141 ES týkajúceho sa odmeny za prácu nadčas vykonanú zamestnancami s kratším pracovným časom, ktorými sú vo väčšine prípadov ženy. 2. Konkrétne sa pýta, či v súlade s rozsudkom z 27. mája 2004, Elsner‑Lakeberg(2), vedú vnútroštátne ustanovenia, ktoré je povinný uplatňovať, k nepriamej diskriminácii zakázanej v práve Spoločenstva,
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Nariadenie č. 1612/68 – Pojem „migrujúci pracovník“ (Nariadenie Rady č. 1612/68) 2. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody (Nariadenie Rady č. 1612/68, článok 7 ods. 2) Summary 1. Štátny príslušník členského štátu, ktorý zmenil svoje bydlisko do iného členského štátu, pričom zostal pracovať v uvedenom členskom štáte a odvtedy pracuje ako cezhraničný pracovník, sa môže dovolávať postavenia „migrujúceho pracovník
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Bozen predkladá podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku, v ktorej vyjadruje pochybnosti o zlučiteľnosti talianskeho správneho práva so sociálnym právom Spoločenstva. Konkrétne sa pýta na zákonnosť vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá stanovuje povinnosť zamestnávateľov zasielať kópie všetkých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas v priebehu 30 dní po uzavretí zmluvy. Táto povinnosť, spojená s prísnym režimom správnych sankcií týkajúcic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ľudské bytosti niekedy vytvárajú kategórie, ktoré existujú len v rovine úvah. Ak sa však určitá kategorizácia zakorení a začína žiť vlastným životom, vzniká riziko, že sa začnú diskusie, ktoré nikam nevedú. Tento výsledok je mimoriadne dramatický najmä vtedy, ak takéto kategórie majú výsostne praktický dosah, ako je to v prípade práva. 2. V predmetnom prípade rakúsky Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší súd) prechováva pochybnosť, na ktorú ako takú neexis
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto veci bol na Súdny dvor podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa v podstate otázky, či je rozpore s článkom 39 ES a/alebo článkom 56 ES, keď členský štát odmieta daňovníkovi nerezidentovi, ktorý dostáva celý (alebo takmer celý) svoj zdaniteľný príjem z pracovnej činnosti v uvedenom členskom štáte, odpočítanie pri zdanení uvedených príjmov strát vzniknutých v súvislosti s príjmom za prenájom, týkajúci sa nehnuteľnosti nachádza
MENU