Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ľudské bytosti niekedy vytvárajú kategórie, ktoré existujú len v rovine úvah. Ak sa však určitá kategorizácia zakorení a začína žiť vlastným životom, vzniká riziko, že sa začnú diskusie, ktoré nikam nevedú. Tento výsledok je mimoriadne dramatický najmä vtedy, ak takéto kategórie majú výsostne praktický dosah, ako je to v prípade práva. 2. V predmetnom prípade rakúsky Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší súd) prechováva pochybnosť, na ktorú ako takú neexis
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Rozhodnutím z 15. marca 2007 Bayerisches Landessozialgericht München (Nemecko) predložil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES dve prejudiciálne otázky, z ktorých prvá sa týka výkladu článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971(2) a druhá výkladu článkov 18 ES, 39 ES a 49 ES. 2. Tieto otázky boli položené v súvislosti so žalobou Petry von Chamier‑Glisczinski proti Deutsche Angestellten-Krankenkasse (ďalej len „DAK“), ktorou
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Sozialgericht Nürnberg (súd pre sociálne otázky) položil podľa článku 234 ES Súdnemu dvoru tri prejudiciálne otázky, ktoré sa týkajú výkladu článkov 12 ES a 39 ES a platnosti článku 24 ods. 2 smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(2) . Tento súd žiada, aby Súdny dvor objasnil, či grécky štátny príslušník s bydliskom v Nemecku, kde predtým vykonával krátkod
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávaných návrhoch na začatie prejudiciálneho konania podaných Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Odvolací súd v Ríme, Senát pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia) je Súdnemu dvoru položená otázka, či smernica Rady 97/81/ES (ďalej len „smernica 97/81“ alebo „smernica“)(2) bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje započítanie neodpracovaných období podľa niektorých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas na ú
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania súvisí s tým, že Holandské kráľovstvo prijalo zákonné ustanovenia rozširujúce povinný systém nemocenského poistenia na všetky osoby, ktoré majú bydlisko alebo pracujú na vnútroštátnom území, kým predchádzajúci systém vylučoval časť tohto obyvateľstva, ktorá bola na účely pokrytia nákladov nútená uzatvárať zmluvy o súkromnom poistení. Uvedená zmena je dôsledkom zákona o zdravotnom poistení (Zorgverzekeringswet,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vzhľadom na demografické zmeny v Európe a požiadavky, ktoré tieto zmeny kladú na verejné dôchodkové systémy, je získanie súkromného doplnkového dôchodku pre občanov Únie stále dôležitejšie. 2. Zamestnanecké dôchodkové systémy zohrávajú v tomto smere úlohu, ktorú netreba podceňovať. Na nadobudnutie práv na doplnkový dôchodok v rámci zamestnaneckého systému je však vo všeobecnosti potrebné buď trvanie pracovného pomeru počas minimálnej lehoty, alebo pla
Opinion of the Advocate-General 1. Erazmus Rotterdamský bol jedným z prvých študentov, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky na štúdium v zahraničí. Henry z Bergenu, v tom čase biskup z Cambrai (pre ktorého Erazmus začal pracovať ako tajomník), mu v roku 1495 udelil povolenie a poskytol štipendium, aby mohol študovať na Parížskej univerzite. Erazmus neváhal a v rámci kariéry, ktorá ho zaviedla do Paríža, Leuvenu, Cambridgeu a Bazileja, sa nepochybne stal najvýznamnejším učencom svojej dob
Právna veta: 1) Článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa na účely určenia dňa, ktorý je rozhodujúci na postup zamestnancov samosprávneho celku do vyšších platových stupňov v ich triede, zohľadnia v plnom rozsahu obdobia zamestnania, počas ktorých boli zamestnanci nepretržite v služobnom pomere s týmto samosprávnym celkom, zatiaľ čo všetky ostatné obdobia zamestnania sa zohľadnia len čiastočne...............2) Všetk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑514/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landesgericht Salzburg (Rakúsko) z 23. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzbursger Landeskliniken Betriebs GmbH proti Land Salzburg, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bon
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
MENU