Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Táto žaloba o nesplnení povinnosti ma vedie k preskúmaniu, či nemecký zákon o podpore bývania v časti, v ktorej podriaďuje poskytnutie tejto podpory podmienke, aby sa podporené nehnuteľnosti nachádzali na nemeckom území, predstavuje prekážku voľnému pohybu osôb, voľnému pohybu pracovníkov a slobode usadiť sa. 2. Okrem toho rovnako vzniká otázka, či potreba zaistenia existencie dostatočného počtu nehnuteľností v Nemecku môže byť považovaná za naliehavý dôvod vše
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom tohto konania je otázka, ktorá viedla k niekoľkým rozsudkom Súdneho dvora: zlučiteľnosť zamestnaneckých podmienok lektorov cudzieho jazyka na univerzitách v Taliansku s článkom 39 ES. V rozsudku vydanom v rámci prejudiciálneho konania vo veci Allué a Coonan Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátne právo, ktoré obmedzuje dĺžku pracovných zmlúv lektorov cudzieho jazyka, nie však dĺžku zmlúv iných zamestnancov, je v rozpore s právom Spoločenstva.(2
Opinion of the Advocate-General 1. Kolektívna zmluva medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľským zväzom vyžaduje, aby pracovné zmluvy v určitom hospodárskom odvetví obsahovali ustanovenia o tom, že zamestnávateľ bude platiť príspevok na „vyživované dieťa“, aby pokryl časť zamestnancových nákladov na výživu jeho dieťaťa. Môže sa zásada časového pomeru ( pro rata temporis ) obsiahnutá v doložke 4 ods. 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá tvorí p
Účastníci Vo veci C‑270/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 8. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Iraklis Haralambidis proti Calogerovi Casillimu, za účasti: Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agrico
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom prejednávaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania je otázka, do akej miery pravidlo zákazu diskriminácie, ktoré tvorí podstatu voľného pohybu pracovníkov (článok 39 ES, teraz článok 45 ZFEÚ)(2), v súvislosti s daňou z príjmov vyžaduje, aby členské štáty poskytli daňovníkom nerezidentom rovnaké daňové výhody súvisiace s ich osobnými a rodinnými pomermi, aké sa poskytujú daňovníkom rezidentom. 2. Súdny dvor v rozsudku Schumacker(3) a v neskoršej
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávaných návrhoch na začatie prejudiciálneho konania podaných Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Odvolací súd v Ríme, Senát pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia) je Súdnemu dvoru položená otázka, či smernica Rady 97/81/ES (ďalej len „smernica 97/81“ alebo „smernica“)(2) bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje započítanie neodpracovaných období podľa niektorých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas na ú
Účastníci konania Vo veci C‑109/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Immigration Appeal Tribunal (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi: Secretary of State for the Home Department a Hacene Akrich, rozhodol v prejudiciálnom konaní o výklade práva Spoločenstva v oblasti voľného pohybu osôb a práva na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, manžela štátneho príslušníka členského štátu, SÚDNY DVOR v 
Keywords 1. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 97/81 (Smernica Rady 97/81, zmenená a doplnená smernicou 98/23, príloha, doložka 4 bod 2) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4) 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 96/34 (Smernic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V Belgicku sa priznáva mladým ľuďom, ktorí majú menej ako 30 rokov, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie alebo ktorí vykonávali činnosť za odmenu príliš krátky čas na to, aby nadobudli právo na bežné dávky v nezamestnanosti, osobitná podpora nazývaná „čakateľský príspevok“. Pánovi Ioannidisovi bolo poskytnutie tohto osobitného príspevku odmietnuté s odôvodnením, že neukončil svoje stredoškolské štúdium v školskom zariadení spravovanom, podporovanom
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Innsbruck (Rakúsko) rozhodujúci ako pracovný a sociálny súd položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku na účely výkladu článku 9 ods. 1 prílohy I dohody o voľnom pohybe osôb uzatvorenej medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 21. júna 1999(2) [ neoficiálny preklad ]. 2. Touto otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa m
MENU