Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Bundesverwaltungsgericht (najvyšší nemecký spolkový správny súd) požiadal Súdny dvor v rámci prejudiciálneho konania o výklad článku 141 ES týkajúceho sa odmeny za prácu nadčas vykonanú zamestnancami s kratším pracovným časom, ktorými sú vo väčšine prípadov ženy. 2. Konkrétne sa pýta, či v súlade s rozsudkom z 27. mája 2004, Elsner‑Lakeberg(2), vedú vnútroštátne ustanovenia, ktoré je povinný uplatňovať, k nepriamej diskriminácii zakázanej v práve Spoločenstva,
Účastníci konania Vo veci C‑542/09, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ podaná 18. decembra 2009, Európska komisia, v zastúpení: G. Rozet a M. van Beek, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Holandskému kráľovstvu, v zastúpení: C. Wissels, J. Langer a K. Bulterman, splnomocnení zástupcovia, žalovanému, ktorého v konaní podporujú: Belgické kráľovstvo, v zastúpení: L. van den Broeck a M. Jacobs, splnomocnené zástupky
Opinion of the Advocate-General 1. V Luxembursku majú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú nezamestnaných pracovníkov starších ako 45 rokov, nárok na získanie príspevku na podporu zamestnávania.(2) Podpora je vyplácaná v podobe príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnávateľovi vo vzťahu k prijatému pracovníkovi. Príslušný pracovník však musí byť zaradený do evidencie ako uchádzač o prácu na luxemburskom úrade práce.(3) Cour administrative (Odvolací správny súd) (Luxembursko) sa pýta, či takáto
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť – Právna úprava týkajúca sa podmienok výkonu činnosti – Zahrnutie (Článok 39 ES) 2. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Obmedzenia – Pracovníci s bydliskom na vnútroštátnom území a vykonávajúci zamestnanie v inom členskom štáte – Zákaz používať vozidlo poskytnuté zamestnávateľom a registrované v členskom štáte, v ktorom je usadený – Neprípustnosť – Povolenie používať takéto vozidlo podmienené tým, že uvedené zamestnanie je
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Obmedzenia – Všeobecné alebo hypotetické otázky – Overenie vlastnej právomoci Súdnym dvorom (Článok 234 ES) 2. Sociálna politika – Prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky – Rovnosť zaobchádzania – Smernica 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú – Vnútroštátna právna úprava vykonávajúca zníženie predchádzajúcej garantovanej všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov – Odôvodnenie založené na dôvodoch nesúvisiacich s vykonaním r
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (sociálny súd Longwy, Francúzsko, ďalej len „vnútroštátny súd“) žiada Súdny dvor o výklad nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva(2) vo svetle článkov 39 ES a 42 ES. 2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Nemcom a 
Opinion of the Advocate-General 1. Touto žalobou podanou na základe článku 226 druhého odseku ES Komisia Európskych spoločenstiev Belgickému kráľovstvu vytýka, že si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú podľa článkov 18, 39, 43, 49 a 56 Zmluvy ES a článkov 28, 31, 36 a 40 Dohody EHP a článku 4 a článku 11 ods. 2 smernice 92/96/EHS z 10. novembra 1992(2) – po zmene článok 5 ods. 1 a článok 53 ods. 2 smernice 2002/83/ES z 5. novembra 2002(3) . 2. Údajné porušenia týchto ustanovení vyplývali z 
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Ustanovenia Zmluvy – Osobná pôsobnosť (Článok 39 ES) 2. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Rovnosť zaobchádzania – Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia (Články 39 ES, 49 ES a 50 ES) 3. Právo Spoločenstva – Priamy účinok – Priamo uplatniteľné ustanovenie Zmluvy – Povinnosti vnútroštátnych súdov Summary 1. Nemožno vylúčiť, že súkromná sprostredkovateľská agentúra môže za určitých okolností využívať práva, ktoré sa v zmysle článku 39 ES prizn
Účastníci konania V spojených veciach C‑302/11 až C‑305/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio di Stato (Taliansko) z 29. apríla 2011 a doručené Súdnemu dvoru 17. júna 2011, ktoré súvisia s konaniami: Rosanna Valenza (C‑302/11 a C‑304/11), Maria Laura Altavista (C‑303/11), Laura Marsella , Simonetta Schettini , Sabrina Tomassini (C‑305/11) proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, SÚDNY DVOR (šiesta
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Sozialgericht Nürnberg (súd pre sociálne otázky) položil podľa článku 234 ES Súdnemu dvoru tri prejudiciálne otázky, ktoré sa týkajú výkladu článkov 12 ES a 39 ES a platnosti článku 24 ods. 2 smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(2) . Tento súd žiada, aby Súdny dvor objasnil, či grécky štátny príslušník s bydliskom v Nemecku, kde predtým vykonával krátkod
MENU