Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V uvedených veciach žiadajú Sozialgericht Hannover (Nemecko) a Sozialgericht Aachen (Nemecko) Súdny dvor o zodpovedanie podobne znejúcich otázok. 2. Predkladajúce súdy chcú v podstate vedieť, či právu Spoločenstva v oblasti voľného pohybu osôb a sociálneho zabezpečenia odporuje skutočnosť, že niektoré nemecké sociálne poisťovne odopreli vyplatiť určité dávky sociálneho zabezpečenia osobám bývajúcim síce v inom členskom štáte, než je Nemecko, ale dobro
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu doložky 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.(2) 2. Tento návrh bol predložený v rámci konania medzi Francescou Sorge a jej zamestnávateľom, akciovou spoločnosťou Poste Italiane SpA (ďalej len „
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Bozen predkladá podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku, v ktorej vyjadruje pochybnosti o zlučiteľnosti talianskeho správneho práva so sociálnym právom Spoločenstva. Konkrétne sa pýta na zákonnosť vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá stanovuje povinnosť zamestnávateľov zasielať kópie všetkých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas v priebehu 30 dní po uzavretí zmluvy. Táto povinnosť, spojená s prísnym režimom správnych sankcií týkajúcic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Rozhodnutím z 15. marca 2007 Bayerisches Landessozialgericht München (Nemecko) predložil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES dve prejudiciálne otázky, z ktorých prvá sa týka výkladu článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971(2) a druhá výkladu článkov 18 ES, 39 ES a 49 ES. 2. Tieto otázky boli položené v súvislosti so žalobou Petry von Chamier‑Glisczinski proti Deutsche Angestellten-Krankenkasse (ďalej len „DAK“), ktorou
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania kladie v podstate otázku, či členský štát môže vylúčiť z poberania nepríspevkových dávok, ktoré slúžia na zabezpečenie existenčného minima v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(2), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2010 z 9. decembra 2010(3) (ďalej len „nariadenie č. 883/2004“), štátnyc
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ľudské bytosti niekedy vytvárajú kategórie, ktoré existujú len v rovine úvah. Ak sa však určitá kategorizácia zakorení a začína žiť vlastným životom, vzniká riziko, že sa začnú diskusie, ktoré nikam nevedú. Tento výsledok je mimoriadne dramatický najmä vtedy, ak takéto kategórie majú výsostne praktický dosah, ako je to v prípade práva. 2. V predmetnom prípade rakúsky Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší súd) prechováva pochybnosť, na ktorú ako takú neexis
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto veci bol na Súdny dvor podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa v podstate otázky, či je rozpore s článkom 39 ES a/alebo článkom 56 ES, keď členský štát odmieta daňovníkovi nerezidentovi, ktorý dostáva celý (alebo takmer celý) svoj zdaniteľný príjem z pracovnej činnosti v uvedenom členskom štáte, odpočítanie pri zdanení uvedených príjmov strát vzniknutých v súvislosti s príjmom za prenájom, týkajúci sa nehnuteľnosti nachádza
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania súvisí s tým, že Holandské kráľovstvo prijalo zákonné ustanovenia rozširujúce povinný systém nemocenského poistenia na všetky osoby, ktoré majú bydlisko alebo pracujú na vnútroštátnom území, kým predchádzajúci systém vylučoval časť tohto obyvateľstva, ktorá bola na účely pokrytia nákladov nútená uzatvárať zmluvy o súkromnom poistení. Uvedená zmena je dôsledkom zákona o zdravotnom poistení (Zorgverzekeringswet,
Opinion of the Advocate-General 1. Erazmus Rotterdamský bol jedným z prvých študentov, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky na štúdium v zahraničí. Henry z Bergenu, v tom čase biskup z Cambrai (pre ktorého Erazmus začal pracovať ako tajomník), mu v roku 1495 udelil povolenie a poskytol štipendium, aby mohol študovať na Parížskej univerzite. Erazmus neváhal a v rámci kariéry, ktorá ho zaviedla do Paríža, Leuvenu, Cambridgeu a Bazileja, sa nepochybne stal najvýznamnejším učencom svojej dob
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania vyvoláva v podstate otázku, či členský štát môže vylúčiť nárok štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí nie sú alebo už nie sú ekonomicky činní a nachádzajú sa v stave hmotnej núdze, na nepríspevkové dávky na zabezpečenie existenčného minima v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(2), zmeneného a d
MENU