Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Opinion of the Advocate-General 1. Štyria štátni príslušníci tretích krajín (ďalej len „O“, „B“, „S“ a „G“) majú každý z nich jednotlivo rodinné vzťahy s iným holandským štátnym príslušníkom (a teda občanom Únie), ​​ktorý je ich garantom. Všetci žiadajú o legálny pobyt v Holandsku, v ktorom má ich príslušný garant bydlisko. V každej veci garant z pracovných alebo iných dôvodov prekročil hranice ostatných členských štátov. Raad van State (Štátna rada) (Holandsko) kladie Súdnemu dvoru v podstate o
Opinion of the Advocate-General 1. Kolektívna zmluva medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľským zväzom vyžaduje, aby pracovné zmluvy v určitom hospodárskom odvetví obsahovali ustanovenia o tom, že zamestnávateľ bude platiť príspevok na „vyživované dieťa“, aby pokryl časť zamestnancových nákladov na výživu jeho dieťaťa. Môže sa zásada časového pomeru ( pro rata temporis ) obsiahnutá v doložke 4 ods. 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá tvorí p
Opinion of the Advocate-General 1. Je zlučiteľné so smernicou 97/81/ES(2), ak členský štát prijme predpisy, ktoré umožňujú zamestnávateľovi jednostranne zmeniť pracovný pomer, čím vznikne pracovníkovi povinnosť prejsť z práce na kratší pracovný čas na prácu na plný úväzok proti vlastnej vôli pracovníka? To je v podstate otázka, o ktorej má Súdny dvor v prejednávanom prípade rozhodnúť. I – Právny rámec A – Právo Únie 2. Smernicou 97/81 sa do práva Únie preberá rámcová dohoda o práci na kratší p
Právna veta: 1. Rámcová dohoda o práci na dobu určitú uzatvorená 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na pracovníkov, akými sú navrhovatelia vo veci samej, zamestnaných ako námorníci v rámci pracovnej zmluvy na dobu určitú na trajektoch, ktoré premávajú na námornej trase medzi dvoma prístavmi nachádzajúcimi sa v rovnakom členskom štáte............................. 2. Ustanovenia rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa majú vykladať v to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑362/13, C‑363/13 a C‑407/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 3. apríla 2013 a doručené Súdnemu dvoru 28. júna a 17. júla 2013, ktoré súvisia s konaniami: Maurizio Fiamingo (C‑362/13), Leonardo Zappalà (C‑363/13), Francesco Rotondo a i. (C‑407/13) proti Rete Ferroviaria Italiana SpA, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. 
Účastníci Vo veci C‑270/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 8. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Iraklis Haralambidis proti Calogerovi Casillimu, za účasti: Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agrico
Právna veta: 1) Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, uzavretá 6. júna 1997, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, osobitne jej doložka 5 bod 2, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni, za okolností o aké ide vo veci samej, vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej môže zamestnávateľ rozhodnúť o zmene pracovného pomeru na kratší pracovný čas na pracovný pomer na plný úväzok bez súhlasu dotknutého pracovníka..............2) V rozsahu, v akom sa vnútroštátny súd zrejme domnieva, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑221/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale ordinario di Trento (Taliansko) z 11. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Teresa Mascellani proti Ministero della Giustizia, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. Impe
Právna veta: 1) Doložka 4 ods. 2 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, uzatvorenej 6. júna 1997, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 98/23/ES zo 7. apríla 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že zásada časového pomeru sa uplatňuje na výpočet výšky príspevku na vyživované dieťa, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na kratší pracovný čas na základe takej kolektívnej zmluvy, akou je kolektívna zmluva pre rakúskych zamestnancov bán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑476/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 13. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Österreichischer Gewerkschaftsbund proti Verband Österreichischer Banken und Bankiers, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca) a M. Berger, generálna advokát
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Keď členský štát prijme opatrenia, aby podporil zamestnávanie zahraničných pracovníkov v tuzemsku, na prvý pohľad sa nepredpokladá, že by sa tým identifikoval problém pre voľný pohyb na vnútornom trhu. Holandské kráľovstvo však v prejednávanom prípade obmedzilo túto podporu na určitých zahraničných pracovníkov tým, že vzdialenosť ich bydliska od holandskej hranice považovalo za znak ich odkázanosti na podporu. Len ak je táto vzdialenosť dostatočne veľ
MENU