Nájdené rozsudky pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Rovnosť zaobchádzania – Čakateľský príspevok pre mladých ľudí hľadajúcich svoje prvé zamestnanie – Poskytnutie príspevku podmienené ukončením stredoškolského štúdia v školskom zariadení v dotknutom členskom štáte – Neprípustnosť – Odôvodnenie – Nedostatok (Článok 39 ES) Summary Článok 39 ES odporuje tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi iného členského štátu, ktorý hľadá svoje prvé zamestnanie a nie je ako dieťa závislý od migrujúc
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť – Právna úprava týkajúca sa podmienok výkonu činnosti – Zahrnutie (Článok 39 ES) 2. Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Obmedzenia – Pracovníci s bydliskom na vnútroštátnom území a vykonávajúci zamestnanie v inom členskom štáte – Zákaz používať vozidlo poskytnuté zamestnávateľom a registrované v členskom štáte, v ktorom je usadený – Neprípustnosť – Povolenie používať takéto vozidlo podmienené tým, že uvedené zamestnanie je
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Obmedzenia – Všeobecné alebo hypotetické otázky – Overenie vlastnej právomoci Súdnym dvorom (Článok 234 ES) 2. Sociálna politika – Prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky – Rovnosť zaobchádzania – Smernica 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú – Vnútroštátna právna úprava vykonávajúca zníženie predchádzajúcej garantovanej všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov – Odôvodnenie založené na dôvodoch nesúvisiacich s vykonaním r
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Obmedzenia – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca samostatne zárobkovo činnej osobe s bydliskom na vnútroštátnom území povinnosť registrovať vozidlo poskytnuté jej zamestnávateľom usadeným v inom členskom štáte – Neprípustnosť – Odôvodnenie – Nedostatok (Článok 43 ES) Summary Článku 43 ES odporuje to, aby vnútroštátna právna úprava členského štátu ukladala samostatne zárobkovo činnej osobe s bydliskom v tomto členskom štáte povinnosť v tomt
Keywords Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Právo rodinných príslušníkov na prístup k zamestnaniu (Nariadenie Rady č. 1612/68, článok 11) Summary Článok 11 nariadenia č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva nepriznáva štátnemu príslušníkovi tretieho štátu právo na prístup k zamestnaniu v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom jeho manžel/manželka, príslušník Spoločenstva, ktorý využil svoje právo voľného pohybu, vykonáva alebo vykonával zamestnanie. (pozri bod 28 a vý
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (sociálny súd Longwy, Francúzsko, ďalej len „vnútroštátny súd“) žiada Súdny dvor o výklad nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva(2) vo svetle článkov 39 ES a 42 ES. 2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Nemcom a 
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Innsbruck (Rakúsko) rozhodujúci ako pracovný a sociálny súd položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku na účely výkladu článku 9 ods. 1 prílohy I dohody o voľnom pohybe osôb uzatvorenej medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 21. júna 1999(2) [ neoficiálny preklad ]. 2. Touto otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa m
Keywords 1. Členské štáty – Povinnosti – Nesplnenie povinnosti – Odôvodnenie založené na vnútroštátnom poriadku – Neprípustnosť (Článok 226 ES) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nesplnenie povinnosti vykonať rozsudok (Článok 228 ods. 2 ES) Summary 1. Členský štát sa nemôže odvolávať na ustanovenia, zvyky alebo stav svojho vnútroštátneho poriadku, akým je systém úpravy pracovného pomeru založený na kolektívnom vyjednávaní, aby tým
Opinion of the Advocate-General 1. Táto žaloba o nesplnení povinnosti ma vedie k preskúmaniu, či nemecký zákon o podpore bývania v časti, v ktorej podriaďuje poskytnutie tejto podpory podmienke, aby sa podporené nehnuteľnosti nachádzali na nemeckom území, predstavuje prekážku voľnému pohybu osôb, voľnému pohybu pracovníkov a slobode usadiť sa. 2. Okrem toho rovnako vzniká otázka, či potreba zaistenia existencie dostatočného počtu nehnuteľností v Nemecku môže byť považovaná za naliehavý dôvod vše
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour d’arbitrage (rozhodcovský súd)(2), teraz Cour constitutionnelle (ústavný súd), Belgicka(3) sa týka zlučiteľnosti systému poistenia sociálnej starostlivosti, ktorý bol zavedený Flámskym spoločenstvom, s rôznymi ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71(4)(4) a s článkami 18 ES, 39 ES a 43 ES. 2. Širšie položenou otázkou je, či právo Spoločenstva bráni autonómnemu celku členského štátu, aby uplatňova
MENU