Nájdené rozsudky pre výraz: Dlhopis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 96

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

131 dokumentov
22 dokumentov
207 dokumentov
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že súdne žaloby z dôvodu porušenia práv držby a vlastníckych práv a na zmluvné plnenie a náhradu škody, o aké ide vo veci samej, ktoré podali súkromné osoby, vlastníci štátnych dlhopisov, proti štátu, ktorý tieto dlhopisy vydal, patria do pôsobnosti uvedeného nariadenia, pretože sa nezdá, že by zjavne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 a C‑578/13, ktorých predmetom sú štyri návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, z ktorých tri podané rozhodnutiami Landgericht Wiesbaden (Nemecko) zo 16. a 18. apríla 2013 a doručené Súdnemu dvoru 29. apríla 2013, 2. mája 2013 a 3. mája 2013 a jeden podaný rozhodnutím Landgericht Kiel (Nemecko) z 25. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 15. novembra 2013, ktoré súvisia s konaniami: Stefan Fahnenbrock (C‑226/13),
Právna veta: 1. Členské štáty môžu vylúčiť z ochrany stanovenej touto smernicou vkladové certifikáty emitované úverovou inštitúciou, pokiaľ majú znaky prevoditeľných cenných papierov, čo prislúcha určiť vnútroštátnemu súdu, bez toho, aby bolo potrebné ubezpečiť sa, že tieto certifikáty majú všetky znaky finančného nástroja v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑671/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva), rozhodnutím zo 16. decembra 2013, doručený Súdnemu dvoru 17. decembra 2013, v konaniach začatých proti: „Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, za účasti: Vitoldas Guliavičius, bankas „Snoras“ AB, v likvidácii, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia
Právna veta: 1. Na preberajúcu spoločnosť prejde povinnosť zaplatiť pokutu, uloženú konečným rozhodnutím po tomto zlúčení, za porušenia pracovného práva, ktorých sa dopustila preberaná spoločnosť v čase pred uvedeným zlúčením..................2.Medzi tretie osoby, ktoré v čase zlúčenia alebo splynutia ešte nie sú kvalifikované ako veritelia alebo držitelia ďalších práv, ale môžu byť takto kvalifikované po tomto zlúčení alebo splynutí z dôvodu takých situácií, ktoré nastali pred uskutočnením tohto zlúčenia alebo splynutia, akými sú porušenia pracovného práva, ktoré boli konštatované rozhodnutím až po uveden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑343/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugalsko) zo 14. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 24. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Modelo Continente Hipermercados SA proti Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT), SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda (spravodajca), A. Rosas, E. Juhász
Právna veta: 1) Článok 13 časť B písm. d) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, sa má vykladať v tom zmysle, že predaj rabatovej karty, akým je dotknutý predaj vo veci samej, nie je plnením, ktoré spadá pod pojmy „iné cenné papiere“ alebo „iné prevoditeľné dokumenty“ v zmysle bodov 5 a 3 tohto ustanovenia, ktoré upravuje určité plnenia, ktoré sú členské štáty povinné oslobodiť od dane z pridanej hodnoty.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑461/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný Gerechtshof ʼs‑Hertogenbosch (Holandsko) rozhodnutím z 11. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 15. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Granton Advertising BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generáln
Právna veta: 1. Transakcie, ktoré spočívajú vo výmene tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a naopak a uskutočňujú sa za platbu sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, za ktorú dotknutý poskytovateľ kúpil menu, a cenou, za ktorú ju predáva svojím zákazníkom, predstavujú poskytovanie služieb za protihodnotu v zmysle tohto ustanovenia. 2. Poskytovanie služieb, o aké ide vo veci samej, ktoré spočíva vo výmene tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a naopak a uskutočňuje sa za platbu sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, ktorú dotknutý poskytovateľ zaplatil za menu, a c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑264/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) z 27. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 2. júna 2014, ktorý súvisí s konaním: Skatteverket proti Davidovi Hedqvistovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda štvrtej komory T. von Danwitz, vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia D. Šváby, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász a C. Vajda, generálna advokátka:
Právna veta: 1. V rámci zálohového zdanenia kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov nadobudnutých súkromnou nadáciou rezidentom má táto nadácia právo odpočítať od svojho základu dane v danom zdaňovacom období len príspevky poskytnuté v tom istom zdaňovacom období, ktorých zdanenie znášali príjemcovia týchto príspevkov v členskom štáte zdanenia nadácie, kým takéto odpočítanie tieto vnútroštátne daňové právne predpisy vylučujú, ak je príjemca rezidentom v inom členskom štáte a v členskom štáte zdanenia nadácie je oslobodený od dane, ktorej inak podliehajú príspevky, na základe zmluvy o zamedzení dv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑589/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 23. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 19. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh: F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, za účasti Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász a D. 
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé investičná služba je ponúkaná ako súčasť finančného produktu iba v prípade, pokiaľ je jeho nedeliteľnou súčasťou v okamihu, keď sa uvedený finančný produkt ponúka klientovi, a po druhé ustanovenia právnych predpisov Únie a spoločné európske normy, na ktoré sa toto ustanovenie odvoláva, musia umožňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑604/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Madrid (Španielsko) zo 14. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 28. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Genil 48 SL, Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL proti Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský,
Právna veta: 1) Článok 13 B písm. d) bod 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že poradenské služby investovania do prevoditeľných cenných papierov poskytnuté kapitálovej investičnej spoločnosti, správcovi podielového fondu, treťou osobou sú na účely oslobodenia od dane považované za „správu podielových fondov“ v zmysle uvedeného ustanovenia napriek tomu, že tretia osoba nekonala na základe poverenia v zmysle článku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑275/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 5. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 3. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH proti Finanzamt Bayreuth, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel, M. Safjan (spravodajca) a M. Berger, generálny advokát: P. Cruz Villalón,
Právna veta: 1. Základ dane na výpočet DPH za použitie budovy, ktorú dala postaviť zdaniteľná osoba, nákupná cena budou, ktorých umiestnenie, rozmery a iné podstatné vlastnosti sú podobné predmetnej budove v čase tohto použitia. V tomto ohľade nie je relevantná otázka, či časť tejto nákupnej ceny vznikla pri zaplatení úrokov z požičaného kapitálu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑16/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím hof van beroep te Gent (Belgicko) zo 7. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 16. januára 2014, ktorý súvisí s konaním: Property Development Company NV proti Belgische Staat, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, generálny advokát: M. Szpunar, tajomník:
MENU